Тема: Білки.

Мета: узагальнити знання учнів про білки, формувати матеріалістичне уявлення про природу, патріотичні почуття.

Тип уроку: міжпредметний семінар.

Обладнання: схеми різних структур білка: білок курячого яйця, білок молока, кодоскоп.

Мета: дати поняття про дисперсні системи, їхня класифікація. Розкрити значення колоїдних систем у житті природи й суспільства. Показати відносність розподілу розчинів.

Завдання:

1. навчальне: вивчити дисперсні системи, їхню класифікацію. Розглянути на конкретних прикладах суспензії, емульсії, колоїдні розчини.

Мета уроку: сформувати в учнів поняття, про специфічні властивості металів і їхньої двоїстої ролі в природному середовищі, про наслідках техногенного впливу металів і їхніх сполук на біологічні системи.

Завдання: На підставі данних елементів-металів у періодичної системі хімічних елементів Д І Менделєєва ознайомити учнів з деякими закономірностями, що спричиняють поширеність металів у природі, їхня токсичність (якправило їхніх іонів), частку участі в метаболізмі живих організмів. Розкрити причини забруднення навколишнього середовища металами, указати основні джерела й об'єми забруднення. Познайомити учнів з основними напрямками по попередженню забруднення навколишнього середовища металами.

Мета уроку:

1). Формування розуміння основних положень і природи електролітів,

2). Формування вмінь аналізувати, проводити порівняння, робити

висновки.

3). Удосконалювання вмінь написання формул і рівнянь хімічних реакцій у молекулярному й іонному видах.

Мета уроку:

• Забезпечити сприйняття й осмислення поняття кислота, сполука кислот, класифікацію кислот.

• Закріпити опорні знання понять: складна речовина, підстава, ступінь окислювання, фізичні властивості речовин, індикатор.

• Підвести учнів до усвідомлення практичної значимості знань про кислоти.

• Створити умови для розвитку в школярів уміння аналізувати результати лабораторних досліджень, робити висновки, удосконалювати навички роботи з лабораторним устаткуванням.

• Виробляти прагнення до колективізму.

Мета уроку:

• узагальнити поняття про хімічну реакцію як про процес перетворення однієї або декількох речовин в інші речовини;

• розглянути класифікацію хімічних реакцій ;

• сприяти розвитку інтелектуальних показників особистості й уміння спілкуватися в колективі.

Обладнання: таблиця «Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва», ПК ,лабораторне устаткування - пробірки;

хімічні речовини - оксид кальцію (II), цинк, соляна кислота, гідроксид натрію, вода, сірчана кислота, хлорид барію, залізо, сульфат міді

Варіант 1

 • 1.У воді масою 250 г розчинили 28 г фосфатної кислоти. Розрахувати масову частку розчиненої речовини в розчині.
 • 2.Написати рівняння електролітичної дисоціації у водному розчині таких речовин: а) хлориду кальцію; б) гідроксиду натрію; в) нітратної кислоти.
 • 3.Скласти рівняння реакції між речовинами: а) хлоридом феруму (ІІІ) і гідроксидом калію; б) нітратом барію і сульфатною кислотою; в) карбонатом натрію і хлоридною кислотою. Виразити їх в іонній формі.
 • 4.Яку масу хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 14,3% слід взяти для розчинення ферум (ІІІ) оксиду кількістю речовини 0,03 моль?

Тема: «У світі кислот»

Мета: Удосконалювати знання про склад та класифікацію кислот, назви їх солей. Сприяти розвитку вміння учнів поводитись з хімічними реактивами та посудом.  Сприяти вихованню вміння використовувати свої знання в життєвих ситуаціях, охайності в роботі

Тема уроку: «Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників».

Мета:

    Дидактична: cформувати уявлення про швидкість хімічної реакції, її залежність від різних чинників, поглибити знання про каталізатори та їх вплив на швидкість реакції.

    Розвиваюча: формувати вміння аналізувати інформацію, порівнювати, класифікувати, формулювати узагальнюючі висновки, застосовувати набуті знання на практиці та оцінювати результати виконаних дій. Розвивати пізнавальні та творчі здібності учнів.

    Виховна: допомогти вихованню самостійності, співробітництва, здатності до взаємодопомоги.

Тип уроку: урок оволодіння новими знаннями.

Нові поняття і терміни: швидкість хімічної реакції, інгібітори.

Хід уроку.

                  I.      Організаційний момент.

               II.      Актуалізація і корекція опорних знань учнів.

Епіграф до уроку: «Єдиний шлях до знань - діяльність» ( Бернард Шоу)

Запитання вчителя

Очікуванні  відповіді учнів

1. На минулих уроках ми розглянули класифікації хімічних реакцій за різними ознаками. За якими?

За кількістю речовин (реакції сполучення, розкладу, обміну, заміщення).

За ступенем окиснення (окисно-відновні і не окисно-відновні).

За тепловим ефектом реакції (ендотермічні та екзотермічні)

           III.      Повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності.

Повідомляючи тему уроку наголошуємо, що на цьому уроці ми зможемо:

 • робити висновки про вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій;
 • пояснити, який спосіб зберігання харчових продуктів доцільніший.

Та поміркуємо над словами: «Є тільки дві форми життя: гниття і горіння. Боягузи та жадібні оберуть першу, мужні та щедрі - другу.»

На дошці таблиця

Що я знаю

Про що дізнався

Пропонуємо учням заповнити ліву частину таблиці.( Учні називають, вчитель записує на дошці). Далі говоримо, що наприкінці уроку дізнаємося, чи правильні твердження ми записали і що нове ми можемо дописати в праву частину таблиці.

