Високий рівень. Учителі позитивно ставляться до педагогічної діяльності, орієнтовані на творчість як суттєву характеристику педагогічної діяльності, виявляють сформовану потребу у творчих досягненнях і самопізнанні, мають знання з проблеми творчості та відповідні дослідницькі вміння. Вони мають особистий погляд на педагогічні ідеї, критично аналізують власний досвід і досвід колег, уміло використовують новаторські прийоми й методи роботи, нетрадиційні форми організації навчально-виховного процесу.

Середній рівень. У вчителів цієї групи переважають мотиви престижності участі в творчій діяльності, бажання підвищити рівень професійної майстерності, зробити навчання учнів цікавим. Інтерес до педагогічної творчості має вибірковий характер. Знання з цієї проблеми не досить повні, творчі педагогічні вміння виявляються лише частково. Вони менш самостійні в своїх діях і прийманні рішень. Їм часто бракує досвіду творчої діяльності.

Низький рівень. Для вчителів цієї групи характерний нестійкий інтерес до педагогічної творчості, який виникає внаслідок періодичного стимулювання з боку адміністрації школи. педагогічна діяльність практично не містить елементів новизни, творчого підходу, що обумовлено, головним чином, поверховими знаннями з проблеми педагогічної творчості, слабо розвиненими творчими здібностями, майже не сформованими творчими вміннями. В таких учителів репродуктивне мислення переважає над творчим, спостерігається низький рівень інтелектуального розвитку, уяви, педагогічного мислення та інтуїції.

Параметри особистості, які характеризують учителя як творчу особистість:

творча спрямованість, структура мотивів:

?    розуміння суспільної значущості творчої діяльності;

?    прагнення подолати недоліки в організації навчально-виховного процесу;

?    потреба в самовираженні, самореалізації, самоствердженні;

?    матеріальна зацікавленість;

?    престижність участі в творчій діяльності;

?    необхідність виконання розпоряджень адміністрації;

творчі здібності:

?    критичне, оригінальне мислення;

?    ініціативність, здатність до творчої уяви, фантазії, винахідництва;

емоційно-вольові якості:

?    цілеспрямованість;

?    захопленість справою;

?    задоволення вибором професії вчителя;

?    любов до дітей, емпатійне ставлення до учнів, батьків, колег;

теоретичні знання:

?    знання про суть і механізми творчого процесу;

?    знання структури творчої особистості;

?    знання особливостей творчої діяльності учнів і шляхів її розвитку;

?    знання методів науково-педагогічних досліджень, методів обробки експериментального матеріалу;

?    знання способів оформлення результатів проведеного дослідження;

творчі вміння:

?    вміння генерувати нестандартні ідеї;

?    бачити проблему, її протиріччя й розв’язувати їх;

?    використовувати методи психологічної активізації творчості;

?    долати інерцію мислення;

?    планувати і раціонально розподіляти сили, час і засоби в процесі творчої діяльності;

?    запроваджувати педагогічні інновації;

?    організовувати творчий пошук;

?    здійснювати самоаналіз, самооцінку творчих здібностей і результатів.