Тема: Вказівки і функції опрацювання рядкових величин та їх опис мовою програмування
Мета:
Навчальна:  сформувати нові знання опису рядкових величин мовою програмування.
Виховна: виховувати культуру праці, терплячість, обережне ставлення до комп’ютерної техніки.
Розвиваюча: розвивати логічне та просторове мислення, пізнавальну і творчу активність.
Тип уроку: комбінований;
Час 45 хв.
План.
1.    Організаційна частина.                                2 хв.
2.    Актуалізація знань учнів.                                5 хв.
3.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної
діяльності учнів.                                        3 хв.
4.    Викладення нового матеріалу.                            15 хв.
5.    Розробка програм по вивченому матеріалу.                    15 хв.
6.    Завдання для виконання вдома.                            2 хв.
7.    Підведення підсумків уроку.                            3 хв.

Хід уроку.
1.Організаційна частина.                                2 хв.
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх присутності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери (самостійна робота на уроці, доповнення та активність буде впливати на оцінку, яка буде виставлена наприкінці уроку).
2.Актуалізація знань учнів.                                 5 хв.
Для роботи в Паскалі застосовується структурований тип string (рядок). Нагадаю, що рядок – це ланцюжок символів. Символи беруться з кодової сторінки, підтримуваної в комп’ютері. Рядок схожий на одновимірний масив, однак, на відміну від масиву, кількість елементів рядка (символів) не фіксована.
Отже, сьогодні ми з вами дізнаємося дещо більше про рядкові величини та навчимося їх описувати мовою програмування. Тепер запишемо тему сьогоднішнього уроку.
3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної
діяльності учнів.                                        3 хв.
Відкриваємо робочі зошити і записуємо тему уроку: «Вказівки і функції опрацювання рядкових величин та їх опис мовою програмування»  

4. Викладення нового матеріалу                            15 хв.
Як ви знаєте, до будь-якого символу рядка можна звернутись за його номером (наприклад Atten [7]) – аналогічно звертанню до елемента одновимірного масиву. При цьому потрібно врахувати, що перший байт рядка має номер 0 і містить значення довжини рядка. Другий байт із номером 1 і містить перший символ рядка.
З рядками можна виконувати найпростіші операції, які дозволяють складати рядкові вирази. Насамперед це операція додавання, що полягає в об’єднанні двох слів без пробілу, наприклад, вирази ’Прилуки, ’+’ ’Ужгород, нададуть текст: Прилуки, Ужгород.
Іншими операціями над рядками є операції відношення (=, <, >, >=, <=), що порівнюють два рядки тексту. Порівняння виконується посимврльно зліва направо до першого символу, починаючи з якого рядки відрізняються один від одного. Більшим значенням вважається те, в якому перший такий символ має більший номер в алфавіті. Рядки вважаються рівними, якщо кожний символ одного рядка збігається з кожним символом іншого рядка в порядку розміщення символів. Результат операції відношення має нулевий тип, наприклад, вирази
’абзац’ < ’абонент’
’depend’ > ’dependence’

мають значення True i False відповідно.
Надання значення рядковій змінній можна виконати за допомогою оператора присвоєння:

T1 : = ’Сегодня температура’ ;
T2 : = T1 + ’ – 10 градусов’ ;
В одному виразі можна записати змінні як рядкового, так і символьного типів.
Часто корисними операціями виявляються перетворення даних символьного типу char на ціле число – код ASCII, а також зворотне перетворення. Перетворення символу на число виконується функцією Ord, а зворотне перетворення – функцією Chr. Запишемо найпростішу програму переведення символів, що вводяться з клавіатури, у числовий код:
program SymbolCode;
var
     Xsymbol: char;
Begin
    Write (’Введите символ:’);
    Readln (Xsymbol);
    Writeln (’Символ ’Xsymbol’, имеет код’, Ord (Xsimbol) );
end.
При виведенні символів числовий код може набувати значень від одного до 225.
У Паскалі є набір стандартних процедур та функцій для роботи з рядками. Розглянемо деякі з них та їхню дію на прикладі таких рядкових констант:
const
    S1: = ’обитель_’;
    S2: = ’лесов_’;
    S3: = ’кабан_’;
1 Concat (A, B,…, Z) – функція рядкового типу, що повертає значення зчеплених рядків A, B, …, Z. вихідні рядки в новому рядку йдуть у тому порядку, в якому вони зазначені в списку параметрів. Наведемо приклади з використанням визначених вище рядкових констант:
Вираз                         Результат
Concat (S1, S2, S3)                ’обитель лесов кабан_’
Concat (S3, S1, S2)                ’кабан_обитель лесов’

2 Delete (T, Poz, N) – процедура видалення N символів у рядку T, починаючи з позиції під номером Poz. Наприклад:
    Вираз                         Результат
Delete (S1, 4, 2)                    ’обитель’
Delete (S3, 1, 2)                    ’кан’

3 REPLACE (T, S, Poz) – процедура вставки рядка Т у рядок S, починаючи з позиції Poz. Наведемо приклад дії процедури вставки:
    Вираз                         Результат
REPLACE (S3, S3, 6)                    ’обитакабантель’

4 Copy (T, Poz, N) – функція рядкового типу, що повертає значення підрядка довжиною N, починаючи з позиції Poz у вихідному рядку T. Наприклад:
    Вираз                         Результат
Copy (S1, 3, 2)                        ’ит’
Copy (S2, 2, 3)                        ’аба’

5 Length (T) – функція цілого типу, що повертає значення довжини рядка Т, наприклад:
    Вираз                         Результат
Length (S1)                        9
Length (S2)                        5
Length (S3)                        5

6 Poz (T1, T2) – функція цілого типу , що виявляє в рядку Т2 першу появу підрядка Т1. якщо підрядок Т1 не знайдено, то результатом буде 0. розглянемо дію цієї фунції на прикладі двох рядків : ’тор’ (рядок Т1) ’пектораль’ (рядок Т2). Вираз Poz (Т1, Т2) матиме результатом число 4.

5. Розробка програм по вивченому матеріалу.                    15 хв.
Для закріплення нового матеріалу ви всі спробуєте скласти програму що виконуватиме послідовність перетворення слів «холестерин – холерик – болеро».
Діти сідають за комп’ютери і починають роботу над програмою. Викладач слідкує за роботою, надає індивідуальні консультації в залежності від обставин.
program TextConv
    var
        S1, S2: string;
    Begin
        S1: =’ холестерин’;
        Writeln (S1);
        Delete (S1, 5, 3);
        Delete (S1, 7, 1);
        S2: = S1 + ’k’;
        Writeln (S2);
        S2: = Copy (S2, 2, 4);
        S2: = ’б’ + S2 + ’o’;
        Writeln (S2);
    end.
6. Завдання для виконання вдома                        2 хв.
Вдома ви опрацюєте конспект і складете програму що у довільному слові змінює всі літери ’а’ на ’о’.

7. Підведення підсумків  уроку.                            3 хв.
Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних та негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення  недоліків. Повідомлення оцінок за урок, їх аргументація.