СУЧАСНА ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМАПоради фахівця

 

Сучасні уроки інформатики важко уявити без використання ПК. Особливого значення набуває застосування на комп'ютері програмного забезпечення, зокрема операційної системи. Які е різновиди операційних систем? Які з них використовуються найчастіше? їх переваги та недоліки? Спробуємо дати відповіді на ці запитання.

 

Вступ

 

Характеристика сучасного учителя складається з двох рівносильних складових: учитель як фахівець і учитель як педагог. Це е єдине й неподільне. Нинішня ситуація в суспільстві постійно трансформується. Причиною таких тенденцій є неймовірний темп розвитку у всіх галузях, накопичення досвіду, застосування інноваційних методів і форм як у діяльності, так і в процесах людського мислення. Навчальний процес, основна функція якого — навчання та виховання юного покоління — теж потрібно організовувати згідно з цими законами. Тобто розробляти систему освіти потрібно з обов'язковим урахуванням сучасних інноваційних технологій. Особливо це стосується навчальної дисципліни «Інформатика)», основою викладання якої є постійне запровадження інформаційних новинок, розробок тощо під час проведення занять. Основне завдання інформатики — надання профільних знань учням і формування практичних навичок для того, щоб надалі молода людина могла продовжити навчання та (або) працювати з інформацією на належному рівні в обраній професії.


Учитель інформатики повинен досконало володіти теоретичними знаннями і практичними вміннями щодо пошуку, обробки, аналізу та використання необхідної інформації як у навчальній, так і в загальній інформаційних сферах.
Розвиток загальної інформатизації суспільства можна умовно поділити на два періоди, а межею поділу вважати початок XXI ст.
Під час першого періоду розвитку інформатизації відбувалось накопичення та відображення інформації; для другого періоду характерним стала якісна обробка зібраних відомостей, фактів, даних, а також своєчасне застосування їх на практиці.
Отже, виникає потреба перегляду властивостей і можливостей інформаційного наповнення в ході викладання інформатики.
Оскільки базою для будь-якої обчислювальної системи є операційна система (далі — ОС),

 

сос1

 

тоді потрібно проаналізувати функції традиційної ОС, яка використовується в наш час. Цей аналіз проводиться з метою з'ясування відповідності ОС сучасним вимогам. Якщо буде виявлено невідповідність можливостей ОС сучасним потребам користувачів, то наступним кроком стане аргументований добір сучасного інноваційного, а отже, більш ефективного замінника ОС.

 

Актуалізація проблеми та шляхи її вирішення

 

Я маю досвід роботи над різними проектами в різних інформаційних середовищах. Початок цього дослідження — 1972 рік. У ході власної дослідницької діяльності я багато дізнався про технічні можливості найпоширеніших ОС у світі. Зокрема, використовував методи вибору ОС для вирішення необхідних завдань на практиці. Протягом останніх років викладаю інформатику у школі. Елементом моєї дослідницької роботи стала власна розробка конфігурації комп'ютерного класу, яка складається з:
• дев'яти учнівських комп'ютерів (ПК), на яких установлено три ОС: DOS, Кylin, Windows ХР;
• двох базових класних серверів на Windows ХР. Вони керують локальною мережею класу через Net Support School 10;
• одного учительського ПК з ОС — Windows 7 та Кylin;
• одного базового сервер-шлюзу на 254 ПК з ОС — Debial Lenny;
• одного дослідницького учительського ПК з ОС — РС FreeBSD 9.0.
Тобто всього на шкільних комп'ютерах установлено шість ОС.
У такій конфігурації комп'ютерний клас функціонує вже більше року. Комп'ютери — це гуманітарна допомога для нашої школи, надана КНР. На цих ПК вже було установлено програмне забезпечення Кylin (далі ПЗ, тобто програмне забезпечення).

 

сос2

 

Я залишив це ПЗ як зразок системи Linux, оскільки ПЗ якісно скомпоноване на сучасному ядрі Linux і відповідає усім вимогам та сучасним потребам.

 

сос3


Під час проведення занять і самостійного налаштування (обслуговування) ПК я паралельно складав порівняльну характеристику, вів спостереження, робив висновки, а потім порівняв отримані результати з концепціями організації навчального процесу провідних країн світу. Це стало підтвердженням моїх висновків щодо того, який різновид ОС є найбільш ефективним і якісним для використання у навчальному процесі школи і чому.
Отже, найчастіше і безальтернативно в нашій країні застосовується ОС Windows не лише в освітніх закладах, а майже у всіх сферах людської діяльності.
Доцільно описати ОС Windows, розглянути характеристику основних етапів її розвитку.

