Відповіді Президента Національної академії педагогічних наук України Василя Григоровича Кременя на запитання головного редактора журналу «Комп'ютер у школі та сім'ї» Руденка В.Д.

1. Шановний Василю Григоровичу! Для освіти та педагогічної науки 2011 рік можна назвати особливим. У зверненні Президента В. Януковича до українсько го народу від 3.06.2010 року вперше за всю історію незалежної України цей рік оголошено роком освіти та інформаційного суспільства. Які заходи у зв'язку з цим передбачені в Академії та її установах?

Науковці академії виконують важливу роботу з до слідження, розроблення й упровадження сучасного науково-методичного забезпечення навчально-вихов ного процесу. Підручники і навчальні посібники ново го покоління побудовані саме з урахуванням особливо стей і вимог інформаційного суспільства. Під керів ництвом учених академії спільно з комп'ютерними фірмами розроблено значну кількість електронних підручників з різних навчальних предметів: фізики, біо логії, хімії, української й іноземних мов та ін. Ці під ручники вже практично використовуються в загально освітніх навчальних закладах. Учені Інституту педа гогіки НАПН України розробляють нові державні осві тні стандарти для основної й старшої школи, у яких враховуються сучасні виклики часу. Науковці Інсти туту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України брали участь у розробленні державної програми інформатизації освіти на 2011-2015 роки.

Що стосується безпосередньо організаційних захо дів, то можу сказати, що 2011 року планується проведен ня численних наукових семінарів, конференцій, круглих столів, майстер-класів з проблем розвитку інформацій ного суспільства, розроблення і впровадження новітніх технологій навчання. З цього приводу Президія НАПН на своєму засіданні 20 січня 2011 року прийняла відпо відну постанову. В академії 16 березня 2011 року буде про ведено методологічний семінар на тему «Інформаційно - комунікаційні технології навчання: стратегія розвитку і досвід впровадження». У листопаді 2011 року планують ся загальні збори академії, на яких будуть обговорюва тися проблеми розвитку освіти в умовах інформаційно го суспільства. Спільно з компанією Майкрософт Укра їна 1 березня 2011 року буде проведено Всеукраїнський форум за програмою «Партнерство в навчанні», на яко му будуть, зокрема, оголошені результати конкурсу «Вчитель-новатор*. Відкрито нову спеціальність в га лузі педагогічних наук 13.00.10 — інформаційні техно логії в освіті. У цьому році в Інституті інформаційних тех нологій і засобів навчання НАПН України почала працю вати спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за цією спеціальністю. Запо чатковано проведення Всеукраїнського науково-прак тичного семінару «Системи навчання і освіти в комп'ю терно орієнтованому середовищі».

2. Василю Григоровичу! Одночасне оголошення року освіти й інформаційного суспільства напевне є не випадковим. Вимоги до результатів діяльності систе ми освіти визначаються потребами суспільства, яке на буває нині ознак інформаційного.

На жаль, ми ще до 1 кінця не уявляємо устрій інформаційно го суспільства. А його техносфера розвива ється настільки шви дкими темпами, що неможливо точно ви значити ті технології, з якими матиме спра ву нинішній учень, на звати професії, що з'являться через 4—5 років. Здається, що| нині школа знаходиться в деякому перехідному стані: з об'єктивних причин вона не може повністю відмови тися від стандартів і вимог індустріального суспільс тва, але й не спроможна миттєво відреагувати на ви моги інформаційного суспільства. Як можуть відреа гувати загальноосвітні навчальні заклади на виклики сучасності?

Справді, техносфера суспільства розвивається коло сальними темпами. І саме цей розвиток є одним із го ловних чинників швидких змін, які відбуваються в економіці й освіті як складових суспільства. Характе рною особливістю сучасності є те, що темпи змін у су спільстві зростають. Нині ми живемо в умовах, зовсім не схожих на ті, у яких народилися і виховувалися лю ди, старші за сорок років. Особливо швидко збільшу ються інформаційні потоки, що циркулюють у суспі льстві. Обсяг лише технічної інформації зростає вдві чі кожні два роки. Розвиток техносфери викликає по яву нових спеціальностей, внаслідок чого людина, яка своєю працею створює суспільно значущий продукт, змушена протягом життя змінювати свою професію. З'являються не тільки нові засоби виробництва, суттє во відмінні від тих, які використовувались раніше, але й засоби спілкування, використовування яких іні ціює появу нових людських спільнот, нових форм ор ганізації виробничих і наукових колективів.

