За операційно-предметною системою виробничого навчання учні спочатку послідовно вивчають окремі операції, а потім переходять до виготовлення виробів.

Ця система розроблена в ХІХ ст. С. О. Владимирським. Він запропонував застосовувати операційну систему лише на початковій стадії вивчення  ремесла. На його думку увагу треба приділяти комбінаціям операцій при виготовленні корисних і типових для певної спеціальності виробів.

Операційно-предметну систему можна розглядати як спробу вдосконалити операційну систему. В межах опе­раційно-предметної системи формування певних дій від­бувається у процесі виготовлення окремих виробів, склад­ність яких постійно зростає. Скажімо, перший виріб виготовляється на базі 5—6 нескладних операцій, на­ступний — такої ж кількості операцій, але більш склад­них та ін. Широкого застосування, однак, ця система не набрала, учні не могли виконувати операції на потріб­ному рівні якості, оскільки в процесі навчання не приді­лялося потрібної уваги вправам для формування окре­мих умінь і навичок. Навіть при незначних змінах тех­нологічного процесу робота учнів значно ускладнюва­лась.

При підготовці до виготовлення кожного з виробів спеціально вивчаються особливості відповідних опера­цій, і у випадку необхідності виконують спеціальні, до­поміжні вправи для оволодіння особливо важкими при­йомами або елементами прийомів. Але у даній системі відсутня комплексність при вивченні операцій. На початковому етапі відсутня продуктивна праця. Увага не спрямована на формування загально-трудових умінь, організацію робочого місця, планування, розв’язання проблемних задач, розвиток мислення; перевага в тому, що відбувається відпрацювання прийомів, які впливають на формування в учнів трудових умінь.