Тема заняття: Показ слайдів. Гіперпосилання. Анімація. Навігатор слайдів. Список заголовків слайдів. Клавіші навігації і керування. Довільний показ слайдів. Слайд-зміст. Нотатки на слайді. Автоматичний показ слайдів. Аудіо- та відеоефекти. Ефекти переходу. Анімація елементів слайда. Вставка звуку із файла. Вставка відеокліпа.
Мета заняття:
Навчальна: сформувати знання про особливості роботи в презентаціях, ознайомити з клавішами навігації, дати поняття про слайд-зміст, про можливість використання аудіо-, відеоефектів, звуків.
Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;
Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів, розвивати пам`ять, мислення.
Методичне забезпечення: персональний комп`ютер.


ТИП УРОКУ: бесіда ЧАС: 45 хвилин.
ПЛАН
1. Організаційна частина..............................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу...................................................3 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.......5 хв.
4. Викладення нового матеріалу..................................................................10 хв.
5. Закріплення вивченого матеріалу............................................................5 хв.
7. Практична робота……………………………………………………….15хв 
8. Завдання для виконання дома……………………………………………2 хв.
9. Закінчення уроку........................................................................................3 хв.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ
І. Організаційний момент
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка готовності учнів до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу
Методи: опитування усне
Форми організації навчальної діяльності: фронтальна.
Запитання для актуалізації знань по темі:
1.    Яким чином можна скопіювати слайд з іншої презентації?
2.    Що таке підсумковий слайд і для чого він призначений?
3.    Яким чином здійснюється друкування слайду?
4.    Яким чином переглянути попередньо створений слайд?
5.    Для чого можуть застосовуватися діаграми?
6.    Де ми можемо взяти графічні об`єкти?
Аналіз, коригування, узагальнення  знань  учнів.

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності
Тема уроку (записується на дошці)  Показ слайдів. Гіперпосилання. Анімація.
 Мета уроку: ознайомитись можливостями використання гіперпосилань, анімації, відеоефектів та звуку.

