Тема заняття: Можливості і область використання Power Point. Приклади презентацій. Групи інструментів середовища Power Point. Режим роботи із слайдами. Встановлення масштабу. Область задач. Збереження презентації. Створення нової презентації. Створення нового слайда. Завершення роботи.

Мета заняття:
Навчальна: сформувати знання про презентації, інструменти для роботи в середовищі Power Point, ознайомити з режимами роботи із слайдами;

Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність;

Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів, розвивати пам`ять, мислення.
Методичне забезпечення: персональний комп`ютер, приклади презентацій, «Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерні технології»,  підручник: Пушкарь О.І. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

ТИП УРОКУ: урок - бесіда ЧАС: 45 хвилин.


ПЛАН
1. Організаційна частина..............................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу...................................................5 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.............5 хв.
4. Викладення нового матеріалу..................................................................25 хв.
5. Закріплення вивченого матеріалу............................................................5 хв.
7.  Закінчення уроку......................................................................................3 хв.
 
ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка готовності учнів до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу
Методи: опитування усне
Форми організації навчальної діяльності: фронтальна.
Запитання для актуалізації знань по темі:
-Хто користувався раніше програмою Power Point?
-Як Ви розумієте поняття презентації?
-Де може застосовуватися презентація?
 Аналіз, коригування, узагальнення  знань  учнів.

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності
Тема уроку (записується на дошці) Можливості і область використання Power Point.
Мета уроку: ознайомитись з основними прийомами роботи в середовищі   Power Point, інструментами, що застосовуються в програмі.
Роль презентацій у сучасних умовах ве­дення бізнесу постійно зростає: навіть декілька років тому на великих виставках лише одиниці експонатів супрово­джувались демонстраційним матеріалом, тепер без нього не­можливо уявити жоден поважний стенд.

IV. Викладення нового матеріалу.
Методи: бесіда з елементами пояснення, спостереження, демонстрація.
Основні   поняття: презентація, режим роботи, слайд, Power Point.
Зараз я продемонструю деякі приклади презентацій, Ви побачите, де їх можна застосовувати.
Застосовують презентації не лише у торгово-економічній діяльності, а й із навчальною метою, без них не обходиться захист курсових, дипломних, наукових робіт. Крім того, бурх­ливо розвивається ще одна галузь застосування - презен­тації у всесвітній інформаційній мережіІnternet.
Безперечним лідером серед програм створення презентацій є Microsoft PowerPoint із пакету Microsoft Office.
PowerPoint є складовою частиною Microsoft Office, то­му він має риси, спільні з іншими додатками  Office.
 На­приклад, запустити PowerPoint можна так само, як і будь-який інший додаток — або через меню Пуск, або за допо­могою панелі Office, або подвійним клацанням на його ярлику чи підготовленій раніше презентації.
PowerPoint використовується для створення презента­ції та її показу. В режимах підготовки презентації (зви­чайному, структури, слайдів і сортувальника) вікноPowerPoint за структурою нагадує вікна інших додатків, тобто має смугу заголовка, рядок меню, панелі інструментів, робочу ділянку і рядок стану. Особливістю вікнаPowerPoint у цих режимах є те, що зліва від горизонтальної смуги про­кручування є кнопки режимів перегляду слайдів
Ці кнопки дублюють відповідні команди меню Вид і схожі на аналогічні кнопки Word. У режимі показу слайдів вік­но займає весь екран, і в ньому можна переглянути тільки один слайд.
PowerPoint має кілька режимів роботи.
Звичайний режим. У цьому режимі робоча ділянка вік­на PowerPoint складається з ділянок слайда, структури і нотаток (рис. 1). Розміри кожної з них можна змінюва­ти. На ділянці структури відображаються номер, назва слай­да і текст, що міститься в ньому. Натиснувши на кнопку зліва від номера, можна зразу ж перейти до роботи з відпо­відним слайдом, який з'являється на ділянці слайда. Сюди можна вставляти також рисунки, фільми, звуки, ефекти ані­мації й гіперпосилання. Текст вводиться і до ділянки струк­тури, і до ділянки слайда.
Режим структури. У цьому режимі перевага надається ділянці структури. Інші ділянки подаються у зменшеному вигляді. Тому його використовують, щоб ознайомитися зі структурою всієї презентації і, при потребі, змінити її (шляхом переміщення розділів, їх вилучення, редагування тексту тощо).
Режим слайдів займає всю робочу ділянку. Використо­вується для створення і зміни поточного слайда.


