У 2016 році було оновлено навчальні програми з усіх предметів початко­вої школи. Значних змін зазнав, зокрема, зміст курсу "Інформатика". Одним з нових програмових завдань є ознайомлення молодших школярів з поняттями публічна та при ватна інформація, безпека використання інформації, захист особистої приватної інформації

Автор розкриває методичні аспекти розгляду цих складних питань у початковій школі та про понує добірку відповідних дидактичних матеріалівВідповідно до вимог програми з інформатики, молодші школярі мають усвідомлювати свої інформаційні потреби та прагнути задоволь­няти їх, шукаючи необхідні дані. Впродовж навчання у початковій школі учні повинні оволодіти такими ко­мунікаційними вміннями:

 • знаходити й використовувати різноманітні інфор­маційні ресурси, дотримуючись основних принци­пів авторського права та власної безпеки;
 • розрізняти приватне і публічне середовище, розу­міти основні принципи свободи слова;
 • безпечно спілкуватися за допомогою інформа­ційно-комунікаційних пристроїв; співпрацювати з однолітками, допомагати їм в опануванні ІКТ;
 • брати участь у дискусії, вести її з дотриманням мо­ральних та етичних норм спілкування, дослухатися до думки інших і з повагою ставитися до співроз­мовника;
 • виражати свою індивідуальність у процесі ство­рення та публікації інформаційних продуктів.

Педагогові також украй важливо сформувати у дітей розуміння соціальних наслідків спілкування в цифровому світі, зокрема й питань безпеки, недо­торканності приватного життя.

Для досягнення окресленої мети стануть у пригоді пропоновані нижче завдання, адаптовані до можли­востей і особливостей дітей молодшого шкільного віку. Розкриємо методичні аспекти впровадження цих завдань в освітній простір початкової школи.

Ознайомлення з поняттями "приватна й публічна iнфopмацiя,,

У 2-му класі учні вперше зустрічаються з понят­тями приватна та публічна інформація. Згідно з про­грамою, другокласники мають розрізняти ці поняття, наводити приклади пристроїв для роботи з інформа­цією у школі та вдома.

Для уточнення поняття приватний варто запропо­нувати дітям таке завдання*. • Бесіда

 • — Які речі, на вашу думку, можуть належати тільки од­ній людині?
 • — Чи можуть інші скористатися вашою зубною щіткою?
 • — Чому в кожного має бути власний рушник?
 • — Як ви розумієте значення таких висловлювань?

Спробуйте пояснити значення поняття приват¬

ний.

Після такого обговорення педагог має підбити під¬сумок і пояснити, що інформацію, як і речі, можна ви¬користовувати по-різному:

 • персонально особистістю або для спілкування в колі людей, яким вона довіряє;

Педагог має продемонструвати учням, що залежно від обставин поширення інформації одне й те саме повідомлення можна вважати приватним або публіч¬ним.

Наприклад

Учитель ознайомлює дітей з двома ситуаціями. Ситуація 1

Сашко гуляв у парку, і тут йому під ноги закотився фут¬больний м'яч. Хлопчик відбив його на футбольне поле.

- Гарний удар! — похвалила його приємна жінка, яка відпочивала на лавці. — Ти, напевно, займаєшся у спор¬тивній секції?

—      Так, — відповів задоволений похвалою хлопчик. — Кожног о вівторка ми всією сім'єю їздимо до спортивного клубу і займаємося там з 15-ї до 17-ї години.

-         А це зручно? Де ти мешкаєш? Скільки часу витра¬чаєш на дорогу?

—      Так, це не дуже зручно. Я живу на вулиці Миру, бу¬динок 5, а доїжджаємо ми до спортивного клубу лише за півгодини.

Наступного тижня родинне помешкання Сашка по-грабували, коли вони всією родиною перебували у спортивному клубі. Ситуація 2

Учи гель заповнює класний журнал і веде бесіду зі сво¬їми учнями. Запитує Сашка:

-         Назви, будь ласка, адресу, за якою ти мешкаєш. Я живу на вулиці Миру, будинок 5.

—      Чим ти захоплюєшся?

—      Я займаюся спортом.

—      Як часто ти відвідуєш спортивний клуб?

Ми їздимо всією сім'єю до спортивного клубу що- аівторказ 15-їдо 17-ї години. Так довго добираємося — аж півгодини!

Продовжуючи, педагог пропонує учням висловити свої міркування з таких питань: » Чи правильно діяв Сашко у кожній ситуації?

 • Яку інформацію він не мав повідомляти у першому випадку?
 • Поширення якої повинен був уникати в другому?
 • Яка саме Сашкова інформація є публічною? А яка — приватною?

Підбиваючи підсумок обговорення, педагог має зазначити, що в першому випадку хлопчик діяв неправильно. Він не мав повідомляти своїй співбесідниці ні адресу, ні час відсутності родини вдома — це приватна інформація для особистого користування.