IV. Викладення нового матеріалу.
Методи: бесіда з елементами пояснення, спостереження, демонстрація.
Послідовність слайдів під час демонстрації залежить від аудиторії (іноді деякі питання розглядаються до¬кладно, інколи навпаки, тільки згадуються, час від часу показ певного ланцюжка слайдів потрібно повторити). Ось чому слід передбачити засоби, що дають змогу орга¬нізувати розгалужений і циклічний способи перегляду презентації. У таких випадках використовують гіперпосилання. Це адреси наступного слайда або додатка, який викликатиметься на екран. На слайді гіперпоси-лання можна подати підкресленим текстом, значком або кнопкою. Клацання мишею на гіперпосиланні спричиняє перехід за вказаною в ньому адресою.
Таке  використання гіперпосилань дає змогу лектору під час демонст¬рації залежно від сприй¬няття матеріалу аудито¬рією самому вирішувати, коли переходити до іншо¬го слайда.
Для створення гіпер¬посилань потрібно:
• виділити текст або об'єкт, що має представляти гіперпосилання;
 у меню Вставка вибрати команду Гиперссылка;
у діалоговому вікні «Добавление гиперссылки» у спис¬ку «Связать с» вибрати тип об'єкта, на який вказу¬ватиме гіперпосилання, на центральній ділянці вік¬на задати цей об'єкт і, натиснувши на кнопку «Под¬сказка», ввести текст, що з'являтиметься під час демонстрації слайда, якщо встановити покажчик ми¬ші на гіперпосиланні.
Для переходу до певних слайдів (попереднього, наступ¬ного, першого, останнього тощо) можна скористатися гіперпосиланнями у вигляді готових кнопок. Щоб вставити їх у слайд, потрібно:
•   у меню Показ слайдов вибрати команду Управляю¬щие кнопки, а в її підменю — потрібний вид кнопки (рис. 3.14);
•   на слайді намалювати прямокутник, який буде займа¬ти кнопка;
•   у діалоговому вікні «Настройка действия» вибрати необхідну дію.
 Щоб призначення кнопок керування не забувалося, на них можна помістити напис. Для цього слід:
•   виділити кнопку;
•   з меню Вставка вибрати команду Надпись;
•   увести необхідний текст.
Керування показом слайдів
Під час демонстрації у неавтоматичному режимі для переходу до наступного слайда досить клацнути мишею на попередньому слайді.
Якщо на слайді є кнопки керування або гіперпосилання, то клацання мишею на них дає змогу переходити до заданого слайда або додатка.
При бажанні змінити заплановану послідовність пока¬зу слід клацнути на слайді правою клавішею миші і з кон¬текстного меню вибрати потрібний наступний слайд. Коман¬дою Переход послуговуються, щоб вибрати не тільки слайд за іменем, а й іншу довільну демонстрацію, ім'я якої було створено заздалегідь командою Показ слайдов — Произвольный показ. Контекстне меню дає змогу також зробити нотатки до слайда і викликати записну книжку. Під час пояснення матеріалу іноді потрібно щось до¬малювати або підкреслити на слайді. Це можна зробити за допомогою пера, на яке перетворюється покажчик ми¬ші. Для цього з контекстного меню вибирають команду Перо. Цим же меню користуються, щоб установити колір пера. Увага: зроблені пером малюнки зберіга¬ються на екрані тільки під час демонстрації слайда. Навіть при повторному його показі вони зникають.
 Ефекти анімації
Для пожвавлення сприйняття презентаційного мате¬ріалу іноді використовують анімаційні засоби, що при пе¬реході від поточного слайда до наступного створюють ілю¬зію руху як окремих елементів слайда, так і послідовності цілих слайдів.
Анімацію окремих елементів слайда встановлюють у режимі слайдів, а послідовності — у режимі сортувальни¬ка слайдів.
Щоб задати ефекти анімації для окремих елементів слайда, потрібно:
•   виділити на слайді перший елемент, для якого за¬стосовується анімація;
•   натиснути кнопку «Эффекты анимации» на панелі інструментів форматування;
•   на панелі інструментів «Эффекты анимации» натис¬нути кнопку, що відповідає потрібному ефекту ;
•   переглянути в зменшеному вигляді обраний ефект, на¬тиснувши кнопку «Просмотр анимации», що знахо¬диться в нижній частині па¬нелі «Эффекты анимации». Потім, при потребі, активі¬зувати кнопку «Настройка анимации» і зробити необ-хідні виправлення; виділити наступний елемент слайда і повторити п.п. 2—4;
•   для перегляду отриманих ефектів-у повноекранному   
Вставлення звуків і фільмів
Крім рисунків Clip Gallery, можна також працювати з такими видами кліпів, як звуки і фільми, кожний із яких розташований в окремій вкладці.
До колекції кліпів входять файли двох типів: вихідні файли кліпів (містять власне кліпи) і каталоги кліпів (збе¬рігають інформацію про властивості кліпів). Із властивос¬тями будь-якого кліпа можна ознайомитися, клацнувши на його значку правою клавішею миші й обравши з кон¬текстного меню пункт Свойства. Задають властивості кліпа при доданні його до колекції з інших джерел (компакт-дисків, Інтернету).
Звуковий супровід відноситься не до якогось конкрет¬ного місцезаповнювача, а до всього слайда. Щоб вставити звук із колекції Clip Gallery у слайд, потрібно з меню Вставка активізувати команду Фильмы и звук—Звук из колекции і у вікні Clip Gallery у вкладці «Звуки» вибра¬ти бажаний кліп.
Якщо є бажання вставити звук із файла, що не входить до складу Clip Gallery (компакт- або жорсткий диск на власному або якому-небудь іншому комп'ютері мережі), то треба скористатися командою Вставка—Фильмы и звук—Звук из файла.
PowerPoint дає змогу самостійно записати мовний су¬провід слайда. Але тоді комп'ютер повинен мати звукову карту, мікрофон і колонки. Для записування звукового супроводу потрібно:
•   перейти до слайда, у який його буде записано;
•   у меню Вставка вибрати команду Фильмы и звук— Записать звук;
•   для початку записування натиснути кнопку «Запись»;
•   після завершення записування натиснути кнопку «Ос¬тановить»;
•   до поля «Название» ввести назву супроводу і натис¬нути кнопку «ОК».
На слайді з'являється значок, який натискують для відтворення звуку під час демонстрації.
Якщо на час чергової презентації мовний супровід по¬трібно відключити, слід активізувати команду Показ слай¬дов—Настройка презентации і в діалоговому вікні «Нас¬тройка презентации» ввімкнути індикативний перемикач «Без речевого сопровождения».
Вставляють фільми у слайд подібним чином. Якщо це фільм із колекції кліпів Clip Gallery, активізують команду Вставка—Фильмы и звук—Фильм из колекции, для інших джерел — команду Фильмы и звук—Фильм из фай¬ла. Після вставлення фільму розмір зображення можна змінити.

V. Закріплення вивченого матеріалу.
Методи: бесіда
Форма роботи: фронтальна.
Дайте відповідь на запитання:
1.    Який принцип дії гіперссилки?
2.    Яким чином можна змінити появу тексту?
3.    Як можна вставити музичний супровід?
4.    Як Ви розумієте поняття довільного показу слайдів?

VI.  Практична робота .
    Учні сідають за комп`ютери і практично ознайомлюються з новим вивченим матеріалом. Вчитель проводить обхід робочих і місць, слідкує за роботою учнів, консультує їх.

VII. Завдання для виконання дома
Вивчити матеріал по темі, підготуватися до практичної роботи.

VIII. 3акінчення уроку.
Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Приведення в порядок робочих місць.