ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОГО МО

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОГО МОФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД
 
ПЕРЕДМОВА

Найважливіша цінність суспільства - життя і здоров'я людини. Проблема збереження здоров'я населення, особливо учнів початкових класів, залишається однією з найбільш актуальних для держави.

Актуальність цієї роботи полягає у створенні системи роботи, що пов'язує різні напрями навчально-виховного процесу, сприяє формуванню здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури в умовах упровадження нового Державного стандарту.
 
14.03.2015-1-1нмс

У додатках подано серію уроків з курсу «Основи здоров'я», що базується на реалізації принципу наступності й перспективності навчання.

Особливе значення для реалізації програмових вимог має співпраця із сім'єю, мотивація дітей на самоконтроль у щоденному виконанні правил щодо збереження, безпеки життя свого й оточуючих.

Запропоновані у посібнику форми виховної діяльності з класними колективами та батьками, організація роботи групи продовженого дня можуть бути використані з метою підвищення рівня формування ціннісного ставлення до себе.

Система роботи вчителів початкових класів забезпечує науково-методичний супровід на різних рівнях структури методичної діяльності. Інтерактивні форми засідань шкільного методичного об'єднання можуть бути ефективними за умов організації та планування інших форм роботи відповідно до методичної стратегії педагогічних колективів.
 
ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОГО МО
 
На сучасному етапі навчальний заклад має виконувати суспільний запит на виховання соціально-активної, компетентної особистості, здатної розв'язувати життєві завдання, брати на себе відповідальність за ухвалені рішення та їх виконання.

Здійснення означеної мети можливе лише за умови запровадження технологій здоров'язбережувальної педагогіки.

Зважаючи на те, що половина успіху в збереженні та зміцненні здоров'я школярів залежить від свідомої волі, психічної енергії способу життя і поведінки людини, що відповідає нормам моралі та права, наша школа визначила актуальним завданням створення моделі формування здорової дитини шляхом упровадження безперервної правової освіти (додаток 1). Ми переконані, що саме такий підхід сприяє підвищенню рівня свідомості учнів з питань здорового способу життя, що проявляється в їх відповідальній поведінці.

Моніторингово-діагностичний аналіз за різними напрямами, що проводився в школі протягом декількох років, дав змогу визначити напрями реалізації проблеми формування здоров'язбережувальної компетентності шляхом упровадження безперервної правової освіти.

Для підвищення якості знань учнів надають експертну оцінку стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з курсу «Основи здоров'я», фізичної культури, з використанням складених протоколів (додаток 2). Ця форма здійснення внутрішкільного контролю дає змогу адміністрації школи провести моніторингові дослідження ефективності роботи вчителів-предметників за кожним показником, визначити проблеми і недоліки, надати конкретні рекомендації щодо шляхів їх усунення. Матеріали використовують під час складання аналітичної довідки та видання наказу по школі про результати експертної оцінки.

У школі працює шкільне методичне об'єднання «Освітня галузь: Здоров'я і фізична культура», робота якого підпорядкована науково-методичній темі «Формування здоров'язбережувальних компетентностей учнів в умовах розвитку професійної мобільності вчителів». Структура роботи ШМО, моніториного-діагностичний аналіз діяльності, активні та інтерактивні форми проведення засідань сприяють удосконаленню професійної компетентності, розвитку мобільності вчителів, підвищенню результативності та ефективності впровадження здоров'язбережувальних технологій навчання. Значну увагу ШМО вчителів початкових класів приділяє підвищенню фахової майстерності з питань формування здорового способу життя (додаток 3).

Діяльність має на меті розв'язати такі завдання:

? підвищення рівня професійної мобільності вчителя;
? залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної діяльності;
? вивчення та поширення ефективного педагогічного досвіду з питань упровадження здоров'язбережувальних технологій навчання;
? підвищення ефективності та результативності організації роботи в школі щодо формування в учнів мотивації та пріоритетів вести здоровий спосіб життя шляхом просвітницької діяльності;
? сприяння зниженню рівня захворюваності серед учнів школи шляхом проведення спільної роботи з працівниками медичних закладів та організації та проведення оздоровчих заходів.

Однією із ефективних форм здійснення науково-методичного супроводу є проведення спільних засідань ШМО вчителів початкових класів та ШМО «Освітня галузь: Здоров'я і фізична культура».

Здебільшого під час планування та проведення засідань переважають ділові ігри, робота в групах над створенням моделей уроків з метою вдосконалення їх ефективності та результативності, відкрита трибуна та відкритий мікрофон, коло ідей, тренінги, презентації та аукціони.

14.03.2015-1-2нмс
 
Додаток 2

Протокол
експертизи стану викладання курсу «Основи здоров'я» в 1-4-х класах у Зідьківській ЗОШ І-III ст. імені Г. І. Ковтуна
 
Період вивчення: березень — квітень 2010 р.
Учителі-предметники:
Кисла Л. В. — учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії;
Гелета О. А. — учитель початкових класів, спеціаліст І категорії;
Божко О. В. — учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист;
Лубенська Л. В. — учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії;
Степаненко В. І. — учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії.

Мета: експертне оцінювання стану викладання курсу «Основи здоров'я», рівня його результативності та якості знань учнів керівником ШМО вчителів початкових класів / адміністрацією школи.
 
14.03.2015-1-3нмс
 
14.03.2015-1-4нмс
 
14.03.2015-1-5нмс
 
14.03.2015-1-6нмс
 14.03.2015-1-7нмс

Моніторингові дослідження за напрямами експертизи

?? Оптимізація навчально-виховного процесу на уроках «Основи здоров'я»

? Використання традиційних та нетрадиційних форм проведення уроків.
 
14.03.2015-1-8нмс

Аналіз свідчить, що двоє вчителів Божко О. В. (4-Б клас) та Лубенська Л. В. (1-й клас) під час планування уроків надають перевагу нетрадиційним формам їх проведення. Решта вчителів на достатньому рівні використовують проведення нетрадиційних уроків відповідно до теми, мети та завдань уроків.
? Застосування елементів інноваційних технологій.
 
14.03.2015-1-9нмс

Аналіз показує, що лише вчитель Божко О. В. під час планування та проведення уроків оптимально використовує інноваційні технології навчання. Учителі Кисла Л. В. та Степаненко В. І. недостатньо приділяють увагу цьому питанню.
? Використання ІКТ.
 
14.03.2015-1-10нмс

Аналіз дає змогу зробити висновок, що більшість учителів недостатньо приділяють увагу використанню ІКТ під час планування та проведення уроків.

Причини:

? проблеми з наявністю умов (у кабінеті відсутній комп'ютер; зайнятість комп'ютерного класу згідно з розкладом уроків);
? недостатній рівень володіння вчителів уміннями та навичками використання ІКТ (відсутність ЕПЗН та проблеми в самостійному створенні презентацій; необхідність допомоги вчителя інформатики);
? підготовка таких уроків вимагає значного часу (пошук інформації) та ін.

Це дає змогу адміністрації школи, складаючи довідку, надавати конкретні рекомендації вчителям щодо підвищення ефективності та результативності уроків:

? шляхом самоосвітньої діяльності вдосконалювати вміння та навички володіння та використання ІКТ;
? активізувати роботу щодо використання ІКТ при організації навчально-виховного процесу на уроках;
? співпрацювати з вчителем інформатики для проведення уроків з використанням ІКТ.
 
Навчальне видання «Формування здоров'язбережувальної
компетентності молодших школярів» / Упоряд. Божко О. В. –
Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 141,[3] с. – (Б-ка журн.
«Початкове навчання та виховання»; Вип. 1 (121)).