Безумовно, за таких умов школа не може не реагу вати на виклики часу і мусить адаптуватися до карди нальних змін у суспільстві. Але школа є одним із най більш стабільних інститутів суспільства, і в цьому її велика перевага. Слід пам'ятати, що в житті кожної лю дини школа займає особливе місце. У школі закладаєть ся фундамент успіху особистості й майбутнього посту пу суспільства в цілому. У нинішніх умовах реформу вання школи реалізація адаптаційних процесів за ра хунок збільшення терміну навчання, уведення нових навчальних предметів, зменшення наповненості класів уже не можуть призвести до бажаних результатів. Оче видно, що адаптація школи до сучасних умов може здійснюватися шляхом суттєвого оновлення освітніх ста ндартів, створення нової системи підтримки талановитих дітей, турботи про здоров'я всіх учнів, підготов ки сучасних педагогічних кадрів, а також упроваджен ня новітніх технологій навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Інформатизацію на вчального процесу слід розглядати як провідний на прям підвищення результативності навчального процесу на сучасному етапі розвитку суспільства.

3. Василю Григоровичу, Ви віднесли інформати зацію освіти до основних чинників підвищення якос ті навчання. Нам це приємно чути, тому що редакція намагається формувати зміст журналу, виходячи са ме з цього концептуального положення. Читачам на шого журналу відомі Ваші ініціативи й енергійні дії що до розробки і впровадження широкомасштабних дер жавних програм комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів. Ще 6—8 років тому слова комп'ю теризація освіти майже не сходили зі сторінок освітян ської преси, звучали на конференціях, радіо й телеба ченні. Нині про комп'ютеризацію освіти майже не згадується. Що принципово змінилося?

За великим рахунком принципових змін відбулося багато. Змінюється суспільство, на зміну індустріаль ному приходить інформаційне. Змінюється відношен ня до освіти державних інституцій. Змінюються вимо ги до результатів освіти. Школи України нині ком п'ютеризовано на 93%. З'явились передумови для ви никнення нового навчального середовища, у якому навчально-виховний процес відбувається з викорис танням інформаційно-комунікаційних технологій.

Для конкретизації відповіді, очевидно, необхід но звернутися до недалекого минулого. У другій по ловині 20 століття науково-технічний прогрес досяг значних успіхів. Розпочалось масове використову вання обчислювальної техніки в різних сферах люд ської діяльності. Стало очевидним, що більшість на селення не готова до життя й праці в новому інформа ційному середовищі, не володіючи необхідними нави чками. Потрібно було готувати суспільство до життя й праці в нових умовах, тому виникла проблема фо рмування комп'ютерної грамотності населення як здатності до використання комп'ютерно орієнтова них засобів продуктивної діяльності.

Швидке й масове забезпечення комп'ютерної гра мотності серед населення могла здійснити тільки школа. Тому в 1985 році до навчальних планів зага льноосвітніх навчальних закладів було введено новий предмет «Основи інформатики і обчислювальної тех ніки» . Для забезпечення навчання цього предмета в школах облаштовувалися комп'ютерні класи, кабіне ти обчислювальної техніки, тобто здійснювалась ком п'ютеризація навчальних закладів.

Навчальний предмет, що нині має назву «Інформа тика, двадцятип'ятиріччя якого ми відзначали мину лого року, відіграв визначальну роль у формуванні комп'ютерної грамотності й інформаційної культури випу скників шкіл. Його історичну значущість ми до кінця ще не оцінили, оскільки саме поява навчальних кабіне тів, обладнаних комп'ютерами, створила передумови виникнення нового навчального середовища, яке ми наразі називаємо комп'ютерно орієнтованим.

