САМОПІДГОТОВКА Нестандартні підходи в умовах групи продовженого дняГРУПА ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

 

Група продовженого дня є однією із форм виховання та навчання дітей, забезпечує створення сприятливих умов для організації навчально-виховного процесу у другій половині дня: відпочинку, позаурочної діяльності, гурткової роботи; забезпечує розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості всебічного виявлення і розвитку індивідуальних здібностей, запитів та інтересів дітей.

 Пошук форм, видів, методів, засобів активізації самостійної роботи в групі продовженого дня нині є основним методичним завданням вихователів ГПД школи.

24.09.2014-1-1

На сучасному етапі до школи приходять всебічно розвинені, ерудовані діти. Тому проведення стандартних занять на цьому етапі є недоцільним. Щоб підтримати інтерес до навчання, розвивати пізнавальну активність, спонукати до самостійного свідомого пошуку інформації, виникла ідея впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес самопідготовки в умовах ГПД.

24.09.2014-1-2

На основі сучасних підходів до визначення поняття «ефективна самостійна робота» вчені виокремлюють такі найхарактерніші її познаки:

? наявність мети, значущої для учня;

? активність дитини в процесі виконання завдання;

? наявність спеціально відведеного часу;

? присутність «непрямого» керівництва самостійною діяльністю.

Особливою організаційною формою роботи школярів у режимі груп продовженого дня є самопідготовка. Це — педагогічно скерована самостійна пізнавальна діяльність учнів. Вона органічно поєднана з навчальними заняттями, на яких вирішуються загальноосвітні, розвивальні (корекційні), виховні завдання.

Разом із тим вихователь з глибоким знанням справи та специфічних особливостей цього виду навчальної праці надає конкретну індивідуальну допомогу тим школярам, які її потребують. Вона повинна бути завжди своєчасною, оскільки занадто рання допомога демобілізує учня, розслабляє його волю, а запізніла — призводить до зайвої витрати часу, зменшує інтерес до виконання роботи.

24.09.2014-1-3

Для учнів, яким потрібна допомога під час роботи, вихователем створюються групи консультантів із двох-трьох учнів, які добре знають цей матеріал. При цьому роль вихователя залишається організувальною і спрямовувальною.

Наявність словників і довідників на партах під час самопідготовки привчає учнів до самостійного їхнього використання. Така організація самопідготовки сприяє формуванню в молодших школярів навичок самостійності.

Результативність самопідготовки значною мірою залежить від уміння молодших школярів аналізувати хід і результати своєї роботи. Самоконтроль передбачає критичне ставлення до своєї праці, усвідомлення й виправлення помилок, виховує почуття обов'язку, відповідальності, сприяє вдосконаленню навичок розумової діяльності.

Вихователь повинен поступово знайомити учнів із різними прийомами самоконтролю виконаної роботи:

? зіставте написане з текстом;

? зіставте написане з вивченим правилом;

? перевірте написання за словником;

? перевірте хід своїх міркувань за пам'яткою, алгоритмом, схемою тощо.

Виконання письмових домашніх робіт обов'язково перевіряється вихователем, але здійснюється словесне оцінювання виконаної учнем роботи. Най­важливіша роль відводиться змістовому аспекту оцінювання. Вихователь зобов'язаний лаконічно, але достатньо зрозуміло проаналізувати труднощі, зорієнтувати школяра на поліпшення результату.

24.09.2014-1-4

Водночас словесна оцінка має бути об'єктивною щодо кожного учня, враховуючи його можливості й зусилля, вкладені в досягнутий результат.

Головне — така допомога повинна підводити школярів до розуміння програмового матеріалу, розширювати можливості виявлення самостійності міркувань, творчої ініціативи, активності.

Однією з форм розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійного супроводу під час організації роботи самопідготовки.

Із науково-педагогічної літератури виявлено, що найбільший вплив на процес засвоєння знань, умінь і навичок здійснюють:

? індивідуально-психологічні особливості учня;

? обсяг інформації;

? вигляд навчальної інформації.

