Мета:

    Дидактична: реалізація знань про властивості оцтової кислоти в практичній діяльності учнів.

    Розвиваюча: формувати вміння знаходити спільні і важливі ознаки і властивості, застосовувати набуті знання на практиці,  формулювати узагальнюючі висновки  та оцінювати результати виконаних дій.

    Виховна: допомогти вихованню дбайливого відношення до праці, ініціативності, наполегливості в досягненні мети.

Тип уроку: урок комплексного застосування знань, умінь, навичок .

Мета:

    Дидактична: продовжити вивчення будови, фізичних властивостей насичених вуглеводнів. Дати уяву про гомологічні ряди. Познайомити з номенклатурою алканів.

    Розвиваюча: формувати вміння знаходити спільні і важливі ознаки і властивості, формулювати узагальнюючі висновки, застосовувати набуті знання на практиці  та оцінювати результати виконаних дій.

    Виховна: допомогти вихованню дбайливого відношення до праці, ініціативності, наполегливості в досягненні мети.

Тип уроку: комбінований.

Нові поняття і терміни: гомологи, гомологічна різниця.

Хід уроку.

      I.      Організаційний момент.

   II.      Актуалізація опорних знань учнів.

1.     Повторити будову та фізичні властивості метану.

2.     Пропонуємо учням тестові завдання, які вони розв'язують самостійно.

 

Запитання

Варіанти відповіді

1. Виберіть молекулярну формулу метану.

1)    СН4

2)     С2Н4

3)     СО2

2. Яку будову має молекула метану?

1)     площинну

2)     лінійну

3)    тетраедричну

3. Фізичні властивості, характерні для метану

1)     безбарвний газ з характерним запахом

2)    безбарвний газ, що не має запаху

3)    легший за повітря, майже не розчиняється у воді

4)     важчий за повітря, майже не розчиняється у воді

5)     легший за повітря, розчиняється у воді

 

Взявши у декількох учнів завдання для перевірки, обговорюємо з класом правильні відповіді.

3.     Із запропонованих моделей молекул виберіть моделі молекули метану.

III.      Мотивація до навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Епіграф до уроку: «Меж наукового пізнання та передбачення прогнозувати не можливо»                                    Д.І. Менделєєв

Наголошуючи на темі до уроку, зауважуємо, що спробуємо відчути себе колумбами, відкриваючи нове в світи органічних речовин. Вміння аналізувати, використовувати певні асоціації знадобляться на шляху до відкриття.

Робота в групах

Учні отримують картки із завданнями, працюють над ними протягом 3 хвилин і презентують відповіді кожної групи.

Префікс де у французів означає належність родини до певних аристократичних кіл. Характерне закінчення і українських прізвищ. Тобто префікси і закінчення говорять про певні спільні характеристики. Родинні відносини є і серед органічних речовин.

Пояснити значення іншомовних слів: декада, октава, нанометр, пентагон, пентаграма.

IV.      Сприйняття і освідомлення учнями нового навчального матеріалу.

Наголосити, що слово «ГОМОЛОГИ» походить  від грецького "homologos", "homos" - подібний, схожий та "logos" - слово, закон. Пригадуючи тему, пояснити, що будемо шукати подібність і схожість речовин до метану, підкреслюючи суфікс ан.

Пропонуємо учням знайти назви «родичів» метану в запропонованих етикетках лікарських та косметичних засобів:  ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ, Кармоліс, Дип Фріз, NIVEA DEODORANT, лак та пінка для волосся  WELLAFLEX тощо (додаток № 2). Це - пропан, бутан, пентан.

Використовуючи набори для моделювання молекул учні збирають моделі молекули пентану. Збільшуючи і зменшуючи ланцюг на один-два атоми Карбону учні роблять висновок, що молекули подібні за зигзагоподібною будовою і відрізняються на одну або декілька груп -СН2-.

Група атомів

? CH2 ?

гомологічна різниця

Гомологічним рядом називають ряд органічних сполук,  молекули яких подібні за будовою і відрізняються за складом на одну або декілька груп атомів ? СН2?.

Розглянувши моделі алканів, учні можуть зробити висновок, що до кожного атома Карбону приєднано 2 атоми Гідрогену, ще 2 атоми Н знаходяться на кінцях карбонового ланцюжка. Таким чином учні самостійно виводять загальну формулу алканів: CnH2n+2.

Користуючись загальною формулою учні складають формули гомологів метану.