Режим сортувальника. Тут на робочій ділянці PowerPoint відображається вся презентація. При­чому кожний слайд виводиться в зменшеному вигляді. Ось чому його використовують для перегляду послідовності, у якій розташовано слайди в презентації, а також щоб перейти до роботи з певним слайдом. Для цього досить двічі клац­нути на ньому. У режимі сортувальника зручно переміщати окремий слайд на інше місце презентації, перетягуючи його мишею. Тут також є змога додавати нові слайди перед виділеним або видаляти виділений слайд, натиснувши кла­вішу<Delete>. На етапі підготовки демонстрації цей режим використовується, щоб задати інтервали часу для показу кожного слайда й встановити анімаційні ефекти при переході від одного слайда до іншого.
Режим показу слайдів призначений для демонстрації пре­зентації. У ньому кожний слайд виводиться на весь екран.
Використовуючи кнопки, можна переключа­тися з одного режиму в інший під час підготовки і де­монстрації слайдів, а також при внесенні і зміні нотаток. Оскільки в режимі показу слайдів поточним слайдом зайнято весь екран, то вийти з нього можна, натиснувши клавішу <Еsс> або обравши відповідну команду з контекст­ного меню, що викликається клацанням правою клавішею миші на будь-якому місці слайда.
Завершують роботу в PowerPoint, закриваючи його вікно.
Створення презентації
Основні способи створення презентації
Після того як визначено тему презентації, намічено її основні питання, а також підібрано матеріал для їх роз­криття (текст, рисунки, діаграми тощо), можна переходили до етапу створення презентації. Після запуску Ро\\гегРоіпі з'являється діалогове вікно, у якому для цього пропо­нується вибрати один із таких способів:
•   використовуючи Майстер автозмісту;
•   на основі шаблону презентації;
•   на основі порожньої презентації.
Майстер автозмісту автоматизує перехід від одного етапу створення презентації до наступного з такого списку:
1)  вид презентації;
2)  спосіб подання;
3)  формат видавання;
4)  доповнення.
При його запуску спочатку потрібно вибрати вид пре­зентації з наявного списку («Службові», «Проекти», «Ді­лові», «Особисті» тощо), а також підвид (шаблон) усередині обраного виду (наприклад, у виді «Службові» є шаблони «Загальні збори», «Основна сторінка компанії», «Фінан­совий звіт»).
Після вибору виду презентації на другому кроці вка­зують спосіб її подання (демонстрації):
•   доповідь, нарада, видавання;
•   Інтернет, кіоск.
На третьому етапі визначають формат видавання. Перший спосіб подання може мати 4 варіанти вигляду:
•   презентація на екрані;
•   чорно-білі прозорі плівки;
•   кольорові прозорі плівки;
•   слайди 35-міліметрові.
Вирішують також, чи буде використовуватися дру­кування для цього формату.
На четвертому етапі вводять додаткові дані для ти­тульного слайда:
•   заголовок презентації;
•   ім'я автора;
•   інші дані (наприклад, назву підрозділу).
Якщо на другому етапі обрали другий спосіб подання презентації (Інтернет, кіоск), то третій етап пропускають, а на четвертому вказують:
•   на кожній сторінці текст авторських прав;
•   дату останньої зміни;
•   адресу Е-таі1.
Далі стандартний шаблон корегують, замінюючи подані там дані.
Якщо презентацію створюють на основі певного шаблону, то у вкладці «Презентации» вибирають потрібний його вид, наприклад «Фінансовий звіт», який потім заповнюють необхідними даними. При виборі слід звернути увагу на те, що багато шаблонів мають дві версії — стандартну та інтерактивну. Перша прийнятна для доповіді, наради або видавання; друга — для "УУеЬ-сторінки в Інтернеті або кіоску.
Отже, під час створення презентації на основі шаблону автоматизованими є тільки перший і другий кроки Май­стра. Всі інші виконуються у вільному режимі.
Ще більшу свободу користувач має при виборі шаблону презентації з вкладки «Дизайньї презентаций», у якій є тільки шаблони зовнішнього вигляду презентації, створені професійними дизайнерами. Зміст, послідовність показу слайдів і т. ін. автор визначає самостійно.
Найбільший творчий розмах користувач може проя­вити, віддавши перевагу третьому способу — на основі порожньої презентації. Для кожного слайда тут потрібно спочатку вибрати авторозмітку слайда (тобто вирішити, з яких місцезаповнювачів він складатиметься), потім наповнити його демонстраційним матеріалом і, нарешті, підібрати потрібне оформлення (фоновий малюнок, колірну гаму, вид шрифту тощо). Як правило, спочатку створюють декілька слайдів, заповнюють їх даними, підбирають від­повідне оформлення, а потім на його тлі продовжують ство­рення презентації. Такий підхід вимагає найбільшого про­фесіоналізму в роботі.

V. Закріплення вивченого матеріалу.
Методи: бесіда
Форма роботи: фронтальна.
Дайте відповідь на запитання:
1.     Дайте визначення презентації.
2.     Для чого застосовуються презентації?
3.     Які режими роботи із слайдами Ви знаєте?
4.     Яким чином можна створити презентацію?

VI. 3акінчення уроку.
Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Приведення в порядок робочих місць.