Проведення психолого-педагогічного діагностування з. метою виявлення індивідуальних особливостей учня необхідне кожному вихователю ГПД на початку навчального року. Інформація щодо індивідуальних особливостей кожної дитини допомагає педагогу скоординувати процес організації самопідготовки з метою сприяння розвитку інтелектуальних та академічних здібностей школяра.

Активізуючи різні органи чуття засобами мультимедіа, ми сприяємо найкращому засвоєнню навчального матеріалу. Привабливий вигляд чітко структурованої і дозованої інформації теж сприяє кращому запам'ятовуванню.

Продуктивність пізнання й запам'ятовування залежить від вигляду матеріалу навчальної дисципліни. Систематизований матеріал краще запам'ятовується і довше зберігається в пам'яті.

 

Різні види пам’яті мають свої закономірності. Для того щоб знання мали довготривалий характер, необхідні повторення й узагальнення. Проте повторення й узагальнення в умовах, коли в групі діти мають різні домашні завдання — процес трудомісткий. Скоротити час, зменшити витрату сил, не обтяжуючи учнів зайвим теоретичним матеріалом, можна за рахунок спеціальних моделей опорних знань, що подаються у вигляді мультимедійної презентації і мають узагальнену завершену інформацію.

Кожна модель мас чітко виражену мету і структурологічну схему вивчення того чи іншого курсу. Такий підхід зменшує час на пояснення матеріалу кожному учневі та орієнтований на подальшу самостійну підготовку учнів.

Зміст презентації передбачає мінімум знань і забезпечує узагальнене повторення матеріалу, що вивчався на уроках. Створюючи такі схеми, вихователь ставить перед собою два взаємопов'язані завдання: відбір інформації, пов'язаної зі змістом курсу, і його структурування у логічно завершені блоки навчального матеріалу з метою реалізації принципу наступності і послідовності навчання. Звичайно, обсяг навчальної інформації має обмежений характер, спрямований лише на актуалізацію знань, отриманих на уроці.

24.09.2014-1-5

Досвід доводить, що мультимедійний супровід є найефективнішим під час проведення підготовчого заняття до самонавчання, а саме під час узагальнення та систематизації вмінь і навичок учнів, допомагає не лише відтворити знання, а й доповнити і поглибити їх.

Заняття перетворюються на яскраве дійство, де на екрані одне завдання змінюється іншим. Саме ця швидка зміна різноманітних видів роботи сприяє гнучкості, мобільності мислення, розвиває увагу, дає можливість залучити до сприйняття інформації всі аналізатори, сприяє відновленню та актуалізації учнями навчального матеріалу.

Проведений аналіз педагогічних умов упро­вадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу ГПД свідчить, що вони мають такі дидактичні можливості:

? урізноманітнення форм подання інформації та типів навчальних завдань;

? широкі можливості відтворення фрагмента навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно-операційного, рефлексивного);

? створення навчальних середовищ, що забезпечують занурення учнів у віртуальний світ, у певні соціальні та виробничі ситуації;

? використання ігрових прийомів;

? активізація навчальної діяльності учнів, посилення їхньої ролі як суб’єкта навчально-виховного процесу.

Використання електронних засобів навчання на певному етапі самопідготовки є доцільним, якщо забезпечується:

? вища, ніж під час використання традиційних засобів, ефективність відтворення знань;

? неможливість реалізації певних засобів у вигляді матеріальних об'єктів (оригіналу в природних умовах);

? недостатнє унаочнення та зрозумілість або надлишкова складність відповідних вербально-знакових, графічних, логічно-математичних моделей.

24.09.2014-1-6

На початковому етапі самопідготовки важливо не тільки поставити перед дітьми пізнавальну мету, а й активізувати мотивацію самостійної діяльності. Під час самопідготовки в дітей повинен виникнути інтерес до роботи, яка буде проводитися.

