Сходинки до інформатики Заняття з комп'ютерної грамоти Пояснювальна записка

Одним із сучасних засобів інтелектуального розпитку дошкільників є комп'ютер. У ДНЗ заняття з комп'ютерної грамоти проводяться з дітьми 5-6 років. Основні зав давня при цьому;

  • формування у дітей елементарних уявлень про комп'ютер як сучасний технічний засіб, можливості його використання в різних сферах життя;
  • озброєння початковими знаннями, вміннями та навичками самостійного володіння комп'ютером для ознайомлення з довкіллям, конструювання, малювання, експериментування;
  • сприяння розвитку передумов теоретичного мислення та інтересу до дій з комп'ютерною технікою.

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОРУрок для 9-го класу

 

Тема: Основи форматування тексту
Мета: вчити форматувати текст, а саме: встановлювати розмір, шрифт, стиль та колір накреслень, вирівнювати абзаци, встановлювати міжрядковий інтервал, параметри та нумерацію сторінок. Розвивати логіку, пам'ять. Виховувати вміння естетично оформлювати текст.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: ПК, текстовий редактор WORD, файл для обробки: Текст.dос, таблиця «Види форматування», приклади відформатованих текстів та наочність: додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4, додаток 5, додаток 6, додаток 7, додаток 8 (1), додаток 8 (2).

СТВОРЕННЯ НТML-ФОРМКонспект уроку для 11 -го класу

 

Розробка уроку створена з метою ознайомити учнів із веб-дизайном на основі НТМL та створенням форм для веб-сторінки. Актуальність теми зумовлена активним використанням сучасними сайтами веб-форм. Відповідні знання у дітей необхідні для їх повноцінної роботи в Інтернеті.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета:
навчальна: ознайомитися з тегом створення форм та його параметрами; сформувати навички використання різних параметрів при створенні форми для веб-сторінки;
розвивальна: розвивати творчі здібності учнів, пам'ять, логічне мислення, зорово-моторну координацію, уважність.
виховна: формувати інтерес до предмета способами самостійного пошуку інформації за допомогою комп'ютера, виробляти культуру оформлення результатів дослідження.

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯКонспект уроку для учнів 10-го класу

 

Цей урок з інформатики присвячений розгляду основних принципів роботи з електронною поштою як одним із засобів обміну інформацією в мережі Інтернет. Завдання вчителя — сформувати в дітей інформаційну компетентність. Розробка заняття буде корисною не лише для школярів, а й для всіх, хто хоче розвинути власні навички роботи в Інтернеті.

 

Мета:
• сформувати в учнів знання про організацію та принципи роботи електронної пошти, ознайомити з основними функціями поштових програм, вивчити можливості поштових скриньок з WEB- інтерфейсом;
• розвивати інформаційну компетенцію;
• виховувати культуру користувача мережі Інтернет.
Тип уроку: комбінований урок.
Дидактичне забезпечення: зошит «Вправи до теми», презентація «Електронна пошта».
Матеріально-технічне забезпечення: ІВМ-сумісний ПК, проектор.

ОПЕРАЦІЇ З ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТУКонспект уроку для 9-го класу

 

Уміння опрацьовувати текстову інформацію у відповідних програмах — основа для будь-якої навчальної чи наукової діяльності. Використовуючи розробку уроку, вчителі інформатики грамотно та доступно зможуть пояснити учням основні принципи роботи з текстовим редактором Місrosoft Оffiсе Word, який є найбільш використовуваною у своєму роді комп'ютерною програмою. Автор творчо підійшов до підготовки дидактичного матеріалу, використав інноваційні технології, передбачив залучення учнів до групових та індивідуальних форм роботи.

 

Мета:
навчальна: сформувати вміння одночасно опрацьовувати декілька документів; повторити правила роботи з фрагментами тексту; відпрацю¬вати навички учнів копіювати та перемішувати фрагменти тексту як між різними документами, так і в межах одного документа; комбіновано використовувати засоби програми Місrosoft Оffiсе Word 2007;
розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, кмітливість, вміння самореалізації;
виховна: формувати ерудовану особистість, виховувати любов до України, естетичний смак.

КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇКонспект уроку для 5-го класу

 

Комп'ютерні презентації — один із широкопрактикованих засобів унаочнення інформації, який використовується в різних сферах життя — в навчанні, роботі тощо. Нині, коли інноваційні комп'ютерні технології активно впроваджуються в навчальний процес, презентації стали майже незамінним засобом підвищення ефективності результатів навчальної діяльності. Тому вже з середньої школи учні повинні вміти створювати презентації на високому рівні. Чому, власне, і присвячена ця розробка уроку.

