Вимоги до змісту кваліфікаційної роботи магістра1. Кваліфікаційна робота магістра - це творча робота, яка виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника. Кваліфікаційна робота магістра виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-педагогічних задач прикладного характеру, що визначаються специфікою відповідного напряму вищої освіти.

 

2. Переважаючий напрям виконання кваліфікаційної роботи магістра, об'єкти дослідження з конкретних спеціальностей і спеціалізацій визначаються випускового кафедрою.

 

3. Зміст кваліфікаційної роботи магістра передбачає:
• формулювання мети роботи, наукової, науково-педагогічної задачі;
• аналіз стану проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, патентно-інформаційних досліджень з метою визначення рівня розробленості проблеми, обґрунтування мети дослідження;
• аналіз методів досліджень, які застосовуються під час вирішення науково-дослідної задачі, розробку методики дослідження, його апаратурного забезпечення;
• науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується у процесі дослідження;
• отримання нових результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення;
• апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів (заявок на патенти), доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або підготовлених публікацій в наукових журналах і збірках;
• узагальнення результатів досліджень з наведенням висновків і рекомендацій;
• уміння оформити результати творчої діяльності, захистити свої надбання у визначенні авторських прав.

 

4. Кваліфікаційна робота магістра повинна бути результатом kinky free sex videos закінченої творчої розробки, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати професійні задачі, які мають теоретичне і практичне значення.

 

5. Кваліфікаційна робота магістра викладається грамотно, без помилок та нетрадиційних скорочень. У ній повинні бути чіткі, зрозумілі для сприйняття формулювання прийнятих вихідних положень, припущень, отриманих результатів, тверджень тощо.
При порушенні цих вимог кваліфікаційна робота магістра не допускається до захисту незалежно від рівня отриманих творчих результатів.

 

Лівінський О.М., Курок О.І., Гридякін В.О., Зінченко В.П.
Методологія і методи наукових досліджень
Навчальний посібник