Державний стандарт загальної середньої освіти — це перелік норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості особи на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави щодо її досягнення громадянами.

При цьому Державним стандартом нормується лише мінімально необхідний рівень освіченості, тобто той рівень, без якого неможливий ні розвиток особистості, ні продовження освіти.

Норми і положення Стандарту є обов'язковими для виконання всіма державними органами управління освітою, закладами освіти, педагогічними працівниками і учнями.

Стандартом визначається:

 • •    структура змісту загальної середньої освіти, яка встановлює загальнообов'язкову (інваріантну) та змінну (варіативну) його складові за ступенями навчання в середніх закладах освіти;
 • •    обов'язковий мінімум змісту навчання;
 • •    обов'язкові результати навчання на різних освітніх рівнях (початкова, базова і повна загальна середня освіта).

Зміст загальної середньої освіти в Україні складається з інваріантного, єдиного для всіх середніх закладів освіти, змістового ядра (державний компонент) та доповнюючи його регіонального і шкільного компонентів, що є його варіативною частиною.

Освітній стандарт з інформатики — це нормативний документ, яким на основі базового навчального плану визначається обов'язковий мінімум змісту навчання, мінімальні вимоги до підготовки учнів з інформатики стосовно цього змісту та рекомендації щодо оцінювання виконання вимог стандарту (обов'язкових результатів навчання) за основними змістовими лініями курсу і ступенями навчання (початкова, основна і старша школа).

Освітній стандарт з інформатики становить основу для розробки пакету навчальних програм з інформатики для різних типів і профілів середніх закладів освіти, зміст навчального матеріалу яких на основі безумовного виконання Стандарту може розширюватися і поглиблюватися так само, як і підвищуватися і поглиблюватися вимоги до рівня його засвоєння. Таким чином, програми визначають нижній (обов'язковий) га верхній (підвищений або поглиблений) рівень навченості школярів

Стандарт задає норму остаточного результату навчання лише на рівні обов'язкового, мінімального, загальнокультурного змісту і відповідних до цього рівня вимог до підготовки учнів з курсу інформатики, нижче яких не може опускатися жоден учень незалежно від типу і профілю навчальною закладу, в якому він навчається Результати навчання, що відповідають вказаним у Стандарті мінімальним вимогам, є необхідною умовою позитивної оцінки і можуть оцінюватися залежно від мети перевірки.

Стандарт не визначає освітній процес на рівні вчителя і школи, тому поряд з обов'язковими результатами навчання вчитель має забезпечувати підвищений рівень у масовій школі і поглиблений — у школах і класах з поглибленим вивченням інформатики.

Метою Освітнього стандарту є:

 • • Забезпечити єдиний освітній простір в Україні шляхом розвитку   різноманітних типів середніх закладів освіти, національних і
 • регіональних моделей освіти, обов'язкової загальнокультурної підготовки кожного учня з інформатики з тим, щоб захистити права людини на повноцінну освітню діяльність у відповідному закладі освіти при зміні місця проживання.
 • •    Створити належні умови для варіативної освіти з інформатики через відповідні, в тому числі нові, типи навчальних закладів
 • •    Гарантувати реальну диференціацію освіти, тобто можливості кожному учневі з необхідною ефективністю і повнотою реалізувати власні освітні запити, інтереси, нахили і здібності.
 • •    Нормалізувати навчальне навантаження школярів
 • •    Забезпечити максимально об'єктивну оцінку результатів праці учня, вчителя, середнього закладу освіти.

Стандарти вже відіграли важливу роль у збереженні єдиного загальноосвітнього простору України, сприяли збереженню того позитивного, що було накопичено за багато років школою і системою освіти.

Мінімізуючи обов'язкове в навчальному предметі, Стандарт надає значно більші можливості для диференціації й індивідуалізації змісту навчання, творчого пошуку вчителів Освітній стандарт відіграватиме важливу роль у подоланні перевантаження учнів, надаючи можливість обмежитися мінімальним змістом при вивченні учнем предмета, який не виникає в нього пізнавального інтересу і не відповідає спрямованості його професійної орієнтації

Необхідністю створення Стандарту, який визначає мінімальний обов'язковий рівень загальної освіти з кожного предмету, ініційовано пошук ядра змісту інформатики як навчального предмета і приведе до інтеграції різних позицій у змісті Стандарту освіти з інформатики

Стандарт вводитиметься в школи поступово, поетапно:

Як Стандарт, так і «Обов'язкові результати навчання з інформатики» визначають лише набір елементів змісту навчання і вимог до рівня засвоєння навчального матеріалу Вони не задають послідовності і логіки вивчення курсу введення і розвитку його понять. Це прерогатива тієї конкретної програми навчання, яку виконує кожний учитель

Ідеї і окремі компоненти Стандарту вже впроваджуються в шкільну практику Разом з тим і сам Стандарт не може бути незмінним — необхідним є постійний розвиток його змісту вдосконалення форм подання його компонентів.

Розглянемо основні підходи і принципи, які було покладено в основу його розробки:

1.      Будь-який предметний Стандарт розробляється в рамках концепції Державних освітніх стандартів.

