На зміну предметній системі прийшла досконаліша операційна система, яка була вперше запропонована у 60—70-х роках минулого століття у майстернях МВТУ (нині МДТУ ім. М. Г. Баумана). Операційна система, яка дістала назву, ще  як „російська” була розроблена в Московському училищі у другій половині ХІХ ст. групою співробітників на чолі з Д. К. Совєткіним.

Ця система передбачала послідовне вивчення операцій, які характерні для певної професії. Операції розміщували в дидактично виправданій послідовності. Ця система застосовувалась і в школі, зокрема у Франції її запроваджував  Г. А. Салісіус , при чому учні займалися слюсарними, столярними операціями, прийомами скульптурних робіт та ліпленням, знайомилися з токарною обробкою деревини.

Суть цієї системи поля­гає у послідовному оволодінні прийомами виконання окремих операцій, не пов'язаних між собою в межах єдиного технологічного процесу, фактично незалежних від виду продукції, що вироблятиметься. Операційна систе­ма дає змогу оволодіти операціями, які треба сформува­ти, засвоїти у потрібній послідовності відповідно до ви­моги поступового зростання складності їх виконання. Об'єкти вправ з професійної підготовки часто не відпо­відають реальним об'єктам, мають відверто штучний, учнівський характер. Перевага операційної системи у по­рівнянні з предметною полягає у зростанні систематич­ності навчання, полегшенні контролю роботи учнів.

Та за даною ситемою результатів своєї праці у готовій продукції учні фак­тично не бачать, оскільки надто значний інтервал між засвоєнням окремих умінь і часом їх використання у ви­робничій практиці. За операціями не видно було предмету, що не сприяло формуванню здібностей переносити вміння у нові виробничі умови. У даному випадку відсутня для учня кінцева мета, нема продуктивної праці. Крім того тут не враховується, що для виготовлення виробів треба вміти не лише виконувати операції, але й застосовувати їх у комплексних роботах.

 Виникають певні труднощі у забез­печенні заготовками і зберіганні незавершеної продукції тощо.

 Недоліки операційної системи настільки істотні, що нині вона у чистому вигляді майже не застосовується.