Тема: Діалогові та інформативні вікна.
Мета: Навчальна: продовжити працювати з ОС Windows, навчитися працювати з різними типами вікон, дізнатися про властивості панелі задач, файли, папки і  меню пуск.
Виховна: Виховувати в учнів любов до предмету, бережливе ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності.
Розвиваюча: Розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу, пам’ять.
Дидактичні матеріали: Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загальноосвіт. Навч. закладів/ І.Т. Зарецька, А.М. Гурій, О.Ю. Соколов. У 2-х част. – К.: Форум, 2004. – 288с.: іл. Ч. 2., картки-завдання.
Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютер, дошка.
Об’єкт навчальної чи продуктивної праці: ярлики, папки, файли ОС Windows.
Тип заняття: комбінований.

ХІД УРОКУ
1. Організаційна частина (2 хв.)
1.    Введення учнів до класу після дзвінка.
2.    Перевірка присутності учнів за журналом.
3.    Перевірка готовності учнів до заняття (наявність зошитів, підручників).

2. Повторення раніше вивченого матеріалу (5 хв.)
Форма: фронтальне опитування
1.    Які основні елементи розміщені на Робочем столе?
2.    Назвіть їх призначення?
3.    Що ви знаєте про метод „Протяни и брось”?
4.    Як створити файл? Ярлик? Папку?
5.    Дайте визначення поняттям „файл” , „ярлык”, „папка”?

