Тема заняття: Текстові об`єкти на слайдах. Списки. Написи. Переміщення і форматування тексту. Формування списків. Зміна шрифту. Інтервал між рядками та абзацами. Графічні об`єкти на слайдах. Макети об`єктів. Таблиці. Діаграми.Малюнки. Геометричні примітиви.

Мета заняття:
Навчальна: сформувати знання про особливості роботи в презентаціях, ознайомити з режимами формуванням списків, зміни шрифтів, особливостями роботи з графічними об`єктами, таблицями, діаграмами;
Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність;
Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів, розвивати пам`ять, мислення.
Методичне забезпечення: персональний комп`ютер, «Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерні технології»,  підручник: Пушкарь О.І. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003.
ТИП УРОКУ: урок-бесіда ЧАС: 45 хвилин.

ПЛАН

1. Організаційна частина..............................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу...................................................3 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.......5 хв.
4. Викладення нового матеріалу..................................................................25 хв.
5. Закріплення вивченого матеріалу............................................................5 хв.
7. Завдання для виконання дома…………………………………………..2 хв.
8. Закінчення уроку........................................................................................3 хв.
 

 

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка готовності учнів до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери.


II. Повторення раніше вивченого матеріалу
Методи: опитування усне
Форми організації навчальної діяльності: фронтальна.
Запитання для актуалізації знань по темі:
-Де раніше Ви застосовували діаграми?
-Який редактор Вам нагадує середовище Power Point?
-В яких випадках ми застосовуємо графінчі об`єкти?
 Аналіз, коригування, узагальнення  знань  учнів.

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності
Тема уроку (записується на дошці) Текстові об`єкти на слайдах
 Мета уроку: ознайомитись з основними прийомами роботи з текстовими та графічними об`єктамив середовищі   Power Point.