У другому випадку Сашко міг назвати свою адресу, розповісти, що захоплюється спортом та відвідує спортивний клуб один раз на тиждень.

Аби виробити у дітей уміння правильно будувати повідомлення, що стосується якоїсь конфіденційної інформації, скористайтеся вправою.

 • Завдання на вибір правильного варіанта відповіді

Уяви, що твоя родина від'їжджає з дому на вихідні. Друг запрошує тебе пограти разом. Як слід відповісти, аби інформація про відсутність родини у помешканні не набула поширення?

 • Вибач, але вихідні я маю провести з батьками.
 • На вихідні ми поїдемо до бабусі, тому я не зможу зу¬стрітися з тобою.
 • Сьогодні ввечері ми від'їжджаємо і повернемося за два дні.
 • Ми домовилися з рідними, що ці вихідні проведемо у колі сім'ї, тому поспілкуємося з понеділка.

Для закріплення уявлень учнів про коло людей, яким можна повідомляти особисту інформацію, і тих, яким не можна, варто запропонувати наступне завдання.

 • Аналіз ситуацій за малюнками

Марічка м. Київ, просп. Перемоги, буд. 26, кв. 100. Тел.:091-345-23-68

 • Розглянь подані малюнки. Поясни, які ситуації на них зображено.

Це завдання учні можуть виконати у парах, а по¬тім підбити підсумки під час колективного обгово¬рення.

Урешті педагог акцентує увагу дітей на тому, що приватну інформацію можна повідомляти тільки лю-дям, до яких маєш повну довіру (наприклад, батькам та членам родини, вчителям, надійним друзям). Але слід пам'ятати, що випадковими свідками розмови можуть стати сторонні люди.

Розширення уявлень про інформацію та її безпечне поширення

Під час вивчення теми "Інтернет" другокласники розширюють свої уявлення про приватну та публічну інформацію, вчаться дотримуватись правил безпеки щодо нерозголошення в мережі Інтернет приватної (особистої та сімейної) інформації.

В учнів формується поняття того, що інформація може мати автора, її не слід використовувати й по-ширювати, попередньо не проаналізувавши джерело інформації та наслідки своїх дій. Аби діти усвідомили властивості інформації (повнота, правильність, до¬цільність тощо), варто скористатися ситуативними завданнями.

Аби донести до учнів важливість відповідального ставлення до розміщення особистої інформації в Ін¬тернеті, варто розглянути кілька ситуацій та обгово¬рити їхні наслідки.

Орієнтовний зміст завдань

 • Ознайомся з поданою історією. Познач, які правила безпеки було порушено.

Не можна фотографувати власні речі

Не можна повідомляти будь-кому про час мешканців не буде вдома

Не можна розміщувати в Інтернеті власну адресу

Не можна подорожувати

Марійка розмістила в мережі Інтернет фотокар якій вона була зображена разом з подрУжкаМИ'зМ^ кілька днів дівчинка побачила зображення у ^ ному вигляді. Допоможіть Марійці знайти від у двох фотокартках

Безпечне користування мережею Інтернет та дотримання норм авторського права

Під час ознайомлення учнів 2-го класу з темою "Інтернет" педагог також коротко розповідає їм про норми авторського права щодо використання інфор-мації. У 3-му класі діти поглиблюють знання з цього питання, повторюють правила безпечної роботи в Ін-тернаті та вдосконалюють свої вміння користуватися цією мережею.

Орієнтовний зміст завдань

 • Встав у речення пропущені слова.

Комп'ютерні віруси — це        , що можуть само¬стійно        на комп'ютерні носії та      дані.

Спілкуючись у мережі Інтернет з незнайомими людьми, не повідомляй їм       ні про себе, ні про свою родину, ні про друзів. Використовуючи малюнки або тексти з різних видань та мережі Інтернет, слід вказувати        і таким чином не порушувати їхні авторські права на ці твори.

Листування в мережі Інтернет

У 4-му класі діти ознайомлюються з правилами користування електронною поштою, засвоюють по¬няття "мережевий етикет" та "культура листування", встановлюють відмінності між реальним і віртуаль¬ним спілкуванням, опановують елементарні навички захисту облікового запису.

Аби допомогти учням усвідомити переваги інфор-маційних технологій та небезпеки, пов'язані з їх ви-користанням, доречно залучити їх до роботи над міні-проектом "Я — відповідальний користувач Інтер- нет-простору" (див. картку). У рамках проекту слід ор-ганізувати роботу зі створення плаката, на якому мо-лодші школярі мають узагальнити свої знання правил користування мережею Інтернет. 

 Журнал: «Учитель початкової школи», 2017, № 5  Автор: Ольга КОРШУНОВА, методист вищої категорії, відділ БТЕМ-освіти, ІМЗО МОН України