Розв’язування задач на розрахунок роботи і потужності електричного струму

ТЕМА : Розвязування задач на розрахунок роботи і потужності електричного струму.

МЕТА : Продовжувати формувати знання  про потужність і роботу електричного

струму. Розвивати вміння розраховувати потужність різних споживачів

електричного струму. Виховувати практичні навички в користуванні

приладами для вимірювання величин, що характеризують електричний струм.

ТИП УРОКУ : удосконалення знань та формування вмінь розвязувати задачі.

 

Хід уроку

  1. Організаційний момент.
  1. Повторення та оцінювання знань.

Фронтальне опитування учнів.

-Чому дорівнює напруга на ділянці кола ?

-Як визначається робота електричного струму на ділянці кола ?

-Якими приладами вимірюють роботу електричного струму ?

-Що називають потужністю та як її визначають ?

-Які ви знаєте одиниці потужності та роботи,

що використовуються в електриці ?

3.     Застосування знань на практиці під час розв’язування задач.

Задача №1

Визначте роботу і потужність електричного струму який проходить протягом 50с через провідник,

що перебуває під напругою 220В, і силі струму 1,6А.

А; Р - ?                      А=U·I·t

 t =50c                        А=220В·1,6А·50с=17600Вт·с

U=220B                    Р=А/t    P=17600 Вт·с/50с=352 Вт

I=1,6А                        Відповідь: А=17600 Вт*с;  Р=352 Вт.

Задача №2

Під час сепарування молока на кожні 1000 л витрачається 1,5 кВт·год електроенергії.

Скільки потрібно часу для обробки 1000 л молока, якщо потужність двигуна, що  обертає

 сепаратор, дорівнює 0,25 кВт?

 t=?                                   А=Р·t          t=А/Р

V=1000 л                         t=1,5кВт·год / 0,25кВт =6год

А=1,5кВт·год

Р=0,25 кВт                     Відповідь : t=6год

Задача №3.

Визначити опір електричної лампи, на балоні якої написано 100Вт і 220В.

 R-?                           Р=А/t=UIt / t= UI

  I=U/R

P=100Вт                  P=U2/R

U=220B                   R=U2/P

R=(220B)2/100Bт=484 Oм

 

Відповідь: R=484 Ом

Задача № 4

Скільки енергії витрачає електрична лампа потужністю 50 Вт за місяць (30днів), якщо вона

світиться 8 год у день?

Розв’зування:


А-?                             t=t1·n

  t=8год·30днів=240 год

t1=8год                       А=Р·t

n=30 днів                   A=50Вт·240год=12000 Вт·год=12 кВт·год 

Р=50 Вт

Відповідь: А=12 кВт·год

Задача № 5

У майстерні щоденно по 7 год працюють 5 електродвигунів, потужністю по 1 кВт кожний,

і 10 ел.двигунів потужністю по 2 кВт кожний. Обчислити енергію, що витрачається за місяць

(24 робочих дні) роботи двигунів.

Розв’язування:

 А-?                             t=t1·n

  t=7год·24 дні=168 год

t1=7год                       A1=P1·n1·t1=1 kBт·5·168 год=840 kBт·год

n=24 дні                     A2=P2·n2·t2=2 kBт·10·168 год=3360 kBт·год

n1=5                            А=А12

P1=1 kBт                    А=840 kBт·год + 3360 kBт·год = 4200 kBт·год

n2=10

P2=2 kBт                    Відповідь: А = 4200 kBт·год

Задача № 6

Обчислити роботу електричного струму, що проходить через плитку, і вартість користування

плиткою протягом місяця ( 30 днів ), якщо щодня вона працює по дві години при напрузі 220В

і силі струму 3А, якщо тариф  1кВт·год становить 4 копійки.

 Розв'язування :

А ; Вартість - ?                                                  t=t1·n

  t=2 год·30днів = 60год

t=2год                                                            А=U·I·t

n=30днів                                               А=22 0В··60год=19800 Вт·год=19,8кВт·год

U=220B                                                 Вартість = Тариф • А

I=3A                                                      Вартість =  4коп / (кВт·год) • 19,8 кВт •год = 79,2 коп = 79 коп

Тариф=4коп / (кВт·год)

Відповідь : А=19,8кВт •год  ;   Вартість = 79 коп

Задача № 7.

Електродвигун тролейбуса споживає струм силою 200А під напругою 600В. Яку роботу здійснює                       двигун тролейбуса за півдоби ? Яка потужність двигуна ?

А ; Р - ?                 А=U•I•t = 600В • 200А • 12год=1440000Вт • год=1440кВт • год

I=200А                  Р=А/t = 1440 кВт • год / 12 год = 120 кВт  
U=600В                Відповідь : А = 1440 кВт • год  ;  Р = 120 кВт
t=12год

4.  Підведення короткого підсумку.

Домашнє завдання : ξ40, впр 21