Варіант 1

 • 1.У воді масою 250 г розчинили 28 г фосфатної кислоти. Розрахувати масову частку розчиненої речовини в розчині.
 • 2.Написати рівняння електролітичної дисоціації у водному розчині таких речовин: а) хлориду кальцію; б) гідроксиду натрію; в) нітратної кислоти.
 • 3.Скласти рівняння реакції між речовинами: а) хлоридом феруму (ІІІ) і гідроксидом калію; б) нітратом барію і сульфатною кислотою; в) карбонатом натрію і хлоридною кислотою. Виразити їх в іонній формі.
 • 4.Яку масу хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 14,3% слід взяти для розчинення ферум (ІІІ) оксиду кількістю речовини 0,03 моль?

Варіант 2

 • 1.Обчислити маси лимонної кислоти і води, які слід взяти для приготування 500 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 15%.
 • 2.Написати рівняння електролітичної дисоціації у водному розчині таких речовин: а) сульфатної кислоти; б) нітрату цинку; в) гідроксиду кальцію.
 • 3.Скласти рівняння реакції між речовинами; а) сульфатною кислотою і нітратом плюмбуму; б) карбонатом калію і нітратною кислотою; в) купрум (ІІ) сульфатом і калій гідроксидом. Виразити їх в іонній формі.
 • 4.Обчислити масу хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 10%, необхідної для розчинення гідроксиду хрому (ІІ) кількістю речовини 0,03 моль.

Варіант 3

 • 1.Обчислити масу солі, яку необхідно розчинити у воді масою 270 г, щоб утворився розчин із масовою часткою розчиненої речовини 20%.
 • 2.З якими із перелічених речовин реагуватиме гідроксид натрію: а) оксид магнію; б) оксид сульфуру (ІV); в) гідроксид алюмінію; г) фосфатна кислота; д) хлорид хрому (ІІІ); е) сульфат калію; є) мідь? Написати рівняння можливих реакцій і виразити їх у іонних формах.
 • 3.Скласти формули солей, утворених у результаті взаємодії сульфатної кислоти з металами: а) літієм; б) алюмінієм; в) магнієм. Написати рівняння дисоціації цих солей у воді.
 • 4.Обчислити масу осаду, що утворився в результаті зливання 20 г розчину сульфату феруму (ІІІ) з масовою часткою розчиненої речовини 8% з розчином гідроксиду натрію, взятому в достатній кількості.

Варіант 4

 • 1.В якому об`ємі води слід розчинити 25 г солі, щоб утворився розчин з масовою часткою розчиненої речовини 12,5%?
 • 2.З якими з перелічених речовин реагуватиме розведена сульфатна кислота: а) оксид магнію; б) оксид карбону (ІV); в) гідроксид купруму (ІІ); г) нітратна кислота; д) нітратна кислота; д) нітрат барію; е) цинк. Написати рівняння можливих реакцій і виразити їх у іонних формах.
 • 3.Скласти формули солей, утворених у результаті взаємодії нітратної кислоти з металами: а) натрієм; б) цинком; в) хромом (ІІІ). Написати рівняння дисоціації цих солей у воді.
 • 4.Обчислити масу осаду, що утворився в результаті взаємодії 25 г розчину хлориду барію з масовою часткою розчиненої речовини 5% з розчином сульфату натрію, взятому в достатній кількості.

Варіант 5

 • 1.До 300 г розчину, в якому масова частка розчиненої речовини 6%, долили 250 г води. Обчислити масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині.
 • 2.З якими з перелічених речовин може взаємодіяти оксид кальцію: а) вода; б) оксид сульфуру (VІ); в) хлоридна кислота; г) оксид магнію; д) алюміній? Написати рівняння можливих реакцій і виразити їх у іонних формах.
 • 3.Написати рівняння реакцій, що відповідають таким скороченим іонним формам: а) СО3 2-+ Са2+ —›  СаСО3 ;б) СО3 2-+ 2Н+ —›  СО2 + Н2О.
 • 4.Який об`єм хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 20% (густина 1,1 г/мл) слід взяти для розчинення алюмінію масою 18,8 г?

Варіант 6

 • 1.Дано 180 г сульфатної кислоти з масовою розчиненої речовини 90%. Обчислити масу води, в якій слід цю кислоту розчинити, щоб добути розчин з масовою часткою кислоти 20%. Яка маса утвореного розчину?
 • 2.З якими із перелічених речовин може взаємодіяти сульфат купруму (ІІ): а) хлоридна кислота; б) оксид сульфуру (VІ); в) гідроксид натрію; г) цинк; д) нітрат натрію; е) нітрат барію? Написати рівняння можливих реакцій і виразити їх в іонних формах.
 • 3.Написати рівняння реакцій, що відповідають таким скороченим іонним формам: а) S2- + 2H+ —› H2S;б) Cr3+ + 3I- —› CrI3.
 • 4.Яку масу заліза може розчинити соляна кислота об`ємом 126,2 мл (густина 1,03 г/мл) з масовою часткою розчиненої речовини 7,3%?