Фізика

 У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти в освітній галузі «Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Навчання фізики та астрономії в сучасній школі є основою для формування в учнів сучасного наукового світогляду, розуміння значення основних фізичних та астрономічних понять і законів для вирішення практичних потреб суспільства та створення новітніх технологій, розвитку інтелектуальних здібностей і пізнавальних інтересів школярів.

В современном мире широко используется термин – виртуальность. Это понятие ранее использовавшаяся в качестве обозначения мнимости некоторых объектов в физике, а позднее стала использоваться в названии "виртуальная реальность" для трехмерных макромоделей, реализованных при помощи компьютера.

Еще несколько лет назад компьютер был не у каждого учащегося, сегодня ситуация сильно изменилась. Активно продолжается компьютеризация школ, современные школьники и студенты используют компьютер в повседневной жизни, причем не только для учебы, но и в качестве мультимедийного развлекательно центра.

Освіта України все більше спрямовується в русло забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної та практичної підготовки фахівців, які визначають темпи і рівень науково-технічного, економічного, соціального та культурного прогресу, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.

Важливе місце у вирішенні поставлених питань відіграє курс природничих дисциплін, зокрема фізики.

При переходе на новую программу обучения курс физики в основной школе утратил функции пропедевтического  и сам стал «основным курсом», поэтому введение пропедевтического курса в  какой-то мере просто восстанавливает общепризнанную структуру школьного курса физики.

     Использование ИКТ в процессе преподавания физики в школе имеет широкий диапазон: от непосредственного сбора, обработки и преобразования информации, моделирования разнообразных явлений и законов физики до осуществления контроля и самоконтроля усвоения обучаемыми теоретических и экспериментальных положений курса физики.

Розвиток фізичної оптикиДругу половину ХХ в., нашої епохи, називають епохою науково_технічної революції. Для неї характерно широке й швидке впровадження в техніку, промисловість і побут людини наукових відкриттів, зроблених у фізиці, математиці, хімії, біології, географії та інших науках про природу й суспільство.
Фізика є основою сучасної техніки. Це означає, що різні технічні пристрої засновані на використанні явищ і законів природи, відкритих і вивчених у фізиці.

Зміни в суспільстві, перехід до нових форм економічного життя висувають на чільне місце проблеми освіти. Нині одним з важливих принципів освіти є комп’ютеризація. Сучасна людина майже в усіх сферах своєї діяльності має справу з комп’ютерною технікою.

На даному етапі науково-технічного прогресу електронно-обчислювальна техніка змінюється дуже швидко. На зміну існуючим моделям ЕОМ приходять нові; апаратна частина комп'ютерів змінюється настільки бурхливо, що можна говорити про комп'ютерний бум.