Готуючись до виконання курсової роботи, студент обирає тему. Тема повинна зацікавити студента, викликати прагнення глибоко вивчити її суть. Після визначення теми проводять першу настановчу консультацію з науковим керівником. Під час консультації визначаються: загальні вимоги до роботи, порядок її виконання, орієнтовний план, джерела, які підлягають вивченню, зміст та методика проведення конкретного дослідження, визначається термін виконання етапів роботи. Курсова робота передбачає такі етапи: •    добір теми,  настановча консультація;
•    затвердження графіку виконання роботи;
•    складання бібліографії з теми;
•    вивчення літературних джерел із теми дослідження;
•    затвердження плану курсової роботи;
•    формування наукового апарату;
•    додаткове вивчення літератури;
•    збір емпіричного матеріалу (проведення спостережень, опитування, тестування,  експерименту);
•    підготовка першого варіанту роботи;
•    перевірка керівником першого варіанту роботи;
•    внесення змін до плану та змісту роботи;
•    оформлення роботи згідно вимог;
•    подача курсової роботи до захисту.

Структура курсової роботи
Курсова  робота повинна містити:
•    титульний аркуш;
•    зміст;
•    вступ;
•    основну частину (розділи та підрозділи);
•    висновки;
•    список використаних джерел;
•    додатки (при необхідності).