Перспективи розвитку шкільного курсу інформатики

Розглядаючи комп'ютерно орієнтовані засоби навчання як засоби навчально-пізнавальної діяльності протягом усього набуття загальної середньої освіти (1-12-ті класи), вивчення курсу «Інформатика» як самостійної навчальної дисципліни доцільно здійснювати з 7-го по 12-й класи, а саме:

•    1-6-ті класи — використання комп'ютера як засобу педагогічної діяльності. Пропедевтичний курс інформатики за умови належного технічного забезпечення. Може вивчатися на окремих уроках за рахунок годин варіативної складової навчального плану;

•    7-9-ті класи — базовий курс інформатики;

•    10-12-ті класи — курс інформатики допрофесійної підготовки з урахуванням спеціалізації навчального закладу, а також за вибором учня.

Базовий курс інформатики має вивчатися за державною навчальною програмою. Для курсу інформатики у 10-12-х класах передбачається розробка альтернативних державних навчальних програм.

Проблеми перенесення курсу інформатики в молодші класи потребують спеціального вивчення як з точки зору перевірки можливості такого перенесення і пов'язаного з ним добору навчального матеріалу, так і з точки зору доцільності, яка визначається колом загальноосвітніх задач (а не тільки вузькопредметних), що вирішуються при цьому.

При розгляді курсу інформатики для підліткової вікової групи вирішується цілий ряд завдань:

•    виділення сукупності знань, умінь і навичок у галузі інформатики, що мають загальноосвітнє значення і потребують формування в більш ранньому віці (до них слід віднести і навички застосування комп'ютера);

•    визначення змісту окремих етапів формування інформаційної культури, починаючи з формування практичних навичок використання комп'ютерної техніки і закінчуючи використанням її для розв'язування навчальних завдань з різних навчальних предметів;

•    розробка методики формування інформаційної культури, яка враховує вікові особливості учнів середнього шкільного віку;

•    дослідження впливу роботи з комп'ютером на інтелектуальний розвиток школярів.

Різноманітні думки, висловлені в багаторічних дискусіях про цілі навчання шкільної інформатики, можна звести до наступних основних позицій:

1) основне в шкільній інформатиці — навчити школяра використовувати комп'ютер і його програмне забезпечення;

2) вивчаючи основи алгоритмізації і програмування, можна сформувати елементи алгоритмічного стилю мислення;

3) у школі потрібно вивчати фундаментальні основи інформатики, зокрема поняття «інформація», «алгоритми», «інформаційні процеси» з метою формування наукового світогляду учнів.

Таким чином, виокремлюються чотири напрями курсу.

1)   Практичний. Базові поняття — комп'ютер та його інформаційне забезпечення. Тут формується уявлення про комп'ютер як про універсальний інформаційний автомат, розглядаються різноманітні застосування ЕОМ, школярі набувають навички використання комп'ютера. У цьому випадку основна увага в методиці навчання інформатики повинна приділятися способам діяльності, оскільки головне завдання полягає в формуванні певної сукупності вмінь і навичок.

2)   Програмістський. Базові поняття — алгоритм, програма. Внаслідок розв'язування алгоритмічних задач, розробки найпростіших програм формуються уявлення про алгоритми, елементи операційного стилю мислення.

3)   Науково-технічний. Базові поняття — повідомлення, інформація, інформаційні процеси. У результаті повинно сформуватися розуміння інформаційної суті світу, вміння побачити і проаналізувати інформаційні процеси.

             4) Нарешті, зміст курсу може і повинен бути направлений на формування і розвиток творчих здібностей, до умінь і навичок школяра На уроках інформатики школяр, як справжній дослідник спостерігає різноманітні явища і процеси на основі спостережень висуває гіпотезу, перевіряє її робить відповідні висновки й узагальнення, синтезує нові знання, нову інформацію З'являється ще один —дослідницький напрям, ключовим словом в якому є творчість Новітні досягнення комп'ютерної техніки і перспективи розвитку інформатики як науки спонукають до пошуків нового застосування інформатики як навчального предмета в середній школі.

Окреслилися нові тенденції поступового розмежування завдань формування інформаційної культури і завдань навчання основ інформатики Є підстави стверджувати, що такі тенденції будуть наростати Це зумовлено двома чинниками По-перше відбуваються докорінні зміни в змісті діяльності користувачів комп'ютерної техніки 3 розвитком прикладного програмного забезпечення вміння застосовувати сервісні про-і рамні засоби і пакети прикладних програм стає провідним компонентом інформаційної культури людини При цьому роль програмістських навичок в структурі інформаційної культури поступово зменшується.

По-друге, в умовах масового впровадження комп'ютерів в середню школу і застосування їх в навчанні всіх шкільних предметів зазначені вище вміння набувають характеру загально-навчальних і формуються під час вивчення всіх шкільних предметів, а не тільки курсу інформатики Врахування цієї тенденції передбачає відмову від вузькопрагматичного трактування цілей курсу інформатики і виділення в його змісті як завдань розвитку інформаційної культури, так і завдань ознайомлення з основами інформатики як фундаментальної науки

З урахуванням сказаного можна зробити висновок, що ідеї А П Єршова не застаріли, тому основні цілі сучасного шкільного курсу інформатики, можна сформулювати так

1)   формування в школярів комп'ютерної грамотності, яка включає знання, вміння і навички розв’язування задач за допомогою комп'ютера,

2)   формування в школярів основ інформаційної культури, які передбачають знання фундаментальних основ інформатики і загальноосвітню допрофесійну підготовку в галузі сучасних інформаційних технологій.

Розподіл системи цілей курсу інформатики на дві великі групи пов’язані з формуванням комп'ютерної грамотності і ознайомленням школярів з основами інформатики як фундаментальної науки дає підстави передбачити можливості виділення двох етапів у навчанні цього предмету.

Перший етап забезпечує два рівні формування комп’ютерної грамотності і пов’язаний як із засвоєнням прикладних аспектів інформатики так і з формуванням навичок формалізованою опису поставлених задач. Цей етап забезпечує формування знань і вмінь, необхідних під час вивчення теоретичних основ інформатики на другому етапі та інших шкільних предметів.

Другий етап присвячений вивченню фундаментальних основ інформатики і пов'язаний, передусім, з формуванням наукового світогляду школярів і Ґрунтується на диференційованому підході до навчання.