Актуальність теми. Демократичні зміни в суспільстві характеризуються пріоритетом гуманістичного напряму в сучасних освітніх технологіях. Сьогодення вимагає перебудови, що стосується не лише методів і форм роботи, але й світогляду, самої суті нової школи. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст. пріоритетним проголошено здійснення особистісно-орієнтованого підходу у процесі навчання. Тому дедалі більше приділяється уваги розробці та впровадженню особистісно-орієнтованих технологій, які враховують у педагогічному процесі індивідуальні особливості учнів, тим самим симулюючи їх до саморозвитку.
В основі дослідження лежить суперечність (протиріччя), яка полягає в тому, що метод проектів дозволяє забезпечити зацікавленість, активність   учнів, більш міцне засвоєння знань, але недостатньо обґрунтовані умови та технологія його використання в трудовому навчанні.
З вказаного протиріччя виникає проблема дослідження: Які особливості застосування методу проектів у трудовому навчанні та умови,  що дозволять підвищити інтерес учнів до трудового навчання та рівень засвоєння навчального матеріалу?

Об’єкт дослідження: процес трудового навчання.
Предмет дослідження: проектна діяльність учнів, як засіб підвищення ефективності трудового навчання.
Мета дослідження: обґрунтувати технологію та умови застосування методу проектів у процесі трудового навчання
Гіпотеза дослідження: Інтерес до трудового навчання, активність учнів на заняттях та рівень засвоєння ними навчального матеріалу підвищиться, якщо на заняттях застосувати метод проектів з урахуванням специфіки навчального матеріалу та індивідуальних інтересів школярів.
Завдання:
1.    Виявити історичні та педагогічні передумови розвитку методу проектів.
2.    Обґрунтувати можливості використання методу проектів в навчанні школярів.
3.    Виявити специфіку використання методу проектів у трудовому навчанні.
4.    Проаналізувати стан застосування проектної діяльності у практиці роботи вчителів.
5.    Обґрунтувати методику розробки проектних завдань для трудового навчання та умови їх використання.
6.    Розробити на рекомендації вчителям по використанню технології педагогічного проектування на уроках трудового навчання.