Наприклад, початок самопідготовки визначає організаційний момент, постановка мети і мотивація навчальної діяльності, що підкріплюється зображеннями на моніторах. Музичний супровід відіграє самостійну інформаційну роль і має навчальне навантаження, за допомогою якого відтворюється певний момент екранного унаочнення і створюється субдомінанта, що підсилює, активізує сприймання і засвоєння учнями необхідної інформації.

Під час самопідготовки відбувається процес відпрацювання внутрішніх теоретичних дій, тому проведення заняття у вигляді інтелектуальної гри дає змогу віртуально занурити учнів у чарівний світ казкових героїв, які з'являються на екрані монітору, пропонуючи учням дидактичні завдання з математики, логіки та інформатики з метою актуалізації опорних знань учнів щодо виконання домашніх завдань.

24.09.2014-1-7

Після самостійної роботи учнів наступним етапом самопідготовки є самооцінка, взаємоперевірка, оцінювання роботи. Перш ніж перевірити роботу дітей, вихователь організовує самоперевірку, яка привчає учнів контролювати свої дії.

Я практикую самоперевірку за ключами: готую розв'язок завдання по варіантах, яке з’являється на моніторах у вигляді ключів. Учні перевіряють виконане письмове завдання очима, без ручки. Після чого зображення на моніторах зникає і якщо діти виявили помилки, самостійно виправляють їх.

Мультимедійний супровід значно урізноманітнює процес підготовки до самонавчання. Кожне заняття викликає в дітей емоційний підйом, навіть слабовстигаючі учні охоче працюють, а невдалий крок унаслідок прогалин у знаннях спонукає дітей звертатися за допомогою до вчителя.

Ефективно організована діяльність молодших школярів у групі продовженого дня сприяє гармонійному поєднанню навчання й виховання, організації позанавчальної діяльності та дозвілля відповідно до інтересів і побажань кожної дитини.

Розглянемо фрагменти самопідготовки у системі роботи ГПД.

 

Математика

1-й клас

Мета: формувати в учнів уміння розв'язувати математичні завдання на основі творчих видів роботи, працюючи самостійно; розвивати креативне мислення, уяву, пам'ять; завдяки поєднанню логічних прийомів актуалізувати необхідні знання учнів; стимулювати прагнення правильно і швидко виконувати завдання; виховувати почуття взаємодопомоги.

Хід заняття

І. Організаційна частина

Учитель. Вітаю вас, любі діти. Запрошую вас відпочити і налаштуватись на роботу в казковій атмосфері. Заплющте оченята і спробуйте пригадати назву казки, прослухавши уривок. Прохання до вас: відповіді давати лише тоді, коли текст завершиться. Домовились?

(Учитель читає фрагмент казки В. Катаєва «Квітка-семицвітка». Діти пригадують назву казки, учитель прикріплює картку з написаною на ній назвою твору. Наступний фрагмент української народної казки «Вовк та семеро козенят».)

Учитель. Що спільного у назвах казок «Вовк і семеро козенят» й «Квітка-семицвітка», уривки з яких ви прослухали? (Відповіді дітей.)

Картку з цифрою 7 учитель прикріплює на демонстраційну дошку.

- Запам'ятайте це число.

 

ІІ. Основна частина

Вправи на концентрацію уваги

Учитель. Розпочинаємо готуватися до виконання домашнього завдання з математики. Видатний учений М. Ломоносов сказав: «Математика — це саме та наука, яка розум до ладу приводить». Тому сподіваюсь, що працювати ви будете старанно, рахувати швидко, а мислити логічно.

- Щоб це справдилось, вашою супутницею протягом заняття повинна бути увага. Я допоможу вам її сконцентрувати.

- Візьміть картку із зображенням геометричних фігур і олівець улюбленого кольору. Діти, які сидять у першій колонці, зафарбують усі кружечки; у другій колонці — квадратики; у третій — трикутники.

(Діти виконують завдання на картках. Учитель визначає час, протягом якого учні виконуватимуть завдання.)

