ПРО СПІВВІТЧИЗНИКІВ СЛАВНИХ НАМ МОВНІ ПОВІДАЮТЬ ВПРАВИ

Тренувальні завдання з української мови для 4-го класу

 1. 1. Прочитай текст. Визнач тип тексту. Добери до нього заголовок.

         Катерина Василівна Білокур народилася в бідній се­лянській родині_ Її

талант був даром природи, помно­женим на щоденну працю_ 3 життєдайного джерела народної творчості розквітало малярство художниці_ Її особливо вразливу поетичну душу зачаровували квіти_ У листах вона згадувала, як квіти з нею розмовляли і про­сили малювати їх_ Вони ніби схилялися до майстрині й промовляли:

 • — Хто ж нас тоді малюватиме, як ти покинеш_
 • У кінці кожного речення постав потрібний розділовий знак.
 • Випиши з поданого тексту ре­чення, у кінці якого має стояти знак питання.
 • Одне з розповідних речень пе­ребудуй у питальне.
 • Випиши з тексту пари споріднених слів. Познач у них корінь.
 • 2 Прочитай текст. Визнач тип тексту та його тему.

         Лідер гурту “Океан Ельзи" є авторомпереважної більшості текстів та музики творів, які виконує гурт, і незмінним со­лістом. У гурті його звуть Славком. Свя­тослав Вакарчук входить у топ-сотнюнайвпливовіших і найзнаменитіших людей в Україні. Як часто на концертах гурту лунає:

 • — Святославе, ну ж бо разом покажемо світу, що такеукраїнський рок!
 • Познач речення, у якому є звертання.
 • Підкресли у тексті іменники, що є власними на­звами.
 • Знайди у тексті слова з префіксами. Познач пре­фікси.
 • Випиши слова, у яких звуків більше, ніж букв.
 1. Прочитай текст. Визнач тип тексту.Позначйогочастини.

         Олександр (Д, д)овженко народився в селянській родині на (Ч, ч)ернігівщинів мальовничому містечку (С, с)осниці. Дитинство його пройшло серед казко­вої природи (П, п)ридесення колорит­них постатей житейських трагедій і свят його земляків. Пізніше цей побачений почутий пережитий удитинстві світ зна­йде своє втілення у (Д, д)овженківських фільмах, що золотими літерами будуть вписані у велику книгу світового кіно.

 • Випиши слова, що є власними на­звами. Запиши їх правильно. До­повни рядок трьома власними прикладами.
 • Визнач речення з однорідними членами. Постав, де потрібно, коми.
 • Добери з тексту синоніми до поданих слів:

Привабливий —_____________

Фантастичний —_____________

Драма —___________________

Надбання — _________________

 • Випиши з тексту слова з ненаголошеним голос­ним. Добери до них перевірні слова.
 1. Прочитай текст. Сформулюй його основну думку.Добери заголовок.

         Любов (до)мови, (від)чуття слова (за)кладалися (у) юного Миколи Гоголя вже (з)дитячих літ. Згодом пись­менник (за)хопився (з)биранням українських народних пісень, прислів’їв та приказок і підготував матеріали (для)українсько-російського словника. Пізніше він так писав (про)українську пісню: “Якби наш край не мав та­кої скарбниці пісень, я б ніколи не зрозумів історії його, тому що не збагнув би минулого..

 • Підкресли слова, що є засобами зв’язку речень у тексті.
 • Спиши текст, відкриваючи дужки.
 • Вкажи іменники. Випиши ті з них, що вжиті у знахідному від­мінку.
 • Виділені слова розбери за бу­довою.
 1. Прочитай текст. Визнач тип тек­сту. Добери заголовок.

      З ім_ям князя Ярослава Мудрого пов_язаний значний злет давн_орус_ кої культури і наукових знан_. Княз Ярослав Мудрий дбав про переклад рідною мовою та переписування необ­хідних книжок. Зусиллями князя Ярос­лава Мудрого створюєт_ся бібліотека при Софійс_кому соборі. На жал_, кни­гозбірня князя Ярослава Мудрого не збереглася до наших днів.

 • * Відредагуй текст, замінюючи слова, що повторюються, де по­трібно, займенниками.
 • Встав пропущені букви або знаки.
 • Випиши слово, що відповідає поданій схемі:

[- - - •' = • = • = •].

 • Випиши з тексту слова, що є антонімами до по­даних.

Падіння —____________

Нехтував —____________

Чужий —______________

 1. Прочитай текст. Назви речення з однорідними чле­нами.

         Іван Мазепа — (Україна) гетьман видатний політик меценат борець за незалежність України. Він був високо­освіченою людиною і володів (Польща) (Росія) (татари) (Італія) (Німеччина) (Франція) мовами. Багато читав і розбирався у мистецтві. Його родину, з якої походило кілька (козак) старшин, дуже шанувалиу Війську (За­поріжжя). Мазепа встановив своєрідний “(гетьман) ре­корд”: за тривалістю перебування при владі він пере­вершив усіх своїх попередників та наступників.

                                                                  (3 книжки “ 100 великих українців")

 • Спиши текст, постав пропущені розділові знаки. Іменники в дужках заміни прикметниками із су­фіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-.
 • Три прикметники на вибір розбери за будовою.
 • Склади звукові моделі виділених слів.
 • Добери синоніми до підкреслених слів.
 • Визнач у тексті слова, що є антонімами.
 1. Прочитай текст. Визнач тип тексту. Добери за­головок.

         Просвітник, філософ, поет і педагог, “український (С, с)ократ”.

