Тема.  Зародження і розвиток фізики як науки

Мета уроку:  дати учням уявлення про зародження і розвиток фізики як науки. Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

ПЛАН УРОКУ

Демонстрації 10 хв: 1. Слайди з історії розвитку фізики (Аристо-тель, Архімед, Демокрит, Піфагор, Галілей та ін.).

                                   2. Відеофрагмент «Життя Галілея»

Вивчення нового матеріалу 30 хв: 1. Передумови розвитку науки.

                                                            2. Зародження і розвиток фізики як науки.

                                                            3. Роль фізичного знання в житті людини й розвитку суспільства

Закріплення вивченого матеріалу 5 хв  Контрольні запитання

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Передумови розвитку науки

Розвиток  науки  був  складовою  загального  процесу  інтелектуального розвитку людського розуму і становлення людської цивілізації. Не можна розглядати розвиток науки відокремлено від процесів  розвитку  мови,  писемності,  лічби,  мистецтва,  формування світогляду та виникнення філософії.Накопичення  знань  відбувається  в  процесі  розвитку  цивілізацій;  усім  відомі  досягнення  давніх  цивілізацій  (єгипетської,  ме-сопотамської та ін.) у галузях астрономії, математики, медицини.Першою й головною причиною виникнення науки є формування  суб’єктно-об’єктних  відносин  між  людиною  і  природою,  між людиною й навколишнім середовищем. Уже в епоху палеоліту людина  створює  перші  знаряддя  праці  з  каменю  й  кістки  —  сокиру, ніж,  скребло,  спис,  лук,  стріли,  починає  використовувати  вогонь і будує примітивні житла. В епоху мезоліту людина плете сітки, будує човни, займається обробкою дерева. У період неоліту (до ІІІ тис. до н. е.) людина розвиває гончарне ремесло, освоює землеробство, займається  виготовленням  глиняного  посуду,  використовує  мотику,  серп,  веретено,  глиняні,  рублені,  пальові  будівлі,  опановує метали. Тоді ж починає використовувати тварин як тяглову силу,винаходить  колісні  візки,  гончарне  колесо,  вітрильник,  міхи.  До початку І тис. до н. е. з’являються знаряддя праці із заліза.Другою причиною формування науки є ускладнення пізнавальної діяльності людини: освоєння різних видів перетворювальної діяльності, глибокі зміни в структурі психіки.Історія фізики тісно пов’язана з історією суспільства, оскільки фізика, як і будь-яка наука, є важливою складовою культури, а науковий  розвиток,  безумовно,  визначається  розвитком  цивілізації в цілому. При цьому розвиток фізики значною мірою залежить від рівня  останньої  і  зумовлює  розвиток  продуктивних  сил  суспільства. Отже, рівень фізичних знань визначається розвитком як матеріальної культури, так і загальної — духовної — культури.

2.  Зародження і розвиток фізики як науки

 Дослідивши  ланцюжок  розвитку  фізики,  учені  з’ясували,  що своїм  корінням  фізика  сягає  часів  Давньої  Греції.  Виявляється, саме стародавні греки, спростувавши теорію тотального контролю богів, намагалися пояснити природні явища науковим шляхом.«Фізика»  —  так  назвав  першу  відому  нам  наукову  працю  про природні  явища  давньогрецький  учений  Аристотель,  який  жив у IV ст. до н. е. Цей фундаментальний трактат, що заклав підвалини фізики як науки, складається з восьми книг. Уперше фізика розглядається не як учення про природу, а як наука про рух, категорія якого передбачає час, простір і місце.У  своїх  фізичних  трактатах  Аристотель  пропонує  універсаль-ну  схему  чотирьох  причин,  що  відіграють  важливу  роль  у  фізиці: формальна причина (що це?), матеріальна причина (з чого склада-ється?), рушійна причина (звідки походить?), цільова причина (за-ради чого існує?).Книга  Аристотеля  служила  основним  «підручником  фізики» впродовж майже двох тисячоліть.Наступний  вирішальний  крок  у  розвитку  фізики  зробив  видатний італійський учений Галілео Галілей (1564–1642). Його вважають  основоположником  фізики  в  її  сучасному  розумінні  —  як дослідної  (експериментальної)  науки.  Галілей  дослідним  шляхом спростував деякі важливі положення Аристотеля. 

Фізика  досліджує  механічні,  теплові,  електромагнітні,  світлові  явища,  а  також  будову  речовини. Завданням  фізики,  як і інших наук, є пошук законів, за допомогою яких можна пояснювати та прогнозувати широке коло явищ.

3.  Роль фізичного знання в житті людини й розвитку суспільства

Навчившись  прогнозувати  фізичні  явища  й  керувати  ними, людина стала «велетнем»: вона створила двигуни, у мільйони разів потужніші  за  людські  руки,  комп’ютери,  які  розширили  можливості науки, техніки й мистецтва, об’єднала всіх жителів Землі надійними системами зв’язку.Відбулися глибокі, якісні зміни в багатьох галузях науки й техніки, пов’язані з важливими відкриттями в галузі фундаментальної  фізики.  Відкриття  радіоактивності,  електромагнітних  хвиль, ультразвуку,  реактивного  руху  тощо  сприяли  тому,  що  людина, застосовуючи  ці  знання,  просунула  розвиток  техніки  далеко  вперед.  Людина  навчилася  передавати  на  відстань  не  лише  звук,  але й  зображення.  Людина  вийшла  в  космос,  висадилася  на  Місяці, побачила  його  зворотний  бік.  За  допомогою  унікальних  оптичних приладів  можна  дізнатися,  з  якої  речовини  складаються  далекі планети.  Отримані  дані  коли-небудь  дозволять  людині  зробити нові надзвичайні відкриття, що приведуть до подальших досягнень у  науці  й  техніці.  Наука  стала  безпосередньою  продуктивною  силою.Однак справа не лише в «практичній» цінності фізики: знання фізики необхідне кожному з нас, щоб задовольнити природну ціка-вість у розумінні навколишнього світу.Фізичні  знання  і  методи  народжують  нові  науки,  наприклад, біофізику, геофізику, астрофізику.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1.  Назвіть імена відомих вам учених-фізиків. У якій галузі фізики вони працювали?

2.  Наведіть  приклади  використання  знань  фізики  для  створення предметів побуту, що оточують вас.

3.  Для створення яких технічних пристроїв були використані фізичні відкриття?

Про що ми дізналися на уроці 

-видатні  люди  сучасності,  винахідники  й  учені.  Незважаючи на те що вони були дуже різними за характером і поведінкою, усіх  їх  об’єднувало  одне:  вони  були  універсальними  людьми. Людьми,  які  мали  унікальний  дар  або  талант,  що  проявлявся не лише у сфері їх діяльності, але й у повсякденному житті. 

-сучасну  фізику  створювало  багато  поколінь  учених.  Це  були найрізноманітніші  люди:  заможні  й  бідні,  високопоставлені й пересічні громадяни. Комусь із них відкриття принесли славу й визнання ще за життя, а хтось так і пішов із життя, не побачивши,  як  майбутні  покоління  використовують  його  праці. Дехто з них до кінця життя вірив, що відкриті ним закони принесуть  людям  користь,  а  хтось  був  гірко  розчарований.  Однак їх усіх єднають із сучасними вченими інтерес, жага знань, надзвичайне терпіння і працьовитість.

Домашнє завдання