 

Перевірка

(Учні називають кількість зафарбованих фігур, перевіряють правильність виконання завдання)

Учитель. Зверніть увагу на монітори і знайдіть зайве число. Обґрунтуйте свій вибір. (Одноцифрове число.)

(На моніторі демонструються двозначні (парні одноцифрові) числа, серед них картка з цифрою 7. Діти визначають, що зайвим є число 7. Ознакою для вибору можуть бути: одно-, двоцифрові, парні (непарні).)

 

Учитель. Мабуть, це не випадково! Самі сімки! Цікаво, а чи помітите ви зв'язок між числом сім та ілюстрацією на моніторах?

(На моніторі демонструється фрагмент мультфільму «Білосніжка».)

- Чимало поколінь, підростаючи, читали або слухали казку про принцесу Білосніжку та сімох гномів, яку багато років тому написали відомі казкарі Брати Грімм. Сьогодні я запрошую вас до лісової хатинки гномів, у якій жила Білосніжка. Гноми допоможуть вам сумлінно підготуватися до виконання домашнього завдання.

 

Систематизація знань учнів

Учитель. Білосніжка — надзвичайно працьовита і розумна принцеса. Вона просить вас довести гномам-бешкетникам, що правила математики потрібно вивчати, щоб правильно і швидко виконувати математичні вправи. Я впевнена, що ви пам'ятаєте всі вивчені правила і повідомите про це гномів за допомогою сигнальних карток. Я буду висловлювати твердження, якщо воно істинне — сигналізуйте зеленим кружечком, якщо хибне — червоним.

(Правильні відповіді — на моніторі. Доцільний коментар дітей (учителя).)

 

1. Результатом дії додавання є сума.

2. Невідомий доданок знаходиться дією додавання.

3. 0 — не натуральне число.

4. Різницю довжин сторін прямокутника називають периметром прямокутника.

5. Многокутник — це замкнена ламана.

6. Невідоме зменшуване знаходиться дією віднімання.

 

Повторення таблиць додавання (віднімання)

Учитель. Коли семеро гномів зустріли у своєму будинку Білосніжку, вони почали наввипередки розповідати їй безліч лісових новин про зайчиків, білочок, їжачків... І їй стало надзвичайно цікаво, скільки ж лісових мешканців проживає в цьому чарівному лісі. Не довго думаючи, трійко гномів побігли їх рахувати. Ну а ми з вами їм на допомогу.

(Учні отримують картки для групової роботи., На картках — приклади на закріплення таблиць додавання (віднімання) з переходом через розряд. Діти знаходять значення виразів. Правильність виконання завдань перевіряють фронтально:)

 

Учитель. Вирушаємо далі разом із казковими гномами. Подивіться, напевно, одному з них вже потрібна ваша допомога. Виявляється, Білосніжка насварила його за чималу кількість помилок в обчисленнях, він вирішив ходити по лісових стежках і рахувати все, що трапиться на очі. Але ж ми не відпустимо гнома самого, з ним підуть діти, в яких на партах картки із зображенням цього бідолахи. Попрацюйте в парах і допоможіть гному виправити помилки. Коли виконаєте роботу, полічіть, скільки разів помилився гном? Бажаю успіху!

(На картках для індивідуальної роботи — вирази, у розв'язках яких є помилки. Дітям потрібно знайти ці помилки та правильно виконати обчислення.)

24.09.2014-1-8

Гра «Математичний футбол»

(Діти отримають картки у формі футбольного м'яча з написаними прикладами. На дошці прикріплено зображення воріт, на яких написано числа другого десятка. Учням потрібно свій м’яч прикріпити біля воріт із числом, що є значенням виразів. Гру можна провести як змагання.)

 

Учитель. Приступайте до роботи! Якщо у вас виникнуть технічні проблеми — сигналізуйте червоним кружечком!

Перевірка

Молодці! Допомогли ми з вами гномам у футбол пограти, полічити, настав час відпочити з гномами-близнюками.

 

Учитель. Фізкультхвилинка допоможе вам розслабитись. Підніміться! Ваш улюблений масаж!