IV. Викладення нового матеріалу.
Методи: бесіда з елементами пояснення, спостереження, демонстрація.
Текст ми можемо вводити різними шляхами, які Вам вже відомі. Форма слайду має свій заголовок і сам зміст слайду. Ми можемо як заповнювати ці поля, так і видаляти їх. Я гадаю, що операції, які можна виконувати з текстовими об`єктами Вам вже відомі. Ми можемо його скопіювати з іншого слайду чи документу, перейменувати, видалити та ін. Зміна шрифту проводиться так само як і вWord , зверху є вікно, де можна вибрати будь-який розмір шрифту, інтервал так само ми можемо змінювати від одинарного до подвійного чи полуторного, чи будь-який інший. Також ми можемо використовувати досить корисну річь як діаграми та таблиці, в цьому редакторі ними досить просто користуватися, маємо більші можливості їх використання.
 Подання інформації у вигляді таблиці дає змогу спро­стити її пошук і аналіз. Тому в презентаціях Power Point.таблиці використовують часто. Вони бувають трьох видів:
1)  таблиці Word — для текстових та числових вихід­них даних (наприклад, таблиці цін товарів);
2)  таблиці Ехсеl — для вихідних даних і даних розра­хунків, а також у тих випадках, коли за даними будують діаграми;
3)  таблиці Ассеss — коли дані вибирають із декількох взаємозалежних таблиць.
Перші два види таблиць копіюють у Power Point.; із до­датків, у яких вони створені (Word або Ехсеl), через буфер обміну. Для цього в Power Point.досить натиснути кнопку «Вставить» на стандартній панелі інструментів.
Перед вставленням таблиць із Ассess (форм, запитів, звітів) необхідно звернути увагу на те, що за умовчання у цьому додатку встановлено системний шрифт Times New Roman, що не підтримує кирилиці. Тому перед копіюван­ням таблиці в Power Point.; потрібно установити в Ассеss шрифт, що має символи кирилиці. Для цього слід:
•   у меню Сервис вибрати команду Параметри;
•   у діалоговому вікні «Параметри» вибрати вкладку «Режим таблицьі»;
•   У групі «Шрифт по умолчанию» у списку «Шрифт» вибрати потрібний вид шрифту
Після встановлення шрифту копіювання таблиць із Ассеss у PowerPoint. здійснюється аналогічно Wordі і Ехсеl. Ассеss має засоби безпосереднього копіювання даних у. Wordі і Ехсеl
У самому Power Point є також засоби створення таблиць «від нуля». Наприклад, при створенні слайда можна вибра­ти розмітку «Таблица»
 У цьому випадку будуєть­ся таблиця Word. Але оскільки, з одного боку, засоби побудо­ви таблиць у Power Point.; бідніші за аналогічні засоби Word, а з іншого, презентація, як правило, є фіналом робіт, викона­них Wordі і Ехсеl , то в Power Point. рідко будують таблиці із самого початку. Частіше їх копіюють із інших додатків.
Сказане стосується і діаграм, якими послуго­вуються для візуалізації табличних даних. У Power Point наявні три ви­ди розміток, у яких є мі-сцезаповнювачі з діагра­мами. Діаграми зазвичай готують в Ехсеl, а потім через буфер обміну їх уже копіюють у Power Point
Організаційні діаграми
Для зображення ієрархічної залежності між окреми­ми елементами системи (наприклад, структури управлін­ня підприємством, адміністративної системи управління державою, складного завдання тощо) у презентаціях вико­ристовують організаційні діаграми (ОД).
Будують ОД у Power Point; за допомогою додатка Micro­soft Organization Chart. Щоб почати роботу з Organization Chart, при створенні слайда потрібно вибрати розмітку «Организационная диаграмма», а потім двічі клацнути на відповідному місцеза-повнювачі. Організаційну діаграму будують у вікніMicrosoftOrganization Chart. ;. Після її створення вікно потрібно закрити. При цьому видається запит на поновлення об'єк­та в презентації. Якщо відповідь позитивна, то ОД вставля­ється в місцезаповнювач, із якого починалася її побудова. Якщо ОД потрібно змінити, то досить двічі клацнути на її місцезаповнювачі — як наслідок, діаграма завантажува­тиметься вMicrosoft Organization Chart. Усі дії під час створення і редагування ОД виконують на робочій ділянці. Найчастіше використовують команди, подані кнопками на панелі інструментів. Тут є три групи кнопок:­ ­
•   інструменти загального призначення (для виділен­ня, редагування і перегляду об'єктів);
•   інструменти рамок (для створення рамок у діаграмі, що відображають кожний елемент ієрархії — під­леглий, співробітник зліва, співробітник справа, ке­рівник, помічник);
•   інструменти рисування (для побудови ліній і прямо­кутників).
Кожний елемент ієрархії має вигляд прямокутника, що у термінах Ог£апіга1;іоп Спагі; називається рамкою. Усі рамки мають чотири текстових поля: «Ім'я», «Посада», «Коментарі» і «Коментар2». Вміст кожного з них замі нюють потрібною текстовою інформацією. Якщо поля «Ко­ментарі» і «Коментар2» не змінювалися, то в режимі пе­регляду вони не виводяться.
Для введення потрібного тексту досить клацнути на рамці, а потім — на потрібному полі і після того, як з'явить­ся курсор, записати необхідне.
Щоб додати нову рамку, на панелі інструментів слід натиснути кнопку із її зображенням і клацнути на діаг­рамі ту рамку, до якої приєднується нова. Для видалення зайвої рамки достатньо клацнути на ній і натиснути кла­вішу <Delete>.
Інші засоби редагування і форматування такі ж, як і в Word (вид, розмір, колір шрифту, ліній тощо). На рис 3.11подано вікно MicrosoftOrganization Chart. із побудованою діагра­мою. Після його закриття вона з'явиться у відповідному місцезаповнювачі слайда.­
Рисунки в бізнес-презентаціях використовують у двох випадках:
•   для демонстрації зовнішнього вигляду зразка виро­бу, будинка, карти тощо;
•   для додання емоційного забарвлення самій презен­тації (щоб привернути увагу, зняти напругу і т. ін.).
У першому випадку застосовують рисунки, креслен­ня, ескізи, фотографії, що підготовлені фахівцями з конк­ретної предметної галузі й зберігаються в графічних фай­лах фірми.
У другому — рисунки, що входять до стандартних засо­бів постачання додатків Microsoft і т. ін. або зберігаються на різних Web-сторінках в Інтернеті (рис. 3.12). Для вставлення рисунка з файла потрібно з меню Вста­вка вибрати команду Рису­нок—Из файла й за допомо­гою діалогового вікна «Доба­вить рисунок» відшукати потрібний файл. Вставивши рисунок, його можна відфор­матувати — змінити масштаб, обрізати, змінити контраст­ність, яскравість тощо.­
Щоб додати рисунок із колекції Сіір Qаllегу, слід створити слайд із графічним місцезаповнювачем і потім двічі клацнути на ньому.

V. Закріплення вивченого матеріалу.
Методи: бесіда
Форма роботи: фронтальна.
Дайте відповідь на запитання:
1.     Яким чином можна змінити розмір шрифту, його інтервал?
2.     Для чого можуть застосовуватися діаграми?
3.     Де ми можемо взяти графічні об`єкти?
4.     Яким чином можна їх помістити в презентацію?

VI. Завдання для виконання дома
Вивчити матеріал по темі, підготуватися до практичної роботи.

VII. 3акінчення уроку.
Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Приведення в порядок робочих місць.