1. Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального навчального плану магістерської підготовки і спирається на активну самостійну роботу.

2. Для планування навчального процесу магістерської підготовки, урахування педагогічного навантаження кафедр, які здійснюють магістерську підготовку, своєчасної передачі навантаження випускова кафедра до 01 березня поточного року передає до навчального відділу університету інформацію про передбачувану кількість магістрів.

3. Науковими керівниками магістрантів призначаються доктори наук, професори або кандидати наук, доценти, які активно ведуть науково- дослідну роботу. Список наукових керівників і перелік рекомендованих тем магістерських досліджень затверджується рішенням кафедри до __ червня поточного року. Теми наукових досліджень повинні бути сформульовані таким чином, щоб забезпечити цілеспрямоване формування індивідуального навчального плану магістерської підготовки і його конкретну роботу у дослідницькому напрямку з першого семестру навчання в магістратурі.

4. Закріплення студентів, які будуть навчатися за програмою "магістр", за керівниками і затвердження тем наукових досліджень здійснюється рішенням Ради факультету до 15 вересня поточного року. За одним керівником закріплюється не більше 3 студентів для кандидата наук, доцента, і не більше 5-ти студентів для доктора наук, професора. Остаточне закріплення здійснюється наказом ректора.

5. Враховуючи, що підготовка магістрів значною мірою має індивідуальний характер, під керівництвом наукового керівника складається індивідуальний навчальний план. Індивідуальні навчальні плани підписуються студентом, науковим керівником, завідувачем випускової кафедри і затверджуються деканом факультету не пізніше 15 вересня поточного року. В індивідуальному навчальному плані поряд з обов'язковими дисциплінами робочого навчального плану магістерської підготовки вказуються дисципліни, за якими у студентів є розбіжності у порівнянні з попередніми програмами підготовки бакалаврів чи спеціалістів.

6. Теми кваліфікаційних робіт магістрів у разі необхідності можуть бути уточнені чи скореговані не пізніше, ніж за 1 місяць до захисту і подаються випусковими кафедрами в установленому порядку для їх затвердження наказом ректора.

7. Для наукового керівництва студентами, які навчаються за програмою "магістр", керівнику і консультантам планується до 33,5 годин навчального навантаження.
Крім того, виділяється навчальне навантаження обсягом до 4 годин на рецензування магістерської роботи та по 0,5 годин голові та кожному з членів державної екзаменаційної комісії.

8. Науковий керівник студента, який навчається за програмою "магістр":

  • бере участь у відборі кандидатів до навчання, рецензує їх наукові роботи;
  • надає допомогу студенту у виборі теми наукових досліджень і кваліфікаційної роботи, складанні індивідуального навчального плану;
  • контролює виконання графіку навчального процесу студентом;
  • сприяє організації індивідуальних навчальних занять;
  • аналізує і контролює організацію самостійної роботи студента;
  • організує і керує науково-дослідною роботою студента;
  • сприяє підвищенню загальної культури студента;
  • керує підготовкою кваліфікаційної роботи магістра;
  • дає відгук на кваліфікаційну роботу і характеристику професійних та особистих (аналітичних, дослідницьких, світоглядних та інших) якостей студента.

9. Студенти, які плануються після закінчення магістратури для роботи чи навчання в аспірантурі, можуть бути рекомендовані до складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови.

Лівінський О.М., Курок О.І., Гридякін В.О., Зінченко В.П. Методологія і методи наукових досліджень Навчальний посібник