У процесі накопичення досвіду ставало очевиднішим що забезпечення комп'ютерної грамотності населення — недостатня умова підготовки молоді до життя й пра ці в інформаційному суспільстві та підвищення результатів навчання в системі загальної середньої осві ти. Навчання інформатики, обладнання комп'ютер ною технікою загальноосвітніх навчальних закладів, дало поштовх до появи й упровадження педагогічних інновацій, заснованих на застосуванні інформаційних технологій. Необхідно було перейти до використовуван ня засобів інформаційно- комунікаційних технологій у процесі навчання всіх навчальних предметів. Суспі льство ставило і ставить перед школою цілі, яких не мо жна досягти без використання інформаційно-комуні каційних технологій у навчанні. Отже, на зміну етапу комп'ютеризації прийшов більш тривалий і складний| етап — інформатизація освіти.

Незважаючи на те, що нині питання комп'ютери зації ще повністю не знято, його гострота помітно зменшилась. Саме на цьому висновку ґрунтується нова державна програма інформатизації й забезпе чення шкіл засобами інформаційно-комунікаційних технологій на 2011-2015 роки, яка визначає нові ці лі й завдання інформатизації.

Нині однією з головних цілей системи загальної се редньої освіти є формування в учнів здатності до само розвитку, неперервного навчання протягом усього жит тя. Застосовування у навчально-виховному процесі інформащйно-комуюкаційних технологій дозволяє прак тично реалізовувати нові педагогічні ідеї, які в умовах класно-урочної організаційної форми навчання, без пе дагогічно доцільного застосування інформаційно-ко мунікаційних технологій, було неможливо здійснити. Можна сподіватись, що застосовування інформацій но-комунікаційних технологій навчання суттєво впли ватиме на підвищення результативності навчального процесу. Вчити знанням, умінням, навичкам — це певною мірою данина репродуктивній системі освіти. Ни ні зміст освіти є багатокомпонентним і має охоплюва ти не лише знання, а й способи практичної діяльності, творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості.

Отже, інформатизація освіти в нинішніх умовах — це відповідь системи освіти на процеси трансформації су спільства. Вона пов'язана не тільки із забезпеченням шкіл засобами обчислювальної техніки й підключенням до мережі Інтернет. Її слід розглядати як цілеспрямова ний процес зміни змісту, методів і організаційних форм навчання, оскільки вже зараз відчувається перехід від навчання в умовах обмеженого доступу до навчальної ін формації до освіти з необмеженим доступом усіх учасни ків навчально-виховного процесу до навчальних мате ріалів, засобів навчальної діяльності.

Інформатизація школи впливає не тільки на зміст та форми навчання. Вона змінює саме життя учнів і педагогів. Цей процес поглиблюватиметься і набувати ме глобального масштабу, віддзеркалюючи процеси розвитку технологій і глобалізації суспільства. Отже, ін форматизація освіти — це не тільки технічний або тех нологічний процес, а перш за все, педагогічний про цес, який тісно пов'язаний з оновленням цілей і змісту навчання, розробленням навчально-методичного за безпечення нового покоління, якісною професійною підготовкою педагогічних кадрів, концептуальними змінами в оцінюванні навчальних досягнень учнів, оновленням методів навчальної діяльності.

Утвердження в суспільстві розуміння абсолютної пріоритетності розвитку людини, її особистості є ос новним показником рівня прогресу країни в цілому, головним важелем подальшого її розвитку. Гуманіс тичний і демократичний виміри освіти мають спри яти цьому процесу шляхом створення нових вітчиз няних навчальних програм, підручників, у тому чи слі електронних, орієнтацією на сучасні форми і ме тоди навчання, засновані на застосовуванні інформаційно-комунікаційних технологій.

Можна вважати, що модернізація освіти і науки на новому етапі інформатизації спрямована на розв'язання таких головних завдань.

Створення умов для появи в Україні суспільства знань, забезпечення конкурентоспроможності кра їни в глобалізованому світі.

Формування особистості, здатної до неперервного творчого самовдосконалення, самоідентифікації і самореалізації в сучасному світі, високодуховної, фізично і психічно здорової.

Формування в учнів навичок продуктивної діяльнос ті в умовах економіки, заснованої на знаннях, забез печення випускників навчальних закладів конкурен тоспроможності на ринку праці в новому суспільстві.