 

Мета уроку:
- розвивати алгоритмічне й логічне мислення, вчити виділяти головне, робити висновки;
- розглянути поняття «комп'ютерна презентація», етапи підготовки створення презентацій; ознайомити з технологією створення комп'ютерної презентації, з програмою РowerPoint;
 виховувати наполегливість в досягненні мети; позитивне ставлення до навчання.
Тип уроку: комбінований урок.
Обладнання: комп'ютери, роздатковий матеріал, презентація до теми уроку.

РОБОТА У ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ РАІNTКонспект уроку для 2-го класу

 

Розробку цього уроку можна використати для ознайомлення молодших школярів із про¬грамою для обробки зображень — Раіnt. Графічний редактор Раіnt входить до пакету вбудованих Windows програм та є одним із найпопулярніших та найпростіших застосунків для роботи із зображеннями. Які ж основні особливості роботи у цій програмі?

 

Мета:


• ознайомити учнів із графічним редактором Раіnt, панеллю інструментів;
• навчити працювати олівцем (елемент панелі малювання Раіnt);
• сприяти розвитку логічного та алгоритмічного мислення школярів;
• виховувати почуття гармонії та естетичного смаку.

СУЧАСНА ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМАПоради фахівця

 

Сучасні уроки інформатики важко уявити без використання ПК. Особливого значення набуває застосування на комп'ютері програмного забезпечення, зокрема операційної системи. Які е різновиди операційних систем? Які з них використовуються найчастіше? їх переваги та недоліки? Спробуємо дати відповіді на ці запитання.

 

Вступ

 

Характеристика сучасного учителя складається з двох рівносильних складових: учитель як фахівець і учитель як педагог. Це е єдине й неподільне. Нинішня ситуація в суспільстві постійно трансформується. Причиною таких тенденцій є неймовірний темп розвитку у всіх галузях, накопичення досвіду, застосування інноваційних методів і форм як у діяльності, так і в процесах людського мислення. Навчальний процес, основна функція якого — навчання та виховання юного покоління — теж потрібно організовувати згідно з цими законами. Тобто розробляти систему освіти потрібно з обов'язковим урахуванням сучасних інноваційних технологій. Особливо це стосується навчальної дисципліни «Інформатика)», основою викладання якої є постійне запровадження інформаційних новинок, розробок тощо під час проведення занять. Основне завдання інформатики — надання профільних знань учням і формування практичних навичок для того, щоб надалі молода людина могла продовжити навчання та (або) працювати з інформацією на належному рівні в обраній професії.

ПОНЯТТЯ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. СЕРЕДОВИЩЕ РАСТРОВОГО ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРАМета:
навчальна: ввести поняття комп'ютерної графіки; ознайомити учнів із графічним редактором, типами графічних файлів;
розвивальна: розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою, розвивати пізнавальні здібності учнів, логічне мислення, пам'ять;
виховна: виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, підтримувати стійкий інтерес до предмета, бажання вчитися; формувати вміння об'єктивно оцінювати себе та інших.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: комп'ютери, графічний редактор МS Рaint; (КоlourРаint), презентації «Графічний редактор Раіnt», інструктивні картки, картки із завданнями.

ТАБЛИЧНИЙ РЕДАКТОР MICROSOFT ЕХСЕLУрок для 11-го класу

 

Тема. Поняття табличного редактора, його призначення. Робота в середовищі Місrosoft Ехсеl
Мета:
навчальна:
розповісти про призначення електронних таблиць; ознайомити учнів і навчити користуватися інтерфейсом табличного процесора Місrosoft Ехсеl;
сформувати знання про такі поняття та процеси, як комірка, координата комірки, способи копіювання, редагування та форматування даних;
формувати навички роботи з даними, розміщеними в комірках, на прикладах виконання найпростіших операцій;
розвивальна:
розвивати аналітичне мислення, пам'ять та увагу;
удосконалювати практичні вміння з використання прикладних програм;
виховна:
виховувати наполегливість у досягненні мети;
сприяти формуванню стійкого інтересу до вивчення нових інформаційних технологій;
формувати навички зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.

Сторінка 1 із 11


© Українська педагогіка