• 1.   Визначення психології як науки, її завдання.
 • 2.   Основні галузі психології.
 • 3.   Місце психології в системі наук.
 • 3.   Методи психології.
 • 4.    Свідомість людини, її розвиток. Відмінність свідомості людини від психіки тварин.
 • 5.   Основні форми прояву психіки та їхній взаємозв’язок (психічні процеси, стани, властивості).
 • 6.    Основні напрями психології.
 • 8.    Особистість, її структура.
 • 9.    Класифікація груп, їхня характеристика.
 • 10.  Колектив як високорозвинена мала група, його  розвиток, формування
 • 11.  Потреби. Ієрархія людських потреб (за Маслоу).
 • 12.  Поняття про спілкування. Вербальні і невербальні засоби спілкування.
 • 13.  Функції та структура спілкування.
 • 14.  Діяльність та її етапи. Види діяльності.
 • 15.  Індивід, особистість, індивідуальність.
 • 16.  Взаємозв’язок біологічного та соціального в особистості.
 • 17.  Формування і розвиток особистості.
 • 18.  Соціалізація особистості. Основні механізми соціалізації особистості.
 • 19.  Самосвідомість та  „Я-концепція” особистості.
 • 20.  Сутність темпераменту. Історія розвитку вчення про темперамент.
 • 21.  Психологічна характеристика типів темпераменту.
 • 22.  Темперамент, його  види, прояв у життєдіяльності.
 • 23.  Характер особистості. Природні  і соціальні передумови його формування.
 • 24.  Акцентуація характеру. Етапи формування характеру.
 • 25.  Здібності, їх розвиток і формування.
 • 26.  Структура здібностей: загальні та спеціальні здібності.
 • 27.  Пізнавальні психічні процеси, їх характеристика.
 • 28.  Поняття про емоції та почуття. Їх функції в житті людини.
 • 29.  Основні якості і форми переживання почуттів.
 • 30.  Поняття про волю. Зв'язок волі з характером.
 • 31.  Психічні стани, їх роль у життєдіяльності.
 • 32.  Увага. Класифікація, якості уваги.
 • 33.  Поняття про відчуття. Види відчуттів. Значення відчуттів у житті людини.
 • 34.  Поняття про сприймання. Закони сприймання.
 • 35.  Поняття про пам'ять. Роль та місце пам’яті в системі психічних процесів.
 • 36.  Види  пам'яті.
 • 37.  Основні процеси та механізми пам’яті.
 • 38.  Мислення як вища форма пізнавальних психічних процесів.
 • 39.  Мова –  матеріальна основа мислення.
 • 40.  Логічні форми мислення.
 • 41.  Види мислення, їхні особливості.
 • 42.  Мислительні дії й операції.
 • 43.  Уява. Процеси уяви.
 • 44.  Уява і творчість. Талант. Геніальність.
 • 45.  Педагогіка як наука. Предмет і завдання педагогіки.
 • 46.  Антична педагогіка та школа в епоху середньовіччя.
 • 47.  Педагогічна думка в епоху Відродження.
 • 48.  Освіта і розвиток педагогічної думки в Україні.
 • 49.  Педагогічна система Я.-А. Коменського.
 • 50.  Дидактика, її функції та завдання. Виникнення і розвиток дидактики.
 • 51.  Форми організації навчання. Історичний розвиток форм навчання.
 • 52.  Форми і методи навчання у вищій школі.
 • 53.  Методи контролю навчання. Тести успішності.  Форми тестових завдань.
 • 54.  Сучасні види навчання. Модульно-рейтингова система навчання.
 • 55.  Освіта за кордоном.
 • 56.  Виховання як компонент педагогічного  процесу, його особливості.
 • 57.  Основні напрями виховання.
 • 58.   Методи і прийоми виховання.
 • 59.  Видатні вчені-педагоги.
 • 60.  Сім’я – основний осередок виховання дітей та молоді.