4. І все ж таки, непоодинокі випадки, коли окре мі педагоги й науковці не поділяють оптимізму що до результативності застосування ІКТ у навчально- виховному процесі. Наприклад, відомий американ ський педагог С. Керр стверджує: «Загальний енту зіазм з приводу використання ІКТ в освіті можна було б сприйняти, якщо б існували достатньо переко нливі докази того, що використання ІКТ дійсно веде до підвищення результативності навчання. Однак така залежність далеко не очевидна».

Справді, всеосяжних кількісних показників ефекти вності застосування ПСТ в навчальному процесі поки що остаточно не розроблено. Однак у педагогіці не мож на все вимірювати лише кількісними показниками. До слідження вчених нашої академії переконливо свід чать, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій суттєво впливає на підвищення культури й результативності педагогічної праці. Нині в предмет них кабінетах багатьох шкіл на зміну традиційним за собам навчання (кінопроектори, магнітофони, слайд проектори та ін.) прийшли інтерактивні дошки, муль тимедійні цифрові проектори, системи відтворювання аудіовізуальних навчальних матеріалів і комп'ютер них моделей об'єктів вивчення, системи гіпертекстового та гіпермедійного подання навчальних матеріалів, цифрові природничо-наукові лабораторії та інші комп'ю терно орієнтовані засоби навчальної діяльності як вчи теля, так і учнів. Учителі-предметники оволодівають мо жливостями комп'ютерно орієнтованого навчального се редовища вже поза межами комп'ютерних класів. Мо жна навести чимало прикладів використання в навча льному процесі шкіл цифрових віртуальних лаборато рій, геоінформаційних систем, комп'ютерних тренажерів, реалізації навчальних проектів із викори станням інформаційних технологій. Тисячі вчителів пройшли підготовку на спеціалізованих курсах, орієн тованих на підвищення інформатичних компетентностей. Нині значна кількість вчителів не уявляє свою пе дагогічну діяльність без застосування комп'ютерних технологій.

5. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі складно уявити без електронних засобів навчального призначення. У зв'язку з цим, яке майбутнє у паперових підручни ків, важливої складової педагогічних систем, побудо ваних за класно-урочною формою навчання?

Вочевидь переваги навчальних матеріалів, пода них в електронній формі, незаперечні. Навчальні ма теріали в електронному вигляді готуються значно шви дше, ніж паперові, на їх тиражування витрачаються значно менші матеріальні ресурси, ніж на паперові посібники. З використовуванням сучасних засобів те лекомунікації електронні засоби навчання можуть бу ти доступними для учнів і вчителів будь-якого, навіть віддаленого, району. Електронне подання забезпечує демонстрування динамічних об'єктів, процесів і явищ, що особливо важливо для навчального процесу. То му, безумовно, зазначені чинники будуть впливати на подальшу долю паперових підручників.

Уже зараз ми маємо непоодинокі приклади, коли і вчителі, і учні, і їхні батьки віддають перевагу навча льним матеріалам на електронних носіях. Наприклад, в одній із київських шкіл у 2010 році всі учні першо го класу прийшли в школу з власними мобільними комп'ютерами (придбаними батьками), у які було за вантажено необхідні для навчання матеріали.

Тому є достатню підстав вважати, що традиційний під ручник як важлива складова педагогічної системи, бага то в чому поступається електронному. Школа поступо во оновлюватиметься, переходитиме до відкритої навча льної архітектури із забезпеченням дійсно індивідуалі зованого, особистісно-орієнтованого навчання, заснованого на широкому застосуванні інформаційних технологій, у тому числі електронних підручників. Од нак потрібно провести значні науково-педагогічні дослі дження й розробки, підготувати педагогічні кадри, а го ловне — використання електронного підручника пови нно стати внутрішньою потребою вчителя, учнів і їхніх батьків. Очевидно, що тривалий час паперовій електро нні підручники застосовуватимуться паралельно.