3. Повідомлення теми уроку, мотиваційна частина (3 хв.)
Форма: розповідь.
На попередніх заняттях ми з вами почали вивчати ОС Windows. Ми вже ознайомилися з Рабочим столом і його основними елементами. Навчилися створювати файли і папки. А зараз ми продовжимо вивчення ОС Windows і навчимося працювати з різними типами вікон. Отже тема нашого сьогоднішнього уроку: „Діалогові та інформаційні вікна”.
3. Вивчення нового матеріалу (15 хв.)
Форма: розповідь з елементами демонстрації на дошці та комп’ютері.
Характеристика вікон у Windows. Вікна в операційній системі Windows  уніфіковані і є типовими для будь-яких програмних продук¬тів. Розглянемо, наприклад, вікно відкритої папки (демонстрація на екрані монітору), яке складаєть¬ся з декількох частин, кожна з яких має своє специфічне функціональне призначення.
Рядок заголовка програмного застосування і документа, який заванта¬жується цією програмою, - перший зверху рядок вікна. Крім назви, у рядку заголовка знаходяться чотири кнопки: одна зліва від заголовка і три - справа. Кнопка зліва викликає системне меню, що керує розмірами поточно¬го вікна, нею користуються рідко, лише за відсутності миші. Три праві вико¬нують ті самі функції з вікном, що й команди системного меню: Свернуть - кнопка з рискою внизу, Развернуть - кнопка з прямокутником, Закрыть кнопка з хрестиком. Функції цих кнопок:
• Свернуть - згорнути вікно програми чи документа, папки, але не припи¬няти його роботу, тобто не закривати; при цьому вікно буде зображене у вигляді кнопки на Панели задач. Для відновлення розміру вікна можна клацнути лівою кнопкою миші на значку цього вікна на Панели задач;
•   Развернуть - розгорнути вікно на повний екран;
•   Закрыть - припинити роботу програми у вікні і закрити його остаточно.
Рядок меню розташований під рядком заголовка і вміщує різноманітні опції: Файл, Правка, Вид..., кожна з яких при активізації мишею виводить своє меню з багатьма командами. Наприклад, команди опції Вид дозволяють установити форму відображення вмісту вікна.
Нижче цих двох рядків знаходиться одна чи декілька панелей інструмен¬тів, на яких розміщуються кнопки найчастіше вживаних команд, які є і в рядку меню, але виклик команд кнопок панелей інструментів ефективні¬ший та швидкіший. Склад кнопок на панелях інструментів може підібрати користувач залежно від характеру його роботи з комп'ютером.
Горизонтальна і вертикальна лінійки прокручування дозволяють пере¬глядати інформацію, що не вміщується у вікні. Зачепивши покажчиком миші повзунок лінійки і, утримуючи ліву кнопку миші натиснутою, треба переміщувати його вздовж лінійки доти, доки на екрані не з'явиться бажа¬на інформація (демонстрація цієї дії учням).
Розглянемо на прикладі вікна текстового процесора MS Word основні можливості користувача щодо зміни форми надання інформації всередині вікна і його вигляду. З цією метою розкриємо меню опції Вид (View). Воно містить п'ять груп команд. Перша група містить команди - Панели инструментов, Строка состоя¬ния, Панели обозревателя. При накиданні прапорців зліва від них чи їх підкоманд на екран викликаються відповідні інструменти - певні панелі інструментів і рядок стану. Накидання прапорній активізує команди і вико¬нується лівою кнопкою миші.
Друга група команд - перемикачі, вони дозволяють вибрати розмір знач¬ків у вікні і встановити формат їх розміщенім. Усередині цієї групи кори¬стувач може вибрати лише одну із запропанованих можливостей.
Третя група надає можливість користувачу впорядкувати значки на іме¬нем, типом, розміром чи датою, автоматично тощо.
Четверта група команд дозволяв настроїти вигляд папки.
П'яту групу вкладають команди Обновить і Переход, їх розглянемо піз¬ніше.
Було зазначено, що важливою складовою вікон є панелі інструментів (демонстрація).
У різних вікнах панелі інструментів може вміщуватись різна кількість кнопок. У типовому вікні Windows панелі інструментів можна доповнюва¬ти кнопками через команди Вид\Панели инструментов\Настройка.
До інших вікон Windows належать діалогові вікна. Вони з'являють¬ся на екрані тоді, коли від користувача вимагається додаткова інформація, без якої неможливо виконати певні дії, наприклад, у діалоговому вікні можна обрати зі списку назву файла для завантаження або збереження доку¬мента тощо.
Щоб користувачеві було зручно працювати з такими вікнами, у них роз¬міщуються різноманітні елементи керування: прапорці, перемикачі, лічиль¬ники, повзунки, рядки введення інформації - поля тощо.
Зовнішньою ознакою діалогового вікна є відсутність у ньому кнопок Свер¬нуть, Развернуть і наявність кнопки Справка зі знаком питання, яка дозво¬ляє отримати контекстну допомогу з призначення елементів діалогового ві¬кна.
Контекстне меню і вікно Свойства. Контекстне меню об'єкта - зруч¬ний інструмент Windows, з'являється, якщо клацнути правою клавішею миші на потрібному об'єкті. Зміст контекстного меню залежить від обрано¬го об'єкта і певної ситуації, у якій воно викликається.
Якщо, наприклад, викликати контекстне меню для кнопки Пуск, що роз¬міщується у лівому куті Панели задач, то відкриється список з трьох ко¬манд: Открыть, Проводник, Найти тощо. Переміщуючи курсор по командах, можна вибрати необхідну і завантажити її на виконання.
Останньою командою у списку контекстного меню завжди є Свойства (Properties); якщо вибрати її, надається доступ до однойменного вікна з опи¬сом параметрів відповідного об'єкта
Главное меню вміщує набір основних команд Windows. Серед них - Программы, Документы, Настройка, Найти, Справка, Выполнить та Выклю¬чить компьютер. Перші чотири команди мають маркери у вигляді чорних трикутників. Ці стрілочки вказують на те, що при розташуванні курсору на цих командах відкривається ще одне меню зі своїми командами. Деякі з них теж можуть мати стрілочки, тобто доступ до наступних меню.
При бажанні в Главное меню можна включити свої команди: для цього увійти в опцію Настройка з Главного меню, у ній знайти команду Панель задач. У діалоговому вікні, яке з'явиться, виконати всі необхідні настройки, що приведе до появи в Главном меню нової опції. Характеристика основних команд Главного меню:
—  Программы. Ця опція відкриває доступ до меню програм і груп програмних застосувань, які встановлені на комп'ютері: Стандартные, Служебные, Проводник та ін.
—  Документы. Опція Главного меню, яка виводить на екран назви 15 останніх файлів документів, з яким працював користувач.
—  Настройка. Опція відкриває користувачеві доступ до списку інстру¬ментів, які застосовуються для зміни складу апаратних і програмних за¬собів, установлених на комп'ютері, включаючи модифікацію операційного середовища Windows. В опцію Настройка входять такі найважливіші команди: Панель управления, Принтеры, Панель задач и меню «Пуск».
—  Найти. Опція Главного меню, яка дозволяє виконати пошук на диску певного документа або папки. При пошуку як критерій може бути використане не тільки ім'я файла, але також його розмір, дата створення, відкриття чи оновлення тощо.
-  Справка и поддержка. Тут забезпечується доступ до потужної довідко¬вої системи та системи технічної і програмної підтримки користувачів ОС.
-  Выполнить. Опція Главного меню, що дозволяє відкрити будь-яку папку і завантажити бажану програму на виконання не тільки на під¬ключеному до мережі комп'ютері користувача, але й на іншому комп'ю¬тері мережі.
-  Выключить компьютер - остання опція Главного меню. Почати роботу на комп'ютері можна й без кнопки Пуск, використовуючи лише іконки Рабочего стола, наприклад, Мой компьютер, але завершити робо¬ту a Windows можна з допомогою команди Выключить компьютер, яка є тільки в Главном меню. Виконуючи команду, комп'ютер збері¬гає поточну інформацію, очищує внутрі¬шні буфери пам'яті і виконує інші не¬обхідні дії, після яких і можна вимкну¬ти комп'ютер.
І на останок запитання: Я вам розказав тільки про діалогові вікна, а про інформаційні нічого, як ви вважаєте, для чого вони необхідні і які їх функції?  

5. Закріплення матеріалу (10хв.)
Форма: ланкова робота
А зараз ми застосуємо вивчений матеріал і ще раз повторимо раніше вивчений на практиці. Розподіліться на ланки відповідно до кількості комп’ютерів і отримайте картки з завданнями. Уважно прочитайте і виконайте їх. 

6. Підведення підсумків (3 хв.)
Форма: спостереження вчителя за роботою учнів, бесіда.
Вчитель перевіряє знання учнів, вказуючи на помилки і недоліки.

7. Домашнє завдання, завершення уроку. (2 хв.)
Вивчити параграф 2.3. Дати відповіді на запитання в кінці параграфу.
Учні вимикають комп’ютери і організовано залишають клас після дзвоника.