Тема. Загальна характеристика грибів.
Мета. Сформувати поняття про гриби як особливе царство живих організмів, пояснити відмінності і спільні риси грибів з рослинами і тваринами.
Основні поняття і терміни: гіфи, міцелій або грибниця, спори, плодове тіло, гетеротрофний спосіб живлення, сапротрофи, паразити, симбіоз, хітин, глікоген.
Обладнання: зображення плодових тіл різних грибів, а також збільшених мікроскопом зображень, муляжі грибів.
Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча, контрольно-перевірна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання завдань практикуму).
Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

1. Організаційний момент.
2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.
Ігрове завдання. Учні діляться на групи і кожна група отримує завдання: Назвіть відомі вам гриби. Що ви знаєте про ці організми? Пригадайте загадки, приказки і прикмети, пов’язані з грибами. (Час підготовки — 10 хвилин). Після цього кожна група доповідає про результати своєї роботи. Перемагає група, яка змогла пригадати найбільшу кількість прикладів.

В нашої сімейки ніжки тоненькі,
Шиї, мов цівки, круглі голівки.
І на пні, і коло пня
Нас велика рідня.
(Опеньки)

Ми — грибочки невеличкі,
Маємо жовтенькі личка,
Не червиві, дуже чисті,
Не ховаємося в листі.
(Лисички)

Я барвистий і цікавий,
Жить на булках полюбляю.
Хто в пакеті хліб забуде,
Той знайде мене там всюди.
(Мукор)

Я куцоногий, блідолиций,
Але витримую фасон.
Французьку гарну назву маю
І звуся, діти, шампіньйон,
А хто гриби всі гарно знає,
українську назву відгадає.
(Печериця)

Ми не маєм шапки й ніжки,
В тісті любим жити трішки.
І рум’яний та пахучий
Хліб пекти людей ми учим.
(Дріжджі)

Отже, сьогодні на уроці ми розглянемо загальну характеристику царства Гриби, чому ці організми виділили в окреме царство.

План

1. Загальна характеристика грибів.

2. Ознаки грибів.

3. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

Загальна характеристика грибів

Розповідь супроводжується демонстрацією відповідних зображень грибів. Гриби — одна з найбільших груп організмів; до неї належить близько 100 тисяч описаних ученими видів (за К.М. Ситником). Розміри грибів варіюють від одноклітинних дріжджів до величезних “поганок” і дощовиків. Гриби населяють різноманітні середовища існування — у воді та на суші. Гриби поселяються на продуктах харчування, тобто є сапрофітами, і в організмах тварин і людини, тобто є паразитами. Значення грибів величезне. Крім того, що вони виконують свою особливу роль у біосфері, їх широко застосовує людина для медичних і господарських потреб.
До грибів належать численні цвілі, які ростуть на органічних речовинах (хлібі, шкірі, мертвій рибі), одноклітинні дріжджі, які в великій кількості з’являються на поверхні солодких фруктів, багато паразитів рослин. Останні спричиняють такі небезпечні захворювання, як борошниста роса, головня, іржа. Деякі гриби паразитують на тваринах, але в цьому відношенні вони менш небезпечні у порівнянні з бактеріями.
Вивченням грибів займається наука мікологія (від грецького слова “мікес”, що означає “гриб”). Це один із напрямків мікробіології, бо більшість методик дослідження грибів практично не відрізняється від методик дослідження бактерій.