 

сос4


ОС Windows, якою користуються українці, з'явилася на масовому ринку в 1970-х. Спочатку це був DOS, на основі якого було розроблено Windows.
Корпорація Місrosoft разом з Іntel розробили стратегію щодо створення ПК (з відповідним програмним забезпеченням), який би став провідним інформаційним продуктом світового ринку ІТ-технологій. Створена низка комерційних проектів була вдало реалізована. Тому нині ПК, який сумісний із ІВМ РС на базі ОС Windows, є найпопулярнішим серед користувачів всіх держав.
Протягом першого етапу розвитку ІТ-ринку цей ПК загалом задовольняв масові потреби населення. Його зручно і легко було використовувати як інструмент для роботи, розваг та спілкування. Але, з часом, в погоні за надприбутками корпорація втратила інформаційно-технічну ініціативу.
Надмірне спрощення продукту, невнесення принципових змін та допущення суттєвих тактично-інформаційних помилок призвело до того, що нині програму Windows не можна назвати ОС, яка відповідає всім сучасним вимогам до неї, як до інструмента, завдяки якому можливо виконувати якісно та оптимально необхідну роботу.

 

сос5


Нині ОС повною мірою (щоправда, умовно) реалізує потреби користувачів, які використовують ПК як засіб для ігор та спілкування в соціальних мережах. Умовно — тому що існує низка невирішених проблем, недоліків: віруси, ліцензія на програмні продукти, на встановлення ОС, сервісні мережеві обмеження тощо.
Провідні країни світу вже досить давно не використовують Windows у державних наукових установах, мережевому обслуговуванні, стратегічній і науковій роботі тощо.
Нині стрімкими темпами розвивається ОС Linux, витісняючи при цьому ОС Windows. Я використовую ОС Windows тільки для проведення навчального процесу в класі і через те, що на основі цієї ОС побудована навчальна програма.
Станом на травень 2009 року операційні системи Linux складали близько 1 % на світовому ринку операційних систем на персональних комп'ютерах (без врахування використання на серверах та спеціалізованих пристроях). Проте більшість експертів прогнозує, що ОС Linux з часом стане домінантним операційним забезпеченням.
Linux — надійна операційна система, при установці якої не є надважливим придбання ліцензій ні на операційну систему, ні на офісні пакети програм тощо.
Система Linux є основною операційною системою для державних установ у Франції і Німеччині, Китаї і Японії та в багатьох інших країнах Європи і Азії.
Поширення Linux здійснюється на основі генеральної публічної ліцензії GNU, що дає змогу встановлювати і використовувати пакети програм на будь-якій кількості комп'ютерів без жодних обмежень.
Висока надійність операційної системи і пакетів програм Linux є поясненням того, що більше 60 % серверів у глобальній Інтернет-мережі і близько 50 % серверів у корпоративних мережах ЕОМ працюють під управлінням Linux.
Керівництво фірми ІВМ прийняло рішення про використання Linux на усіх своїх серверах, персональних ЕОМ тощо та про подальший розвиток своєї техніки разом із фірмами-розробниками Linux.
Ще можна наводити багато прикладів пріоритетності ОС Linux над ОС Windows: наприклад, для зміни мови інтерфейсу не треба переналаштовувати ОС. Просто слід натиснути єдину відповідну клавішу.
Головним недоліком такого необхідного переходу є те, що встановлювати, підтримувати, поновлювати таку систему простий користувач не зможе. Потрібен фахівець. А таким спеціалістом повинен бути сучасний учитель інформатики.

 

сос6


Загалом прогнозують, що в недалекому майбутньому ОС Windjws перейде в сектор гаджетів, ігрових приставок тощо. Хоча потужні гаджети мають ОС, вони побудовані на основі Linux (наприклад, ОС Аndroid).

 

Висновки

 

1. Потрібно намагатися найближчим часом перейти до впровадження нового програмного забезпечення.
2. Несвоєчасний перехід до впровадження сучасного ПЗ призведе до зменшення ефективності викладання навчальних дисциплін, що базуються на ІТ-технологіях, інформаційних розробках (зокрема, це стосується інформатики як навчального предмета).

 

Використані джерела

 

1. Гладкий А. А. Установка, настройка и перестановка Windjws ХР. — СПб.: Питер, 2008. — 255 с.
2. Краткое руководство пользователя операционной системой Куlin. — http:/www.cassc.org.cn
3. Олифер В. Г., Олифер Н. Ф. Сетевые опреационные системи.
4. Таненбаум Э. Современные операционные системи. — СПб.: Питер, 2010. — 1120 с.
5. Технологии Linux в образовании. — linux3. narod.ru/linuxland/OPENLAW3.htm (web-сайт)

ІНФОРМАТИКА
Всеукраїнська газета для учителів інформатики
Володимир КУЧЕРЕНКО, учитель інформатики середньої
школи І—III ст. № 308, м. Київ