Щодо класно-урочної форми навчання, з якою нині часто пов'язують недоліки освіти. Відомо, наприклад, що деякі дослідники стверджують, що традиційна орга нізація навчального процесу стала перешкодою на шля ху інформатизації навчального процесу, досягнення уч нями нових освітніх результатів. Можливо, що в цьому є частка істини. Але класно-урочна система навчання ві діграла й відіграє значну роль у розвитку дитини і люд ства у цілому, зокрема у здійсненні виховної функції. У межах цієї системи можливе використовування форм і методів, що сприяють не тільки індивідуалізації навчання, формуванню індивідуальної навчальної траєк торії для кожного учня, але й створенню мікроколективів, тимчасових учнівських творчих груп. Такі педаго гічні інновації вже існують, це — навчання з викорис танням методу проектів, методів інтерактивного на вчання та ін. Особливо хочу наголосити на тому, що без застосовування інформаційно-комунікаційних техноло гій значна кількість педагогічних інновацій, спрямо ваних сформування в учнів здатностей працювати в ко манді, навчатись у процесі діяльності не може бути ефе ктивно реалізованою. Навпаки, з використанням су часних методів телекомунікації можливе створення учнівських спільнот не тільки в межах навчального за кладу, але й регіональних, навіть міжнародних. Прикла дом цього може бути міжнародний проект «Партнерс тво в навчанні», що реалізується за безпосередньої уча сті працівників НАПН України, який за кілька років іс нування набув помітного поширення в Україні.

Звернемо увагу ще на таке. Державні стандарти, на вчальні програми, підручники і засоби навчання, яки ми б досконалими вони не були, — це лише необхідна, але не достатня умова для підвищення якості освіти. Теорія й практика свідчать, що найвагоміших резуль татів у навчальній діяльності можна досягти лише за га рмонійного застосування різних методів, форм і засобів навчання, у тому числі й інформаційно-комушкаційних технологій. На мій погляд, удосконалена, адаптована до нових умов класно-урочна форма навчання залишить ся однією з важливих складових всієї системи загальної середньої освіти. У доступному для прогнозування май бутньому вона не зможе повністю зникнути, а буде транс формуватися відповідно до викликів суспільства, но вих властивостей засобів і технологій навчання.

6. Отже, однією з особливостей нового етапу інфор матизації загальноосвітніх навчальних закладів є інди відуалізація навчально-виховного процесу, особистісно орієнтоване навчання, на основі яких можна досяг ти підвищення результативності діяльності системи освіти. Водночас нині спостерігається активізація про ектної діяльності, інших методів колективної роботи учнів. Чи не суперечать один одному ці підходи?

Ні не суперечать. У процесі трансформації школи, на новому етапі інформатизації ми маємо зберегти і розви нути гуманістичні ідеали, вітчизняні педагогічні тради ції, спрямовані на всебічний розвиток особистості учня. Дитина повинна отримати можливість розкрити свої здібності, підготуватися до життя у високотехнологічному світі. Навчання повинно стати цікавим, заохочу вати учня до активної, плідної роботи. Тому нові навча льні стандарти загальноосвітніх навчальних закладів роз робляються з урахуванням того, що може бути потріб ним у майбутній професійній діяльності, особистісній і соціальній сферах життя випускника школи.

Деякі загальноосвітні навчальні заклади адеква тно реагують на цю вимогу. Результати психолого-педагогічних досліджень наших учених і практичний досвід шкіл свідчить про високу ефективність педа гогічно доцільно організованої групової роботи уч нів. Вона сприяє підвищенню результативності й про дуктивності навчального процесу, психологічній ада птації учнів до колективу, об'єктивізує самооцінку й підвищує комунікативну компетентність учнів.

Проектна діяльність у школі може бути різноманіт ною й багатоаспектною. Вона може здійснюватися на уро ках, у позакласній і позашкільній навчально-пошуко вій діяльності з різних предметів, може охоплювати кі лька предметів, здійснюватись під керівництвом учите лів різних предметів. Однією з головних умов успішного виконання навчальних проектів є належне забезпечен ня школи комп'ютеризованими лабораторіями, циф ровими датчиками, цифровими мікроскопами та ін. Ра зом з тим, повноцінна проектна діяльність у шкалі не мо же бути справою окремого вчителя. Вона потребує змін в організації роботи всього педагогічного колективу, змін в організації управління навчальним процесом.

За матеріалами: «Комп'ютер у школі та сім'ї»