         Григорій (С, с)авович (С, с)ково­рода народився у с_лі (Ч, ч)орнухи на (П, п)олтавщині у козац_кій родині. Людина виняткових здібностей і го­строго розуму; (Г, г)ригорій (С, с)ко­ворода здобув гл_бокі зна_я з філо­софії, літератури, досконало володів кількома іноземними мовами. Він був сповнений щирого бажа_я стати ко­рисним людям. Тож оста_іх двадцят_ п_ять років свого жи__ я мандрував (У, у)країною, полюбляв зуп_нятися там, де зустрічав розумних і добрих людей. "Мандрівний філософ” допомагав у перев_хованні, підвищє_і освітн_го рівня тих, хто цього потребував.

                                                                  (3 книжки " 100 великих українців”)

 • Встав у слова пропущені букви та обведи потрібні літери у дужках.
 • Визнач речення з однорідними чле­нами. Підкресли однорідні члени.
 • Випиши з тексту слова, в яких від­бувається чергування звуків.

 

 • Випиши словосполучення, в яких прикметники вжиті у пере­носному значенні.
 • Випиши словосполучення при­кметників з іменниками. Визнач їхні число, рід і відмінок.
 1. Прочитай текст. Спиши його, запи­суючи числівники словами.

         Микола Михайлович Амосов — ши­роковідомий, талановитий учений і хірург-практик, що врятував життя більше 1000 людей. Автор понад 400 наукових праць, серед яких 19 моногра­фій. Його книгу “Голос часів” перекла­дено більш ніж ЗО мовами світу. Він є основоположником серцевої хірургії, творцем школи кардіохірургів.

                                                                  (3 книжки “100 великих українців”)

 • Прочитай речення з однорідними членами.
 • У першому реченні визнач і напиши зверху над словами частини мови.
 • Виділені слова запиши в алфавітному порядку.
 • До підкресленого слова добери споріднені, що на­лежать до різних частин мови. Познач корінь.
 1. Прочитай текст. Визнач тип тексту та його тему. Добери заголовок.

         Лариса Петрівна Косач на­родилася в сім’ї, де панували національно-патріотичні на­строї. Дитячі роки Лесі про­йшли у мальовничому куточку України — на Волині, спо­чатку в рідному місті, а потім, з перервами, в Луцьку і селі Колодяжному. Найближчою людиною з самого ди­тинства став для Лесі брат Михайлик. Разом з братом вигадувала Леся численні забави. А влітку діти до­глядали город, порядкували у квітнику.

                                                        (З книжки “ 100 великих українців ”)

 • * До поданих загальних назв випиши з тексту власні назви.

Поетеса:____________________

Місто:______________________

Село:_______________________

 • * Підкресли іменники в тексті. Визнач їхні відмінки.
 • * У виділеному реченні підкресли головні члени. Встанови зв’язок між членами речення за допо­могою запитань.
 • * Випиши прислівники, добери до них антоніми.
 1. Прочитай текст. Спиши, записуючи словами чис­лівники, позначені цифрами.

         Дитячі заняття Віталія Кличка різними видами еди­ноборств поступово вилилися у досить серйознезахоплення кікбоксингом. За невеликий проміжок часу Віталій став чемпіоном світу з кікбоксингу, чемпіоном України з боксу, срібним призером чемпіонату світу.

         Загалом на аматорському ринзіВіталій Кличко провів двісті десять боїв.Сто дев’яносто п’ять боїв він ви­грав, у 80 переміг нокаутом. 16 лис­топада тисяча дев’ятсот дев'яносто шостого року Віталій провів свій пер­ший професійний бій, нокаутувавши в другому раунді Тоні Брєдхема, що по­клало початок серії з 27 безпрограш­них боїв Віталія.

                                                                  (За матеріалами інтернет-видань)

 • У виділеному реченні підкресли головні члени і вкажи, до яких частин мови вони належать.
 • Підкресли у тексті числівники. Випиши їх відпо­відно до питань.

Скільки? ________________

Котрий?_______________________

 • Випиши з тексту речення з однорідними чле­нами.
 • До узагальнюючих слів випиши власні назви з тексту. Допиши по два власних приклади до кож­ної групи.

Ім’я:___________________

Прізвище:____________

Назва держави:______

 1. Прочитай текст. Визнач тему тексту. Добери до нього заголовок.

         Рід Шевченків походив зі збіднілої козацької сім’ї. Від свого діда Івана малий Тарас чув розповіді про гайда­маків та козаків. Залишився сиротою і рано спізнав, що таке непосильний тягар підневільної праці. З малих ро­ків Шевченко відчував великий потяг до живопису, мріяв стати художником і вперто прагнув здійснення своєї мрії. Ще у дитинстві Тарас полюбив чарівну народну пісню,чув від мандрівних кобзарів думи та історичні пісні, якіоспівували героїчне минуле рідного краю. Дитячі вра­ження залишили глибокий слід у свідомості Шевченка і мали величезний вплив на формування його особис­тості та на всю творчість.

                                                                  (З книжки “100 великих українців”)

 • У першому реченні підкресли головні члени ре­чення. Встанови зв’язок між словами у реченні за допомогою питань.
 • Підкресли прикметники та іменники, з якими вони пов’язані. Визнач число і рід прикметників.
 • У підкресленому реченні визнач відмінки імен­ників.
 • Випиши з тексту пари споріднених слів. Познач у них корінь.
 • Склади звукові моделі виділених слів.


Джерело:«Учитель початковоїшколи», 2017, №6