2.      При розробці Стандарту з інформатики враховувалась необхідність посилення освітньої значущості цього навчального предмета Шкільний курс інформатики вже давно слід розглядати як засіб підготовки до життя роботи в інформаційному суспільстві і не обмежувати його вивчення лише інформаційними технологіями Для подальшого вдосконалення змісту Стандарту необхідно виділити і винести на перший план при навчанні загальні принципи, закономірності, що стосуються пошуку, зберігання, опрацювання інформації, її подання, передавання, використання які є фундаментальними основами даної науки Це суттєво посилить загальноосвітню значущість цього навчального курсу, який мас власний предмет вивчення що не зводиться ні до математики, ні до технології.

3.      Стандарт відображає тільки мінімально необхідний набір, номенклатуру змісту, а послідовність логіка вивчення предмета визначаються шкільною програмою навчання

4.      Стандарт не може включати до змісту навчальний матеріал що не пройшов достатньої експериментальної перевірки на практиці масової школи Разом з тим зміст Стандарту повинен періодично переглядатися Слід виділити два основних напрями удосконалення Стандарту:

•    посилення загальноосвітньої значущості шкільного курсу інформатики,

•    підвищення рівня технологічності змісту Стандарту

5.      Вимоги до підготовки учнів з інформатики, які передбачені Стандартом  повинні орієнтуватися на сучасний рівень оснащення шкіл комп’ютерною технікою

Шкільний предмет інформатики будується за такими змістовими лініями

 • 1   Інформація та інформаційні процеси
 • 2   Моделювання
 • 3   Інформаційні технологи
 • 4    Інформаційна система
 • 5    Технологія розв’язування задач з використанням засобів ІКТ
 • 6   Алгоритмізація і програмування

Обов'язковий мінімум місту освіти з інформатики за основними змістовими лініями відображено в таблиці 1.4

Таблиця 1.4

Обов'язковий мінімум змісту освіти

Змістовні лінії

Основна школа (7-9 класи)

Старша школа (10-12 класи)

Інформація та інформаційні процеси

Інформація і повідомлення, форми подан ня повідомлень. Носії інформації. Інфор маційні процеси. Дискретизація повідомлень.  Кодування   повідомлень.   Ємність запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера. Одиниці  вимірювання  ємності  запам'я­товуючих    пристроїв.    Інформатизація суспільства і роль в ній засобів ІКТ

Кодування та подання повідомлень в комп'ютері

Моделювання

Моделювання як метод пізнання. Основні типи моделювання. Інформаційне (зокре ма математичне) моделювання. Приклади інформаційних   моделей  та  їх  дослід ження за допомогою засобів ІКТ

 

Інформаційні технології. Інформаційна система

 

Структура інформаційної системи. Апа ратна і інформаційна (зокрема програмна)  її складові.   Функціональна  схема комп'ютера. Принципи  функціонування  комп'ютера. Основні   пристрої  апаратної складової. Програмне   забезпечення.   Операційна система. Поняття файла. Каталоги. Під каталоги. Операції з файлами. Системи опрацювання текстів.  Системи опрацювання  графічних  зображень.  Електронні таблиці. Інформаційно-пошукові системи. Бази  даних. Експертні  системи.Гіпертекст і гіпертексгові системи. Програмні  засоби   навчального  призначення для підтримки вивчення шкільних предметів.   Телекомунікаційні  системи. Електронна пошта. Технологія розв'язування задач з викорис танням засобів ІКТ. Основні етапи роз в'язування прикладної задачі з використанням засобів ІКТ, зміст і призначення кожного етапу. Розв'язування навчально-дослідницьких задач

Інформаційна  система,  її структура.   Основні  пристрої  апаратної складової інформаційної    системи. Програмне забезпечення. Операційна   система,    її складові. Мережі. Архівація ірозархівація файлів. Віруси й антивірусні про грами. Видавничі системи. Системи   мультимедіа. Інтелектуальні бази даних. Штучний   інтелект.    Екс­пертні системи. Технологія розв'язування задач з використанням засобів ІКТ. Чисельні методи розв'язування   найпростіших задач. Подання чисел у пам'яті комп'ютера, ви­конання      арифметичних операцій.     Розв'язування навчально-дослідницьких задач

Алгоритмізація і програмування

Поняття алгоритм). Основні властивості алгоритмів.  Способи  описування алгоритмів. Виконавець  алгоритму. Базові структури алгоритмів. Алгоритмічні мови. Навчальна  алгоритмічна мова. Основні елементи мови (символи, слова, вирази. команди). Опис алгоритмів  навчальною алгоритмічною мовою.  Величини  та їх типи. Опис алгоритмів роботи  з величинами. Алгоритми створення і опрацювання графічних зображень. Програма і   мови  програмування. Поняття транслятора. Інтегровані  середовища програмування. Мова програмування. Алфавіт. Основні поняття мови: ідентифікатори, числа, рядки, описи, оператори. Структура програми. Типи даних. Вирази. Оператори. Оператор надання значень. Опе ратори введення, виведення. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. Опис умов. Структурний підхід до розробки алгоритмів і програм. Процедури і функції. Використання готових програм з бібліотеки. Графічний екран. Вказівки для роботи в графічному режимі. Масиви. Алгоритми і програми роботи з масивами. Методи впорядкування та  пошуку елементів лінійного масиву. Робота з рядками.

Системи  візуального програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування. Поняття про зліченністьвисловлень. Поняття  предиката, кванторів. Процедурне і декларативне програмування. Поняття про логічне програмування