Алкани - гомологи метану

СН4            метан

С2H6                   етан

C3H8                   пропан

C4H10          бутан

C5H12                 пентан

C6H14                    гексан

C7H16          гептан

C8H18          октан

C9H20          нонан

C10H22         декан

Як називаються формули, за допомогою яких відображують будову молекул органічних речовин? (Структурні).

Напишіть структурну формулу метану. Спробуємо побудувати структурну формулу етану.

Фізичні властивості:

СН4...C4Н10 - гази,

T кипіння: -161,6...-0,5 °C

С5Н12...C15Н32- рідини з " бензиновим " запахом,

T кипіння: 36,1...270,5 °C

С16Н34...та решта - тверді речовини,

T кипіння: 287,5 °C

   V.      Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

Застосуйте свої знання й уміння.

Спрей-заморозку "DocSport" використовують для швидкого охолодження шкіри та м'язових тканин. Головні компоненти спрею - зрідженні пропан і бутан. Виберіть правильне твердження:                                

-       А. Швидке випаровування пропану і бутану - ендотермічний процес.            

-       Б. Швидке випаровування пропану і бутану - екзотермічний процес.             

-       В. Пропан і бутан - горючі гази.

 

2. Порівняйте масові частки Карбону в молекулах метану та декану.

3. Запишіть формулу алкану, молекула якого містить удвічі більше атомів Гідрогену, ніж молекула бутану.

VI.      Підведення підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання.

На завершення, підкреслити, що учні самостійно «відкрили» будову і властивості гомологів метану. Побажати маленьких відкриттів щодня.

Домашнє завдання:

§22 (Хімія. 9 клас. Г.А.Лашевська), тестові завдання №7-13 ст.155

Пошукати в яких ще косметичних чи лікувальних засобах використовуютьсягомологи метану, на яких фізичних властивостях ґрунтується це застосування.

 

 

Тема. Проcті речовини. Кисень. Залізо

Цілі: узагальнити й систематизувати знання учнів про прості речовини метали й неметали; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про метали й неметали на прикладі властивостей кисню і заліза; повторити основні правила складання хімічних формул і хімічних рівнянь, правила обчислень за хімічними формулами; підготувати учнів до тематичного оцінювання.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

Форми роботи: гра-аукціон.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

Тема. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою
Цілі: поглибити знання про елементи-метали та прості речовини на прикладі Феруму та заліза; ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями заліза на прикладі його взаємо¬дії з киснем і сіркою; розширити знання про реакції сполучення на прикладі реакцій заліза з простими речовинами.
Тип уроку: засвоєння навичок і вмінь.
Форми роботи: фронтальна бесіда, самостійна робота з опорною схемою, лабораторний експеримент.
Обладнання: колекція «Залізо, чавун, сталь», опорна схема «Залізо та його властивості», хімічні реактиви, ложка для спалювання речовин, залізо відновлене, порошок сірки, кисень у склянці, нагрівальний прилад.

Тема. Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах

Цілі: закріпити знання про фізичні та хімічні властивості заліза; ознайомити учнів з поширеністю Феруму в природі, використанням заліза; поглибити знання учнів про хімічні явища на прикладі іржавіння заліза; познайомити учнів зі способами захисту від корозії.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи: самостійна робота з опорною схемою, групова робота з підручником, фронтальна бесіда.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, картки із завданнями.

Тема. Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль

Цілі: узагальнити й систематизувати знання учні в про хімічний елемент Оксиген і просту речовину ки¬сень; розглянути поширення кисню в природі, кругообіг кисню в природі; з’ясувати біологіч¬ну роль кисню; визначити рівень “засвоєння основних понять, навичок складання хімічних рівнянь, що відбивають хімічні властивості кисню.

Тип уроку: засвоєння і систематизація знань.

Форми роботи: фронтальне опитування, робота з підручником, робота зі-схеМою «Кругообіг кисню в природі», письмова самостійна робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, схема «Кругообіг кисню в природі».

Тема. Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення та припинення горіння

Цілі: розширити уявлення про оксиди як продукти горіння, процес горіння, мимовільне окиснен¬ня; пояснити умови виникнення та припинення горіння, механізм дії засобів пожежогасіння, заходи протипожежної безпеки в побуті й на виробництві; розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій взаємодії кисню з простими речовинами; поглибити знання про склад складних речовин на прикладі оксидів; удосконалювати навички складання бінарних сполук.

Тип уроку: поглиблення знань.

Форми роботи: групова та індивідуальна форми роботи, бесіда.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, опорна схема «Кисень».

Сторінка 2 із 2