Відомо, які революцій­ні зміни в організації й ефективності промислового ви­робництва викликала поява поточних ліній. Принципи її роботи викликали появу так званої операційно-поточ­ної системи виробничого навчання. Сутність цієї системи така: учень виконує одну операцію, а потім передає де­таль на сусіднє робоче місце. Далі він отримує нову де­таль, повторює ту саму операцію. Щоб засвоїти нову операцію, учень повинен зайняти сусіднє робоче місце на лінії. Послідовність операцій і становить зміст техноло­гічного процесу.

Підвищення продуктивності праці при операційно-поточній системі досягається лише за умови тривалого виконання кожної з операцій на кожному ро­бочому місці і випуску стабільної продукції. До недолі­ків системи відносять складність організації послідовного переходу учнів з одного робочого місця на інше, знижен­ня якості продукції при зміні умов роботи.

Цікавий досвід навчання за операційно-поточною си­стемою нагромаджено в профтехучилищах України. До­свід узагальнений в публікаціях М. Я. Кондратова . Відомо, що у професійній діяльності монтажників і слюсарів-складальників радіоелектронної апаратури, слюсарів-електромонтажників, взуттєвиків широко застосову­ються поточні лінії. Природно, що і виробниче навчання майбутніх робітників доцільно організовувати на  базі поточних ліній. М. Я. Кондратов проаналізував органі­зацію виробничого навчання на поточній лінії для під­готовки взуттєвиків у Хмельницькому ПТУ № 16. Харак­теризуючи виробниче навчання   на   поточній  лінії, він називає такі найважливіші фактори: відбір иавчально-виробничої продукції, визначення ритму і темпу роботи поточної лінії, процедура розміщення учнів за робочими місцями, зміна робочих місць тощо. Наведемо приклад навчання на поточній лінії для виробництва взуття. Ве­личина ритму залежить від тривалості виробничого на­вчання, складності продукції, вміння швидко і чітко ви­конувати трудові операції. Число операцій варіює від 10—15 до 60—70 за хвилину, а ритм лінії становить по­слідовно 10, 20, 50, 90 хвилин. Темп роботи — 0,7 метрів за хвилину.

З допомогою базового підприємства в училищі облад­нано дві поточні лінії завдовжки 17 і 25 м, час виробни­чого навчання безпосередньо на поточних лініях дорів­нює 30—50 % від загальної його тривалості. Наслідуючи принцип «від простого до складного», учні починають з виробів на 10—15 операцій і переходять зрештою до зразків модельного взуття на 60 операцій.

Звичайно, для ефективної професійної підготовки по­трібно виготовити ряд нормативних документів (зокре­ма, графіки переміщення учнів за робочими місцями).