Одне із основних завдань, що розв’язується у навчальному процесі – це виховання в учнів творчого ставлення до праці. Конструктивно-технологічний підхід, на який орієнтує нова предметна програма, обумовлює необхідність створення в навчальному процесі ситуацій вільного вибору.

Взагалі навчальна ситуація - єдність педагогічних факторів, що визначаються словами та діями вчителя, матеріалом підручника та засобами наочності тощо. Такі фактори складають на даному відрізку навчального процесу об’єкт, стимул та умови навчання як системи дій учнів із навчальним матеріалом (4, с.20). На значення ж вільного вибору в розвитку дитини вказують у своїх працях як педагоги-науковці, так і вчителі-новатори. Зокрема, умовою розвитку самостійності, ініціативи вважає проблему вибору, починаючи з початкових класів, учитель креслення та малювання, кандидат педагогічних наук І.П.Волков (1, с.118). В даному випадку дуже важливим є пошук такої взаємодії між учителем та школярами, коли запропонована учням діяльність сприймалась та переживалась ними як вільно обрана.

     У ситуаціях вільного вибору кожна дитина виступає як суб’єкт навчальної діяльності, тобто відбувається практична реалізація принципу індивідуального підходу до учня. У зазначених умовах школяр має чітко осмислити мету завдання, передбачити найбільш раціональні шляхи його розв’язання. Кожен вибір потребує, з одного боку, певних знань та практичних умінь, володіння способами їхнього застосування, з іншого - вияву активності, самостійності і, як вищий щабель, - прояву творчості. Адже, учень перед тим, як діяти, передбачає на базі свого життєвого досвіду та раніше засвоєних знань і способів діяльності результат майбутньої дії.

       П.І.Підкасистий вказує, що таке передбачення з’являється тоді, коли дитина стикається з необхідністю самостійно застосувати засвоєне до розв’язання нових задач. У цій ситуації у школярів закономірний процес логічного стрибка, що веде до своєрідного творчого прориву горизонту старого знання шляхом побудови гіпотези і використання практичного методу розумних спроб та помилок у їхній пізнавальній діяльності (2, с.107-108). При цьому мета діяльності органічно поєднується з її змістом.

         Ситуації вибору інтегрують навчальні, виховні та розвиваючі цілі. Залучення учнів до ситуацій вільного вибору викликає певну емоційну реакцію і в той же час стимулює їх до прояву своєї індивідуальності, аналізу та синтезу набутих знань, умінь; збагачує досвід прийняття самостійного рішення; формує навички самооцінки. Зазначимо, що в основі ситуацій вибору може лежати як репродуктивна, так і продуктивна діяльність. При цьому залучення школярів до ситуацій вільного вибору в навчальному процесі, що передбачає їх репродуктивну діяльність, нами розглядається як передумова включення до другого типу ситуацій.

        Учитель планує дані ситуації у відповідності зі змістом навчального предмета, враховуючи індивідуальні особливості школярів.

        Усю вагомість ситуацій вільного вибору у процесі трудового навчання можна передати словами В.О.Сухомлинського, який зауважував, що величезне виховне значення фізичної виховної праці полягає в тому, що зусилля розуму - думка, творчість, винахідництво - знаходиться у ньому на першому місці, а зусилля рук мають якби підлеглий характер (3, с.400).

Ситуації вільного вибору на уроках трудового навчання створюються на основі:

         - вибору учнями конструкції виробу;

         - вибору технології його виготовлення;

         - вибору школярами об’єкта практичної роботи.

       Розглянемо даний підхід на прикладі вивчення в третьому класі теми “ Конструювання об’ємних іграшок з текстильних кульок”. Враховуючи те, що в сучасних економічних умовах учителі досить часто змушені розв’язувати проблему матеріального забезпечення заняття, рекомендуємо при вивченні даної теми не обмежуватися використанням тільки матеріалу з текстилю, а використати поліетиленову плівку, зокрема, поліетиленові пакети. Основою даних іграшок є кульки різних діаметрів. Завдання вчителя включити учнів до ситуацій вільного вибору об’єкта практичної роботи.

