Тема уроку: Панель задач. Кнопка Пуск.
Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про панель задач, ознайомити учнів з основними її елементами. Виховувати комп’ютерну грамотність. Розвивати мислення, увагу.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
План уроку
1.Організаційна частина.                    3 хв
2.Повідомлення теми уроку               2 хв
3. Вивчення нового матеріалу           20 хв
4.    Закріплення вивченого матеріалу 15 хв
5.Закінчення уроку                              5 хв

Хід уроку
1.    Організаційна частина
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка учнів до роботи, створення позитивної емоційної сфери.
2.    Повідомлення теми уроку
Тема сьогоднішнього уроку «Панель задач. Кнопка Пуск»
3.    Вивчення нового матеріалу
За замовчуванням Панель задач розташовується внизу екрана, її не можуть перекрити вікна відкритих папок і при¬кладних програм. На ній завжди міститься кнопка Пуск для доступу до головного меню. Окрім того, на ній можуть також бути годинник і різні індикатори, наприклад роз¬кладки клавіатури — для вибору мови; гучномовця — для вибору рівня гучності; екрана — для вибору колірної палі¬три і роздільної здатності тощо (рис. 13). Клацання на та¬кому індикаторі відкриває меню для вибору потрібного ре¬жиму. Подвійне клацання на деяких індикаторах відкриває вікна настроювання відповідних режимів.
Використання кнопок відкритих папок і прикладних програм на панелі задач — найзручніший спосіб перемикання між програмами (можна також використати комбінації клавішів Alt+Tab, Alt+Shift+ Tab, Alt+Esc). Користувач може настроїти панель задач на свій смак: розмістити її біля будь-якого краю екрана, змінити ширину, зробити «спливаючою». Щоб перемістити панель задач, слід перетягти її ми¬шею, «захопивши» за будь-яке місце всередині неї. Щоб змінити ширину панелі, слід «захопити» її за межу (курсор миші набуває фор¬ми подвійної стрілки «-» або t залежно від поточного положення па¬нелі задач) і довести до потрібного розміру. Щоб зробити панель за¬дач «спливаючою», слід відкрити вікно її властивостей і встановити прапорець Автоматически убирать с экрана. Тут же можна вста¬новити й інші параметри панелі задач, а також настроїти головне меню.
Контекстне меню панелі задач дає змогу по-різному розміщува¬ти відкриті вікна: каскадом, зверху вниз, зліва направо або взагалі згор¬нути все до кнопок; клацання на такій кнопці знову розкриє згорнуте вікно. Якщо за допомогою контекстного меню були згорнуті всі вікна, в ньому з'явиться пункт Отменить свертывание для повер¬нення до попереднього стану.
Клацніть на кнопці Пуск. На екрані з'явиться Главное меню
За його допомогою можна: пункт Программы — переглянути список наявних програм та обрати потрібні для роботи;
пункт Документы — переглянути список до¬кументів, що відкривалися і редагувалися користувачем останнім часом; клацання на будь-якому з них відкриє відповідну програму і завантажить у неї вибраний документ;
пункт Настройка — вибрати або встановити зручні для користува¬ча параметри і режими роботи; пункт Найти — знайти папку або документ на будь-якому диску сво¬го комп'ютера або будь-якого комп'ютера, що входить до локаль¬ної мережі, а також знайти комп'ютер в мережі за його ім'ям;
пункт Справка — отримати довідкову інформацію про ОС Windows і про роботу користувача в ній;
пункт Выполнить — запустити на виконання програму, що містить¬ся у виконуваному файлі. Повне ім'я файла треба набирати в командному рядку діалогового вікна, що відкрилося. Для пошу¬ку потрібного файла зручно користуватися кнопкою Обзор
пункт Завершение работы — вимкнути або перезавантажити ком¬п'ютер у потрібному режимі.
Під час вибору варіанта Выключить компьютер система за¬криває всі відкриті програми (нагадавши користувачеві зберегти дані, якщо він цього ще не зробив). У процесі запису всієї інформації на вінчестер на екран виводиться повідомлення про завершення роботи.
Кнопка Пуск має своє контекстне меню, за допомогою якого мож¬на Открыть вікно головного меню, запустити програму Проводник для зручної роботи з деревом каталогів дисків (вона описуватиметь¬ся нижче), Найти потрібну папку або документ (швидкий спосіб відкривання діалогового вікна для пошуку папок і файлів) (
Повернемося до пункту Программы головного меню. У списку програм, що є, завжди існує група Стандартные. Це програми, якими ОС забезпечує користувача для виконання найчастіше ви¬користовуваних дій: створення та обробки текстової і графічної інформації; виконання обчислень; відтворення і запису звукової інформації та музичних творів; доступу до ресурсів Internet і, на¬решті, розваг за допомогою ігор.
У групу Стандартные звичайно входять:
—   програма Калькулятор для виконання обчислень;
—   графічний редактор Paint для створення малюнків;
—   текстовий редактор Word Pad для підготовки документів;
—   текстовий редактор Блокнот для створення і редагування тексто¬вих файлів простої структури;
—   група програм Развлечения, в яку входять:
а)    Лазерный проигрыватель для відтворення інформації на компакт-дисках;
б) Универсальный проигрыватель для відтворення файлів мультимедіа;
в)    програма Звукозапись;
група програм Служебные для діагностики та обслуговування комп'ютера. Деякі з наведених вище програм можуть бути відсутніми в групі Стандартные вашого комп'ютера. Якщо вони необхідні, то їх слід встановити, користуючись програмою Установка и удаление программ. Запустити цю програму можна, наприклад, через голов¬не меню системи, пункт Настройка, підпункт Панель управления, двічі клацнувши у вікні Панель управления на відповідній пікто¬грамі.
4.Закріплення вивченого матеріалу

1.  Для чого призначена панель задач?
2.  Які можливості надає користувачеві контекстне меню панелі задач?
3. Для чого призначений кожний із пунктів головного меню ? Які можливості він надає користувачеві ?
4. Для чого призначений кожний із пунктів головного меню ? Які можливості він надає користувачеві ?
3.  Розмістіть панель задач біля кожного з країв екрана. Зробіть її широкою, а потім поверніться до її вихідних розмірів.
4.  Які стандартні програми входять до Windows? По¬ясніть призначення кожної з них.
5. Які можливості надає користувачеві діалогове вікно Завершение работы? Як вивести його на екран?

5.    Закінчення уроку.
Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Повідомлення оцінок за урок, їх аргументація. Приведення в порядок робочих місць.