Прийом до магістратури1. Право на навчання за програмою магістерської підготовки мають особи з вищою освітою, які мають кваліфікацію бакалавра або спеціаліста відповідного напряму підготовки.

 

2. Студенти університету, які успішно закінчили цикл підготовки бакалавра, приймаються до магістратури на конкурсній основі з урахуванням рекомендації випускової кафедри. Порядок зарахування на 5-й курс студентів, що одержали базову вищу освіту, встановлений правилами прийому до Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка.


Для зарахування до магістратури за бюджетною формою навчання в межах ліцензованого обсягу прийому рекомендуються студенти, які успішно склали державні екзамени та виявили здібності до науково-дослідної роботи.

 

3. Особи, які мають перерву у навчанні після закінчення циклу підготовки спеціаліста, відповідно до наказу Міністра освіти і науки України № 1/9-168 від 25 квітня 2001 року приймаються до магістратури за заочною (дистанційною) формою або екстерном на конкурсній основі з зарахуванням на вакантні місця, що фінансуються з держбюджету, або за контрактом за результатами вступних випробувань (іспити, тестування, співбесіди тощо). Перелік і програма випробувань розробляються випускового кафедрою і затверджуються деканом факультету (директором інституту).

4. Особи, що одержали освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" в інших акредитованих вищих навчальних закладах (незалежно від форми власності та відомчої належності), можуть бути зарахованими на навчання за програмою магістра на конкурсній основі на вакантні місця, що фінансуються з держбюджету, або на контрактній основі за результатами вступних випробувань (іспити, тестування, співбесіди тощо). Перелік і програма випробувань розробляються ви пусковою кафедрою і затверджуються деканом факультету (директором інституту). Документи оформлюються через приймальну комісію.

 

5. На факультетах (інститутах) створюються конкурсні комісії, які розглядають особисті заяви бакалаврів і дають рекомендації в приймальну комісію університету щодо зарахування.
Конкурсна комісія факультету (інституту), склад якої затверджується наказом ректора за поданням декана, працює у зазначений період. До складу комісії можуть входити представники студентського самоврядування. Обов'язковою умовою проведення конкурсу є гласність.

 

6. Рішення про переведення (зарахування) на магістерську підготовку приймається приймальною комісією університету і оформлюється наказом ректора.

 

Лівінський О.М., Курок О.І., Гридякін В.О., Зінченко В.П.
Методологія і методи наукових досліджень
Навчальний посібник