Робота в парах

- Погляньте на монітори! Із вами хочуть побавитись! Гномик-жартівник увімкнув два ліхтарі — червоний і синій.

- Хто який ліхтарик зможе увімкнути самостійно? Пригадайте, у виразах з дужками, яка дія виконується першою? (У дужках.)

- Запам’ятайте, при виконанні домашнього завдання, вам знадобляться ці знання. Оберіть для себе завдання. Зверніть увагу, на аркуш паперу в клітинку потрібно записати тільки відповідь.

24.09.2014-1-9

Учитель. Відповіді на моніторі. Хто виконав без помилок?

- А тепер поміркуйте!

- Чому дорівнює сума другого і останнього чисел? (14.)

- Які числа є одноцифровими? (9, 5.)

- Скільки трицифрових чисел? (1.)

- Яке число, якщо до нього додати 3, відповідає кількості місяців у році? (9.)

- Яке з чисел відповідає температурі кипіння води? (100.)

 

Робота над задачами

Прості задачі

Учитель. Хитрі гноми вже зрозуміли, що ви дітки розумні, тому не хочуть вони самостійно розв'язувати задачі від Білосніжки і вирушили з ними до вас. До задач ви маєте лише правильно обрати дію для розв'язання.

1. У їжачка 18 грибочків, а у білочки на 9 більше. Скільки грибочків у білочки? Назвіть дію якою розв'яжемо задачу.

2. У їжачка 18 грибочків, а у білочки 9. Скільки всього грибочків у їжачка і білочки?

3. У їжачка 18 грибочків, а у білочки 9. На скільки грибочків більше у їжачка, ніж у білочки.

Складена задача

Учитель. А зараз настав час розв'язати задачу, подібну до тієї, яку ви маєте розв'язати самостійно, Умову і запитання задачі ви дізнаєтесь, проглянувши невелику виставу.

- У нас в гостях один із гномів, який відповідає за господарчу роботу біля будиночка, і його помічники.

 

Інсценізація

Гном. Доброго ранку, друзі! (Позіхає.)

Песик і Качечка. Привіт!

Гном. Чим займалися з самого ранку?

Песик і Качечка. Моркву на городі збирали.

Песик. Подивись, я зібрав 10 морквині!

Качечка. А я на 6 морквин більше!

Песик і Качечка. Подумай! Скільки всього моркви ми зібрали?

Гном. Ой, діточки, важко мені, допоможіть, будь ласка! Дякую.

24.09.2014-1-10

Учитель. Вам сподобалось? Давайте допоможемо!

(На дошці — короткий запис задачі.)

- Тепер подивіться на коротку умову і скажіть, скільки морквин зібрав Песик? (10.)

- А Качечка? (На 6 морквин більше, ніж Песик.)

- Про що запитується в задачі?

- Чи можемо відразу відповісти на запитання задачі? (Ні.)

- Чому? Що нам заважає? (Не знаємо скільки моркви зібрала Качечка.)

- Можемо дізнатися? Якою дією? Які числа потрібно додати? (До 10 додати 6.)

- Ми дізнаємося, скільки морквин зібрала качечка.

- А тепер можемо дати відповідь на запитання задачі? Якою дією?

Учитель. Я пропоную вам записати розв'язок задачі на картках жовтого кольору, використовуючи допоміжні схеми. Першому і другому ряду схема підкаже, як розв'язувати задачу по діях, а третьому — пропоную розв'язати виразом.

Учитель. Мені сумно, але казка завершується. Гноми були раді зустрічі з вами. А я радію, що ви активно працювали. Знання, які вам необхідні для самостійного виконання домашнього завдання, ми відновили.

Виконання завдання учнями

Але щоб працювати самостійно, вам потрібно згадати деякі правила: що дозволяється учням під час виконання домашнього завдання, а що ні. На моніторах з'являтиметься твердження. Якщо воно істинне, ви робите сплеск у долоні. Якщо хибне — хитаєте голівками. Читайте за мною!

