Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка1Загальні положення

 

1. Згідно зі ст. 8 Закону України "Про вищу освіту" (№ 2984-ІІІ від 17 січня 2002 року), магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" може здійснюватись на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.


Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.

 

2. Підготовка магістрів проводиться на основі "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 20 січня 1998 року за № 65, за відповідними спеціальностями згідно з "Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1997 року за № 507), в кількості, визначеній держзамовленням або за кошти юридичних та фізичних осіб. Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми, які орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної, управлінської (виробничої) і педагогічної діяльності та роботи в галузі наукомістких технологій.

 

3. Особи, що навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою "магістр", є студентами, і на них розповсюджуються права та обов'язки, зазначені законодавством України для студентів відповідної форми навчання (у тому числі відстрочка від призову на дійсну військову службу).

 

4. Підготовка магістрів проводиться за денною формою навчання або без відриву від виробництва. Термін навчання за магістерською програмою визначається навчальним планом. Навчання в магістратурі осіб, які мають повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здійснюється за контрактом з повним відшкодуванням витрат на навчання.

 

5 Для попереднього відбору обдарованої молоді університет організує і проводить предметні олімпіади, наукові, науково-методичні семінари та конференції за участю у них на добровільних засадах студентів третього-четвертого курсів навчання.

 

6. Підготовка магістрів у системі вищої освіти спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним, науково-педагогічним, управлінським.

 

7. Навчальний процес для осіб, що навчаються за програмою "магістр", організовується відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року № 161, з урахуванням таких особливостей:
• навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом;
• навчальний час, відведений для самостійної роботи, повинен становити не менше 1/2 і не більше 2/3 загального обсягу часу, визначеного програмою підготовки магістра;
• на проведення індивідуальних занять може витрачатися до 20 відсотків загального обсягу навчального часу, передбаченого програмою;
• кваліфікаційна робота магістра, що виконується під час навчання у магістратурі, повинна передбачати проведення наукових досліджень (творчих розробок) з актуальних проблем відповідної галузі;
• державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією і проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра, при цьому державній комісії обов'язково подаються матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи - друковані статті, методичні розробки тощо;
• відповідальність за виконання індивідуального навчального плану покладається на студента;
• керівник один раз на семестр звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального плану кожним студентом, що навчається за програмою "магістр";
• студент, який своєчасно не виконав індивідуальний навчальний план, відраховується з університету, при цьому йому видається академічна довідка встановленого зразка;
• студенту, який виконав усі вимоги навчального плану підготовки магістра і захистив кваліфікаційну роботу, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідно до обраної спеціальності кваліфікація та видається державний документ про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень "магістр" і повну вищу освіту;
• студент, який отримав документ встановленого зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" і повну вищу освіту, працевлаштовується згідно з чинним законодавством, йому може бути надана можливість наукового стажування (наукової роботи) за кордоном;
• студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше за 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, а інші оцінки "добре", захистив кваліфікаційну роботу магістра з оцінкою "відмінно", видається документ про повну вищу освіту з відзнакою;
• враховуючи навчальні та наукові (творчі) здобутки, магістру може бути надана радою факультету рекомендація на навчання в аспірантурі.

 

8. Університет зобов'язаний створити умови для виконання студентом, який навчається за програмою "магістр", індивідуального навчального плану у повному обсязі і повинен:
   - надавати студентам можливість публікації наукових (науково- методичних) статей у збірках, що друкуються в Україні;
   - сприяти виданню кращих робіт магістрів;
   - забезпечити студентів навчальними приміщеннями, науковими фондами бібліотеки, науковим обладнанням та устаткуванням;
   - забезпечити доступ до інформаційних мереж, у тому числі й до міжнародної мережі Internet;
   - сприяти участі студентів у проведенні факультативних проблемних занять за участю провідних учених.

 

9. Особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" (надалі магістр), повинна володіти поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідної (творчої), або науково-педагогічної, або управлінської діяльності, набути досвід використання одержаних знань і вміти створювати елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності.

Лівінський О.М., Курок О.І., Гридякін В.О., Зінченко В.П.
Методологія і методи наукових досліджень
Навчальний посібник