Мета. Продовжити формувати поняття про середовища існування рослин, їхню характеристику та способи пристосування рослин до певних умов середовища.
Основні поняття і терміни: наземно-повітряне, водне середовища, грунт, організм як середовище існування, фактори живої і неживої природи, ланцюги живлення, продуценти, консументи, редуценти, фотосинтез. Обладнання: малюнки організмів (тимофіївка, пирій, грястиця, коник, заєць, горобець, орел, вовк, бактерії, омела, глечики жовті, береза повисла, петрів хрест).
Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда (підготовча), пояснення, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда).
Тип уроку: застосування знань, вмінь і навичок (семінар з використанням групової роботи).

Хід уроку
1. Організаційний момент.
2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Пояснення. Сьогодні на уроці ви будете працювати групами. Завдання для кожної групи однакові. Під час виконання завдань коригуючої та навчаючої частини ви можете користуватися підручниками, довідковою літературою та допомогою вчителя. Завдання контролюючої частини кожен буде виконувати індивідуально (всі рівні складності).
3. Коригуюча частина. (Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навичок і вмінь, необхідних учням для самостійного виконання практичного завдання).
1. Підготовча бесіда. Питання для обговорення у групах:
Пригадайте з курсу природознавства: Що таке екосистема? Наведіть приклади екосистем. На які групи поділяють екосистеми? (Природні та штучні). Наведіть приклади компонентів живої і неживої природи, які входять до складу будь-якої екосистеми. Які три групи організмів розрізняють у кожній екосистемі? Дайте визначення продуцентам, консументам і редуцентам.
Яке їхнє значення в екосистемах? Що таке ланцюг живлення? Наведіть приклад.
2. Виконання завдань практикуму з подальшим обговоренням.
Завдання 1. Закресліть зайві слова, залишивши пов’язані між собою поняття. Конкуренція, споживачі, екосистема, дихання, виробники, руйнівники.
Завдання 2. Виберіть правильну відповідь.
1. Організми, що утворюють біогеоценоз і складаються з виробників
органічної речовини (автотрофних організмів), називаються:
а) продуцентами; б) редуцентами; в) консументами.
2. Споживачів живої органічної речовини називають:
а) продуцентами; б) редуцентами; в) консументами.
3. Руйнівники органічних решток — переважно мікроорганізми, які розкладають органічні речовини до простих мінеральних сполук, називаються:
а) продуцентами; б) консументами; в) редуцентами.
4. Ланцюгом живлення називають:
а) низку організмів, пов’язаних між собою харчовими зв’язками;
б) гетеротрофний тип живлення.
Завдання 3. Дайте відповідь на запитання.
Які вам відомі середовища існування живих організмів?
Чи в усіх середовищах існування можуть жити рослинні організми?
4. Навчаюча частина. (Усвідомлення змісту і послідовності застосування розвиваючих завдань і вправ, практичних дій, самостійне виконання учнями завдання під контролем і за допомогою вчителя).
1. Робота на дошці (малюнки). Розгляньте зображення таких організмів: тимофіївка, пирій, грястиця, коник, заєць, горобець, орел, вовк, бактерії. Сформуйте з них ланцюг живлення, вказавши продуценти, консументи і редуценти. Визначте, в якій екосистемі може існувати такий ланцюг живлення.
2. Виконання завдань практикуму з подальшим обговоренням.
Опираючись на матеріал підручника, спробуйте довести, що рослини можуть (чи не можуть) жити винятково в одному середовищі існування: наземно-повітряному, водному, ґрунті чи в іншому організмі. Відповідь проілюструйте конкретними прикладами рослин.
5. Контролююча частина. (Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи).
Виконання завдання практикуму. Перший рівень (6 балів). Тести:
1. Вкажіть середовища існування рослин:
а) водне; б) ґрунт; в) наземно-повітряне; г) організм іншої живої істоти.
2. Рослини у ланцюгах живлення є:
а) продуцентами; б) консументами; в) редуцентами.
3. Вкажіть водяні рослини:
а) елодея; б) латаття біле; в) фіалка; г) традесканція.
4. Чи можуть рослини існувати лише у наземно-повітряному середовищі?
а) так; б) ні.
5. Вкажіть рослини, які в природних умовах можуть рости лише у
ґрунті:
а) водорості; б) папороті; в) дерева.
6. Серед перелічених рослин вкажіть рослини-паразити:
а) конвалія; б) повитиця; в) мох.
Другий рівень (+ З бали).
1. Наведіть по два приклади рослин, які опанували:
а) наземно-повітряне середовище і грунт;
б) водне середовище і грунт.
2. Визначте середовище існування рослини за такими пристосуваннями: шкірка, якою вкрите стебло, дуже міцна; листки перетворилися на колючки; коренева система дуже розвинена вглибину:
а) водне;
б) грунт;
в) наземно-повітряне, яке характеризується недостатньою вологістю;
г) організм іншої істоти.
Третій рівень (+ 3 бали).
Опишіть риси пристосування рослин до середовища існування:
а) глечики жовті (до водного середовища);
б) береза повисла (до наземно-повітряного середовища і ґрунту);
в) петрів хрест (до паразитування на іншій рослині).
6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.
7. Домашнє завдання. Вивчити відповідний параграф у підручнику.