Тема: Поняття файлу. Ім'я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) файлів.
Мета:
а) ознайомити учнів з поняттям файлу, ім'ям та розширенням імені файлу. Каталогами (папками) файлів.;
б) виховувати любов до предмета, бережне ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності;
в) розвивати інтерес до уроків інформатики, увагу, уміння користуватися комп’ютером.
Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційна частина.
1)    привітання з учнями
2)    перевірка присутності учнів на уроці
3)    призначення чергових

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.
Тема: Поняття файлу. Ім'я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) файлів.
Мета: сьогодні ми повинні ознайомитись з поняттям «файл», а також його ім’ям та розширенням. Також ми з вами дізнаємось дещо про каталоги файлів.

III. Перевірка раніше вивченого матеріалу
1.  Що таке носій інформації?
2.  Як подаються дані на перфоносіях?
3.  Як переміщується головка запису-читання по магнітному диску?
4.  Яким чином записується інформація на лазерних дисках?
5.  Який принцип дії матричного принтера?
6.  Як струменевий принтер формує кольорове зображення?
7.  Чому електрографічні принтери називають лазерними?

IV. Вивчення нового матеріалу
Комп'ютер допомагає людині систематизувати відомості і швидко знаходити потрібні дані. Для зручності пошуку інформації дані об'єднуються в групи за різними ознаками. Таке об'єднання може бути багато-етапним, як, наприклад, об'єднання учнів у класи, класів — у школу, а школа харак¬теризується адресою населеного пункту і своїм номером. Аналогічні принципи об'єднання інформації застосовують¬ся і при зберіганні інформації в зовнішній пам'яті ЕОМ.
Файл — це іменована сукупність інформації, яка розмі¬щена в зовнішній пам'яті комп'ютера. У файлах на диску зберігаються і програми, і дані різних користувачів, і ігри (які часто містять кілька файлів). Донедавна при створенні імен файлів дозволялося використовувати лише латинські літери, однак у багатьох сучасних комп'ютерних системах це обмеження знімається.
Принципи іменування файлів можуть бути різними. Найчастіше ім'я файлу складається з двох частин, які розділяються при написанні крапкою. Першу частину імені задає автор файлу. При цьому бажано, щоб в імені відобра¬жався зміст цього файлу. Наприклад, якщо це ігрова програ¬ма, то ім'я файлу — назва гри. Друга частина, що називається розширенням імені файлу, показує, до якої категорії належить файл. Розширення найчастіше скла¬дається з трьох символів. Існують стандартні розширення, за якими можна визначити, що містить файл — готову до запуску програму, опис або допоміжні дані програми і т.д. Прикладами стандартних розширень є:
exe, com —  програма на машинній мові, готова до виконання;
bat            —   текстовий файл, що містить інформацію для запуску ехе-, com-файлів;
txt, doc     — файли, що містять текстову інформацію;
Ьтр, рсх — файли малюнків;
arj, zip      — архіви, що містять файли, спеціальним способом зменшені в обсязі;
hip           — файли довідникової системи;
drv, sys     — службові програми комп'ютера;
bas, pas    — файли програм на мовах програмування Бейсік і Паскаль.
Користувач сам може придумати розширення імені сво¬го файлу. Розширення є необов'язковим, однак бажаним елементом імені файлу, тому що допомагає розрізняти фай¬ли за призначенням та типами.
Файли на диску об'єднуються в каталоги. Кожний каталог може містити в собі як файли, так і інші катало¬ги. Кожний диск має один головний каталог, який нази¬вається кореневим. Усі інші каталоги є його підкаталогами різних рівнів. їх імена мають таку саму структуру, як і імена файлів, однак, як правило, вони не мають розши¬рення і складаються з одного слова. Система каталогів на диску утворює складну структуру, що називається дере¬вовидною.
Файли, які належать до різних програмних систем, різним користувачам тощо розміщують в окремих каталогах, що значно спрощує їх пошук та доступ до них. Так, ігрові програми зручно зберігати в каталозі GAMES (імена ката¬логів часто позначають великими літерами). Для кожної гри також зручно мати свій підкаталог.
Можна бачити, що каталог GAMES, призначений для зберігання ігрових програм, містить три підкаталоги: PRINCE, DYNA і BARBIE. Підкаталоги PRINCE і BARBIE інших підкаталогів не мають, а підкаталог DYNA включає підкаталог GFX. У кожній грі є запускаючий її файл з роз¬ширенням .ехе. Каталоги також містять інші допоміжні фай¬ли. Імена файлів позначені малими буквами і знаходяться на різних рівнях дерева. Так, файли ігор PRINCE та BARBIE знаходяться на другому рівні (на першому - GAMES), a файли підкаталогу GFX — на третьому.
Каталог, з файлами якого працюють у даний момент, називається активним або поточним. Щоб звернутися до файлу, що знаходиться в активному каталозі, достатньо вка¬зати його ім'я. Послідовно переходячи з каталогу в каталог, отримують доступ до файлів, що знаходяться на різних рівнях.
До файлу, розташованого в будь-якому місці деревовид¬ної структури, можна також звернутися, вказавши шлях до нього. Так, шлях до файлу, що запускає гру PRINCE, має вигляд
C:\GAMES\PRINCE\prince.exe
Він складається з імені диска (літера з двокрапкою), по¬слідовного списку каталогів, розділених зворотною похилою рискою (англ. back slash — "бек слеш"), та імені файлу. Зво¬ротна похила риска перед іменем першого каталогу вказує на те, що шлях починається від кореневого каталогу диска (інакше пошук здійснюється з поточного каталогу). Шлях до файлу іноді називають маршрутом. Коли вказується шлях до файлу на поточному диску, ім'я диска вказувати не обов'яз¬ково. Гнучкі магнітні диски мають імена А: та В:. Імена С:, D: і т.д. надають жорстким і оптичним дискам, а також розділам, на які поділяються жорсткі диски. Ці розділи називаються логічними дисками.


V. Підведення підсумку уроку
1.  Що таке файл? Як файли розміщуються на дисках?
2.  Що таке ім'я файла?
3.  Що таке каталог?
4.  Яким чином можна знайти потрібний файл на диску?
5.  Поясніть, чому на дисках комп'ютера має бути єдиний порядок збе¬рігання і подання даних.
6.  Яку структуру має ім'я файла?
7.  Як за іменем файла можна дізнатися про його зміст?
8.  Як виглядають імена файлів, що містять готові до виконання про¬грами?
9.  Чи може ім'я файла бути довільним?
10.  Що таке шлях до файла?

VI. Домашнє завдання.