Підсумкова державна атестація1. Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді захисту кваліфікаційної роботи магістра перед державною екзаменаційною комісією.

 

2. Виконання кваліфікаційної роботи магістра є заключним етапом магістерської підготовки і має за мету:
• систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань за відповідним напрямком вищої освіти і формування навичок застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових і науково-практичних задач;


• розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння методами наукових досліджень;
• набування досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, формулювання нових висновків і положень та їх прилюдного захисту.
Кваліфікаційна робота магістра є закінченим науковим дослідженням, вона повинна мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної наукової або творчої професійної роботи з використанням теоретичних знань і практичних навичок. Кваліфікаційна робота є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. Кваліфікаційна робота магістра повинна продемонструвати уміння автора стисло, логічно, аргументовано і філологічно коректно викладати матеріал.
У процесі підготовки і захисту кваліфікаційної роботи студент повинен продемонструвати:
• здатність творчо мислити;
• уміння проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;
• здатність формулювати мету дослідження та складати обґрунтування проведення дослідження;
• володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи;
• здатність до наукового аналізу отриманих результатів, розробки висновків і положень, уміння аргументовано їх захищати;
• уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;
• володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення атестаційної роботи.
За всі відомості, викладені у кваліфікаційній роботі магістра, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо студент - автор кваліфікаційної роботи.

 

3. Кваліфікаційна робота магістра повинна виконуватися державною мовою. Оформлення кваліфікаційної роботи магістра повинно відповідати вимогам державного стандарту. Ілюстративний матеріал для захисту кваліфікаційної роботи магістра може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень, подаватися за допомогою технічних засобів. Можливим є наявність під час захисту роздаткового матеріалу. Зміст ілюстративного матеріалу повинен з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.

 

4. Вказівкою декана за поданням завідувача випускової кафедри до кожної кваліфікаційної роботи магістра призначаються два рецензенти, один з яких - від випускової кафедри, другий - з числа провідних спеціалістів інших кафедр університету, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.

 

5. Виконана кваліфікаційна робота магістра у незброшурованому вигляді подається студентом науковому керівнику в двох примірниках не пізніше, ніж за три тижні до захисту роботи. Після ухвалення роботи керівником вона разом з відзивом наукового керівника передається завідувачу випускової кафедри, який організовує обговорення кваліфікаційної роботи на засіданні кафедри.
Ухвалена на засіданні кафедри кваліфікаційна робота магістра переплітається та передається на рецензію опонентам.
Якщо висновок випускової кафедри є негативним, оформлюється витяг з протоколу засідання кафедри, який в установленому порядку передається для прийняття остаточного рішення щодо подальшого навчання або відрахування зі складу студентів.

 

6. Не пізніше ніж за тиждень до захисту рецензенти подають до ДЕК рецензію у двох примірниках обсягом 2-3 стор. У своїх рецензіях опоненти висвітлюють:
• актуальність теми дослідження;
• новизну дослідження;
• наукову, практичну і методичну цінність роботи;
• зауваження та можливі рекомендації з подальшого розвитку роботи;
• висновки та оцінку роботи.

 

7. До захисту кваліфікаційних робіт деканом факультету (директором інституту) допускаються студенти, які виконали магістерську програму підготовки, отримали відзив наукового керівника, рецензії опонентів та візу завідувача випускової кафедри про допуск до захисту. Списки студентів, допущених до захисту кваліфікаційних робіт магістра, затверджуються деканом факультету (директором інституту) і передаються в ДЕК до початку її роботи.

 

8. На захист подається кваліфікаційна робота магістра з усіма необхідними підписами консультантів, а також з необхідним для захисту комплектом ілюстративного матеріалу, відзивом керівника і рецензіями двох рецензентів.

 

9. Після захисту один примірник кваліфікаційної роботи магістра передається в установленому порядку на зберігання у бібліотеку Університету, другий примірник зберігається на випусковій кафедрі.

Лівінський О.М., Курок О.І., Гридякін В.О., Зінченко В.П.
Методологія і методи наукових досліджень
Навчальний посібник