Молодці! Бажаю вам успіху! Заняття завершено.

Українська мова

Хід заняття

І. Організаційна частина

Учитель. Діти, ви пообідали, відпочили, а тепер настав час підготуватись до виконання домашнього завдання. Цей етап роботи ми розпочнемо з хвилинки милування, яка допоможе зосередитися і створити позитивний настрій для подальшої роботи. Для цього вам потрібно уважно дивитись на монітори і спостерігати за зміною картин природи, вслухаючись у звуки музичного супроводу.

- Картини яких пір року ви побачили?

- А хто запам'ятав, яке зображення було останнім?

- Яка пора року нині за календарем?

- Назвіть ознаки весни.

- Уявіть картини весняного лісу. Що можна побачити? Що почути?

(Звучить музичний супровід.)

- Розплющте очі. Чи був схожий ваш ліс на той, що був зображений на моніторах? (Відповіді дітей.)

- Пригадайте назви зображених тварин.

- Кого з цих тварин не можна побачити в лісі навесні?

- А якби вам випала нагода перевтілитись в одну із зображених тваринок, ким би ви себе уявили? (Відповіді дітей.)

Інтерактивна гра «Шаради»

Учитель. Хто бажає вийти до дошки і за допомогою жестів і звуків показати одну з цих тваринок, не називаючи її, а ми спробуємо відгадати.

- Отже, наша невеличка мандрівка до весняного лісу скінчилась і час повертатись до класу, де на нас чекає... а хто, ви зрозумієте коли дасте відповідь на запитання.

- Кого в усім відомій казці Олексія Толстого, з усім відомою назвою, навчала Мальвіна?

- А відома назва казки?

- Дійсно, до нас завітав Буратіно.

- Як тільки не навчала Мальвіна Буратіно, її старання виявились марними, він завжди просить допомоги. Отже, настала наша черга допомогти йому!

24.09.2014-1-11

Систематизація знань учнів

Учитель. Буратіно просить допомоги у виконанні завдань з української мови і читання..

- Допоможемо йому?

- Тоді, Буратіно, вчись і запам'ятовуй!!!

Шифрограма

- Перше завдання вчить читати слова, зроблені за допомогою шифру.

- На моніторах зображено шифр — слово Буратіно, під кожною літерою якого стоїть цифра, що їй належить. Вам потрібно прочитати закодовані слова.

24.09.2014-1-12

Словникові слова

Ця вправа допоможе вчитися читати швидко і правильно слова, в яких пропущені літери.

Ой, лишенько! — кричать слова.

Пропала літера одна.

Без неї бути ми не можем.

Допомогти зуміє кожен

Ти дуже добре поміркуй,

І нас скоріше порятуй!

- Подивіться, здогадайтеся і прочитайте їх разом!

в дм дь

за  ць

ол  нь

д   т   л

 

Анаграми

У нас є ще одне завдання, яке допоможе зосередити вашу увагу і збагатити ваш словниковий запас. Прочитайте склади на хмаринках, зберіть слова і перевірте.

(Учні відновлюють деформовані слова, доцільно скласти з ними речення.)

нок ра ва дро чик го роб ка сні жин

Виконання завдання з читання

Вивчення вірша

- Діти, Буратіно отримав завдання вивчити вірш, але він не знає навіть з чого розпочати:

- Можливо, тобі, Буратіно, потрібно виконати деякі вправи разом із нами... і віршик у тебе «в кишені».

- За допомогою слів-пірамідок, що з'являтимуться на моніторах, ви будете розвивати зорову пам'ять, прискорювати швидкість читання. Ваше завдання разом зі мною: швидко читати слова.

кіт

сиджу

довго

сова

висять

раніше ’

садок

знялися

пильніше

яблука

   

- А тепер, Буратіно, ми продемонструємо тобі, як можна швидко запам'ятати вірш.

(Діти отримують картки з текстом вірша.)