Ознаки грибів
Розповідь з елементами бесіди. Поняття і терміни учитель записує на дошці. Гриби є одним з царств живих організмів. Як ви думаєте, чому вони утворюють окреме царство? Гриби — це одноклітинні або багатоклітинні гетеротрофні організми, які не мають хлорофілу. По­ходження грибів ще до кінця не з’ясоване. Вважають, що одні групи грибів беруть початок від найпростіших тварин (безбарвних джгутикових), інші — від водоростей.
Вегетативне тіло грибів називається грибницею, або міцелієм, воно складається з окремих ниток — гіфів. Залежно від будови гіфів гриби поділяють на нижчі та вищі. У нижчих грибів гіфи міцелію не мають перегородок і є мовби однією сильно розгалуженою гігантською клітиною, у вищих грибів вони розділені поперечними перегородками на клітини, їхній міцелій багатоклітинний.
Гриби є гетеротрофами і поглинають поживні речовини всією поверхнею тіла. Які організми мають гетеротрофний тип живлення? Розмножуються гриби нестатевим і статевим способами за допомогою різних типів спор. У деяких випадках для продукування спор формується спеціальна структура — плодове тіло.
Клітини грибів оточені клітинною стінкою, основу якої зазвичай складає хітин — речовина, властива комахам. Усередині клітини добре помітні ядра (частіше їх декілька), мітохондрії і рибосоми (зазвичай вони не пов’язані з мембранами). Комплекс Гольджі та гранулярна ендоплазматична сітка розвинені слабко. Важливою особливістю будови грибів є відсутність пластид. Пригадайте, що це за органела. Для яких організмів вона властива і яку функцію виконує? Запасні продукти відкладаються у вигляді глікогену або жиру, крохмаль ніколи не утворюється. Чому не утворюється крохмаль у грибів ?
Опираючись на отриману інформацію, скажіть, що спільного у грибів з тваринами, а що — з рослинами.
Гриби займають проміжне положення між тваринами і рослинами, оскільки характеризуються рядом ознак, що роблять їх подібними, з одного боку, до тварин (гетеротрофний тип живлення, в оболонці є хітин, запас поживних речовин у вигляді глікогену, в результаті обміну речовин утворюється сечовина), а з другого — до рослин (необмежений ріст, живлення шляхом вбирання поживних речовин усією поверхнею гіф).

Залежно від характеру живлення гриби поділяють на сапрофіти, паразити і симбіонти. До сапротрофів належать гриби, що живуть за рахунок відмерлих організмів. Велика кількість грибів-сапрофітів живе в ґрунті, у лісовій підстилці, купах прілої соломи.

Гриби-паразити живуть на поверхні або всередині живих тканин рослин і тварин. Живляться вони за рахунок організмів, на яких оселилися, і часто є збудниками інфекційних захворювань. Інколи гриби вступають у симбіоз (співжиття) з водоростями і навіть вищими рослинами. У процесі симбіозу можуть виникати нові утворення, наприклад, лишайники, мікориза (співжиття гриба з коренями вищої рослини).
Гриби енергійно дихають і потребують кисню; лише деякі з них, наприклад, дріжджі, можуть одержувати енергію в процесі бродіння.

4. Узагальнення і систематизація знань.
1. Контрольно-перевірна бесіда. 1
. Які організми належать до царства Гриби?
2. Чому гриби належать до окремого царства?
3. Як називається наука, що вивчає гриби?
4. Яку будову має вегетативне тіло грибів?
5. На які групи поділяють гриби за особливостями будови міцелію?
6. Як живляться гриби? 7. Як відбувається розмноження грибів?

2. Виконання завдань практикуму.
А) Опираючись на матеріал підручника, заповніть таблицю.
Порівняльна характеристика грибів, рослин і тварин
Ознака порівняння
Спільне з рослинами
Спільне з тваринами
Середовище існування
Тип живлення
Розмноження
Будова
Висновок:
Б) Підкресліть правильні твердження.
1. Всі гриби, рослини і тварини — багатоклітинні організми.
2. Серед грибів, рослин і тварин є одноклітинні і багатоклітинні організми.
3. Гриби — це рослини.
4. Гриби і рослини належать до різних царств природи.
5. Усі гриби утворюють плодове тіло.
6. За способом живлення гриби є автотрофами.
7. Особливістю грибів є відсутність у їхньому тілі пластид.
8. В тілі грибів є пластиди.
9. За способом живлення гриби є гетеротрофами.
10. Клітини грибів оточені клітинною стінкою, основою якої зазвичай є хітин — речовина, властива комахам.
11. Клітини грибів оточені клітинною стінкою, основою якої зазвичай є хітин — речовина, властива рослинам.
12. Гриби ростуть упродовж усього життя.
13. Гриби ростуть до певного віку, як тварини.
14. До сапротрофів належать гриби, що живуть за рахунок відмерлих організмів.
15. Гриби-паразити живуть на поверхні або всередині живих тка­нин рослин і тварин.
16. Гриби-паразити вступають у симбіоз (співжиття) з водоростями і навіть вищими рослинами.
 
5. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

6. Домашнє завдання. Вивчити відповідний параграф у підручнику.