           IV.       Сприймання і первинне усвідомлення нового матеріалу, осмислення зв'язків і відношень в об'єктах вивчення.

1. Розташуйте явища за зростанням швидкості хімічних реакцій:

Явища

Очікуванні відповіді

 • Вибух газу
 • Ржавіння заліза
 • Утворення мінералів у природі
 • Бродіння виноградного соку
 • Згоряння тирси у грубці
 • Скисання молока

 

1.     Утворення мінералів у природі

2.     Ржавіння заліза

3.     Бродіння виноградного соку

4.     Скисання молока

5.     Згоряння тирси у грубці

6.     Вибух газу

 

2. Запитуємо, як позначається швидкість і чому вона дорівнює з точки зору фізика.

Швидкість хімічної реакції визначається зміною концентрації речовин за одиницю часу.

3. Пропонуємо, виконуючи лабораторні досліди, самостійно зробити висновок про чинники, що впливають на швидкість хімічної реакції. Додаток № 1.

4. Вплив температури на швидкість хімічної реакції та роль каталізатора пояснюємо за допомогою демонстрації відповідних дослідів. Акцентуємо увагу на тому, що біологічні каталізатори це ферменти.

На кожному етапі освідомлення факторів, що впливають на швидкість хімічної реакції, наголошуємо, де ці знання застосовуються при виготовленні або зберіганні харчових продуктів.

Способи зберігання харчових продуктів: у вакуумній упаковці; у замороженому стані; у брикетах.

          V.           Узагальнення і систематизація знань, застосування їх в різних ситуаціях.

1.Аналізуємо ліву частину таблиці «Я знаю», заповнену на початку уроку, і дописуємо праву частину - «Про що дізнався».

2. Самостійна робота по варіантах (Додаток № 2) із перевіркою в парах.

            VI.      Підведення підсумків уроку і домашнє завдання.

Міркування дітей над словами: «Є тільки дві форми життя: гниття і

горіння. Боягузи та жадібні оберуть першу, мужні та щедрі - другу».

Гниття і горіння - процес окиснення, що відбувається з різною швидкістю і якістю. Доречно пригадати стародавній закон лікарів: «Светя другим - згораю»(російською мовою).

Домашнє завдання

§ 18 (Лашевська Г.А. Хімія - 9), завд. 1 - 5.

Як варіант домашнього завдання:

Школа виживання!

Розробіть пам'ятку для тих, хто збирається у похід:

?     Які продукти харчування краще брати з собою і чому?

?     Як доцільніше зберігати продукти?

Додаток № 1

Зміст роботи

Спостереження

Висновок

Неухильно виконуйте правила техніки безпеки

 

Лабораторна робота

«Вплив хімічної природи реагентів на швидкість реакції»

 • В одну комірку насипте трохи порошку магнію, а в другу стільки ж за масою порошку заліза.
 • В обидві комірки налийте по 2-3 краплі розчину хлоридної кислоти.

 

 

Хімічна реакція між хлоридною кислотою і магнієм відбувається

 

 

із залізом_________

__________________

__________________

__________________

Швидкість хімічної реакції залежить від

 

 

 

 

Лабораторна робота

«Вплив площі поверхні стикання речовин на швидкість реакції»

 • В одну комірку насипте трохи порошку заліза, а в другу стільки ж за масою залізних ошурок.
 • В обидві комірки налийте по 2-3 краплі розчину хлоридної кислоти.

 

 

Зі збільшенням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції

 

 

 

 

Швидкість хімічної реакції залежить від

 

 

 

 

 

Лабораторна робота

«Вплив концентрації речовин на швидкість реакції»

 • У дві комірки насипте трохи порошку магнію.
 • У першу долийте 4 краплі хлоридної кислоти, а в другу-3 краплі дистильованої води і 1 краплю розчину хлоридної кислоти.

 

 

Зі збільшенням концентрації реагенту швидкість реакції

 

_________________

_________________

 

Швидкість хімічної реакції залежить від

 

 

 

 

 

Якщо реакція відбувається між газами, то її швидкість можна збільшити за допомогою тиску, бо в разі підвищення тиску концентрація газу збільшується.

Додаток № 2

1 варіант

1.     Що згоряє швидше дерев'яна дошка чи дерев'яні ошурки?

(2 бали)

2.     Найменшу швидкість мають частинки речовини у якому стані?

(2 бали)

3.     Для кожної позиції лівої колонки знайдіть усі правильні відповіді з правого стовпчика:

(по 3 бали)

A.           Харчові продукти довше зберігаються у вакуумних упаковках

B.           Аби пришвидшити випалювання залізної руди, її подрібнюють і розпорошують

 

 

       I.           Зі зростанням температури швидкість реакції збільшується

    II.           Зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції зменшується

III.           Зі зростанням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції збільшується

 IV.           Каталізатори пришвидшують хімічні реакції

    V.           Швидкість хімічної реакції залежить від природи реагентів

Відповідь: А.__________________

                     В.__________________

Загальна кількість балів__________

2 варіант

1.     За допомогою якого фактора можна прискорити реакції між газами.

(2 бали)

2.     Чому не можна під час пожежі відкривати вікна?

(2 бали)

3.     Для кожної позиції лівої колонки знайдіть усі правильні відповіді з правого стовпчика:

(по 3 бали)

A.           У літку зростає небезпека харчових отруєнь

B.           Термін служби мідних водопровідних труб значно більший порівняно зі сталевими 

 

             I.     Зі зростанням температури швидкість реакції збільшується

          II.     Зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції зменшується

      III.     Зі зростанням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції збільшується

       IV.     Каталізатори пришвидшують хімічні реакції

          V.     Швидкість хімічної реакції залежить від природи реагентів

Відповідь: А.__________________

                В.__________________

Загальна кількість балів__________

 

Сторінка 1 із 2