- Ваше завдання, читаючи вірш, побачити картини природи, зображені у вірші, а може, хтось із вас почує звуки, і своїми враженнями поділитись після читання. Поставте пальчики на початку заголовка. А тепер виразно, швидко й усвідомлено починаємо читати вірш.

 

Все навколо зеленіє...

Все навколо зеленіє.

Річка ллється і шумить.

Тихо, тихо вітер віє

І з травою гомонить.

Як тут всидіти у хаті,

Коли все живе, цвіте,

Скрізь дзвенять пташки крилаті,

Сяє сонце золоте...

«Швидше, мамо, черевички!

Глянь, як весело в саду!

Ти не бійся — до кринички

Я і сам не підійду».

                                     О.Олесь

- Розкажіть, які картини природи ви побачили, читаючи вірш?

- А що ви почули під час читання?

- Отже, для того щоб швидко і гарно вивчити вірш, потрібно не лише виразно його прочитати, а й уявити все те, про що йдеться у вірші.

 

Поетапне вивчення твору

Учитель. Настав час наступного завдання.

- Прочитайте, кожен для себе, тільки першу строфу вірша.

- Прочитали? А хто з вас може повторити щойно прочитану строфу вірша, не підглядаючи в нього?

- Отже, ми розвивали навички швидкого, виразного, правильного, свідомого читання, збагачували словниковий запас, тому, Буратіно, ми впевнені, що ти виконаєш своє завдання без труднощів.

Виконання завдання з української мови

Учитель. А попереду нас чекають ще завдання з української мови, але перед тим як розпочати їх, нам необхідно повторити деякі правила, які знадобляться нам у подальшій роботі.

- Читаємо за мною, доповнюємо речення, наводимо приклади.

 

Слова, які

Слова,

Слова, які

відповідають

що називають

називають

на питання

ознаки предметів,

дії предметів,

хто? що?

відповідають

відповідають

і означають

на питання

на питання що ро­-

назву предмета,

яка? який? яке?,

бив? що робить?

називаються

називаються

що зробить?,

іменниками

прикметниками

називаються

дієсловами

 

- Правила ви знаєте гарно, подивимось, як ви вмієте застосовувати їх на практиці.

- А зараз, діти, пограймо у гру.

 

Гра «Знайди зайве слово»

Яскрава, гарна, куля, весела

Чудовий, ключик, іграшка, шапка

 

Учитель. Гра допоможе вам бути уважними і кмітливими.

- Читаємо слова, зображені на моніторах, думаємо, яке слово зайве, обґрунтовуємо відповідь.

- Остання вправа допоможе Буратіно виконати домашнє завдання безпомилково.

 

стоїть         хлопчик

стрибає        дім

літає            місяць

світить        літак

 

Учитель. Перед вами дві колонки слів. А тепер разом прочитаємо першу колонку.

- Яке питання можна поставити до цих слів?

- Як називають ці слова?

- А тепер прочитаємо другу колонку.

- Які запитання можна поставити до цих слів?

- Як називають ці слова?

- А тепер поєднайте слова так, щоб утворились словосполучення.

- Діти, на вашу думку, чи допомогли ми Буратіно у виконанні завдань, чи зуміє самостійно виконати домашню роботу?

Учитель. Ви гарно попрацювали і настав час. відпочинку.

- Буратіно ми допомогли, тепер і нам вже час самостійно виконувати домашнє завдання.

 

Використані джерела

1. Большакова І: Ігротека для першокласників // Палітра педагога. — 2005. — № 1.

2. Прокопенко Л. Головні складові розвивального середовища // Палітра педагога. — 2004. — № 4.

3. Савченко О. Я. Розвивай свої здібності. — К., 1995.

 

 
 
Оксана ВИШНЕВСЬКА,
вихователь ГПД Білоцерківської спеціалізованої
школи І—III ст. № 12 із поглибленим вивченням
інформаційних технологій, Київська обл.
Перша всеукраїнська газета для першого вчителя
«Початкова освіта» № 9 (729), травень 2014