Тема: Складальні креслення.
Мета: Навчальна: ознайомити з основними відомостями про складальне    креслення, навчити читати складальні креслення та складати до нього специфікацію;
            Виховна: виховувати самостійність та наполегливість;
            Розвиваюча: розвивати просторове мислення, увагу, пам'ять.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та інструменти: креслярські інструменти, креслярський папір формату А4.

План уроку
1. Організаційна частина                                                              2хв.
2. Актуалізація знань учнів                                                          2хв.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку         2хв.
4. Викладення нового матеріалу                                                  25 хв.
5. Закріплення нового матеріалу                                                  2хв.
6. Вступний інструктаж                                                                5хв.
7. Самостійна-практична діяльність учнів                                  45хв.
8. Заключний інструктаж                                                              2хв.
9. Підведення підсумків уроку                                                     2хв.
10. Завдання для виконання вдома                                               2хв.
11. Прибирання робочих місць                                                     2хв.

1.  Організаційна частина
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи.
2.  Актуалізація знань учнів
Метод: фронтальна бесіда.
а) Чим відрізняється умовне зображення різьби на стержні від умовного зображення різьби в отворі?
б) Що таке межа різьби? Як її показують на кресленні?
3.  Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку
Тема уроку: Складальні креслення ( записується на дошці ).
   На цьому уроці ми з вами ознайомимося з основними відомостями про складальне креслення і навчимося читати складальні креслення та складати до нього специфікацію.
4.  Викладення нового матеріалу
Метод: пояснення з елементами бесіди та демонстрації.
Окремо виготовленi частини, з яких складають предмети рiзного призначення, називають деталями.
Вирiб, складений з окремих деталей, називають складальною одиницею.
Креслення, якi ви вчились виконувати ранiше це кресления деталей. Щоб скласти вирiб з окремих деталей або уявити його будову, потрiбне iнше креслення — його називають складальним. На складальному кресленнi вирiб зображують у складеному виглядi з усiма деталями, що до нього входять.
На складальному кресленнi всi складовi частини виробу нумерують. Цi номери називають позицiями. Номери позицiй наносять на горизонтальнi полички, вiд яких проводять лінію виноски, що закiачуються точками на зображеннях деталей.  Щоб легше було знаходити номери позицiй на складальному кресленнi, полички групують у рядок чи стовпчик на однiй лiнії і розмiщують паралельно або перпендикулярно до основного напису.                                                                   Номери позицiй, призначенi деталям виробу, заносять до специфiкацй. для складних виробiв специфiкацii виконують на окремих аркушах формату А4. На навчальних кресленнях i на кресленнях формату А4, якщо вирiб не складний, специфiкацiю сумiщують з кресленням i розташовують над основним написом. Форму специфiкацiI наведено на рисунку 202.

    Рис.202
    У першiй (крайнiй злiва) графi специфiкацїї записують зверху вниз порядковi номери (позицi) деталей виробу. У другiй графi записують назву деталi.
У третiй графi зазначають кiлькiсть кожноi з деталей з яких складаеться вирiб.
У четнертiй графi записують назву матерiалу, з якого виготовлено деталь.
Графа <примiтка> мистить додатковi вiдомостi про деталь, що входять до складу виробу.                                                                                                                        Читання складальних креслень виконують у певній послідовності:
•    Ознайомлення з основним написом;
•    Ознайомлення з зображенням;
•    Вивчення складових частин виробу;
•    Вивчення конструкції виробу;
•    Ознайомлення з іншими відомостями.                                                                          Процес виконання деталей за складльним кресленням виробу називають деталюванням. Саме процес деталювання передбачає розчленування виробу на окремі деталі і виконання креслення кожної з них. За цим кресленням виготовляють деталі і потім з них складають вироби.                                                   Щоб полегшити деталювання, його потрібно виконувати у певній послідовності:
•    Читання складального креслення виробу;
•    Уявне розчленування виробу;
•    Визначення деталей, креслення яких треба виконати;
•    Визначення необхідних зображень;
•    Вибір масштабу зображень;
•    Компоновка і послідовна побудова зображень;
•    Нанесення розмірів.
5.  Закріплення нового матеріалу
     Метод: бесіда
а) У чому різниця між кресленням деталі і кресленням складальної одиниці?
б) Для чого призначені складальні креслення?
в) Для чого виконують деталювання?
6. Вступний інструктаж
На цьому практичному занятті вам потрібно буде виконати специфікацію до складального креслення.                     
Мета цієї практичної роботи полягає у тому, щоб ви навчились читати складальні креслення та складати до нього специфікацію.
Отже, зараз черговий роздасть кожному з вас завдання і ви почнете роботу.
7.    Самостійна-практична діяльність учнів
Самостійна робота учнів:
а) зміст роботи учнів ( виконання специфікації до складального креслення)
б) форма проведення ( індивідуальна )
Інструктаж вчителя:
а) форма проведення ( групова ).
б) зміст цільових обходів робочих місць учнів:
1-й обхід: перевірка наявності завдання та креслярського інструмента;
2-й обхід: перевірка правильності виконання специфікації;
      в) перевірка виконаного завдання та його оцінка.
8.    Заключний інструктаж
а) Підведення підсумків практичної роботи;
б) Повідомлення оцінок за виконану роботу.
9.    Підведення підсумків уроку
      а) Загальна характеристика заняття;
      б) Повідомлення оцінок за урок.
      Таким чином, сьогодні на уроці ми ознайомились з основними відомостями про складальне креслення і навчились складати до нього специфікацію.
10.     Завдання для виконання вдома
Вдома ви повторите новий матеріал по конспектах та за підручником (ст.159-164).
11.     Прибирання робочих місць