      У зазначених ситуаціях учні повинні зробити самостійний вибір завдання, всебічно обдумати його, знайти раціональний спосіб розв’язання, втілити свій задум у практику. Самостійна робота над виробом вчить планувати свою роботу, розвиває самоконтроль, включає учнів до творчого пошуку, що тісно пов’язано з підвищенням мотивації праці. Запропонований підхід підводить учня до аналізу та синтезу всього багажу знань, практичних умінь, стимулює самостійний пошук, дозволяє забезпечити індивідуальний темп у навчанні, є реалізацією запровадження сукупності методів у процесі трудового навчання.

     Підготовчим етапом до включення школярів у ситуації вільного вибору є ознайомлення їх з технологією виготовлення кульок. Наведемо для прикладу інструкційну карту виготовлення кульки з поліетиленових пакетів.

п/п

Назва операції

Інстру- менти

Примітка

1

2

3

4

Підготовка шаблонів

1.

Накреслити два кола різного діаметру із спільним центром

циркуль

діаметри кіл залежать від об’єкта праці

2.

Вирізати шаблон по зовнішньому та внутрішньому колу

ножиці

по зовнішньому колу вирізати проти годинникової стрілки, по внутрішньому – за годинниковою стрілкою

3.

За отриманим шаблоном виготовити ще один

олівець ножиці

 

Підготовка поліетиленових пакетів

1.

По бокових лініях згину зробити надрізи 2 см

ножиці

надрізи виконувати точно по прямій лінії

2.

Розірвати пакети по бокових лініях згину

   

3.

1

Розтягнути вздовж отримані смужки

2

3

4

Виготовлення кульок

1.

Скласти два шаблони один до одного

   

2.

Обмотати шаблони поліетиленовими смужками до заповнення ними середини шаблону

 

початок першої смужки прикладати до зовнішнього діаметру шаблону. Наступну смужку починати обмотувати, закріплюючи останній виток попередньої

3.

Розрізати обмотані смужки по зовнішньому колу, розташовуючи лезо ножиць між шаблонами

ножиці

заготовку притримувати долонею лівої руки на поверхні столу

4.

Роз’єднати шаблони на 3-5 мм

   

5.

Заправити між шаблонами нитку по всьому діаметру, стягнути і зав’язати її

 

нитка має бути міцною, можна зробити дві – три обмотки

6.

Зняти шаблони

   

7.

Розправити кульку

 

за необхідністю підрізати виступаючі кінці

        

      Вчитель звертає увагу учнів на те, що дана технологія дозволяє сконструювати різноманітні іграшки з кульок. Це може бути сніговик (рис.1.), курча (рис.2.), ведмідь (рис.3.), гусениця (рис.4.), капітошка (рис.5.) тощо. Перед школярами постає завдання самостійно обрати об’єкт праці, а це в свою чергу потребує визначення діаметрів шаблонів та кольору пакетів, розробку способів оздоблення виробу. Виконання даних завдань відкриває можливості перед школярами проявити себе у праці, яка відповідає їхнім здібностям, інтересам, є простором для ініціативи та творчості, при цьому має місце активне ставлення учня до мети на основі внутрішніх стимулів.

При визначенні завдань необхідно враховувати наступні вимоги:

         -відповідність індивідуальним можливостям учнів;

         -різноманітність у виборі оброблюваного матеріалу;

         -відповідність наявним знанням та практичним умінням школярів;

         -можливість творчого підходу до виконання завдань;

         -суспільна та особистісна значущість виробів.

     Включення школярів до ситуацій вільного вибору – це одна із умов виконання завдань трудового навчання в початковій школі, що ґрунтується на взаємозв’язках кожного елемента методичної системи відповідного шкільного предмета – мети, змісту, форм, методів, прийомів, засобів. Передбачення навчальною програмою узагальнюючих практичних робіт за тематикою змістових модулів розширює можливості включення учнів до даних ситуацій.

Література:

  1. 1. Волков И.П. Учим творчеству // Педагогический поиск./ Сост. И.П.Баженова. - М.:Педагогика, 1987. - С.101-140.
  2. 2. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. - М.:Педагогика, 1980. - 240 с.
  3. 3. Сухомлинський В.А. Система трудового воспитания учащихся младшего и среднего возраста // Новая система народного образования в СССР. -М.: АПН РСФСР, 1960. - 400 с.
  4. 4. Учебный материал и учебные ситуации: Психологические аспекты //Под.ред.Г.С.Костюка, Г.А.Балла. - К.:Радянська школа, 1986. - 143 с.

 

Ганна Ігнатенко, кандидат педагогічних наук

Глухівського національного педагогічного університету

імені Одександра Довженка