Становлення і розбудова України як національної держави ставить важливі й відповідальні завдання пе­ред народною освітою, зокрема, перед вищою школою. Як зазначається в законі «Про освіту» та Державній національній програмі відродження освіти «Україна XXI століття: стратегія освіти*, вища освіта забезпечує фун­даментальну, наукову та загальнокультурну, практичну підготовку, одержання студентською молоддю спе­ціальності відповідно до покликань, здібностей, інте­ресів, вдосконалення її професійної підготовки.

 

Важлива роль у вирішенні цих завдань відводиться факультету підготовки вчителів початкових класів, який має забезпечити формування високоерудованої, творчої особистості вчителя початкових класів, здатно­го забезпечити навчання і виховання дітей національ­ної школи.

Факультет педагогіки та методики початкового нав­чання було відкрито у 1977 р. Рішення про створення в Херсонському педагогічному інституті нової спеціаль­ності «Вчитель початкових класів» було прийнято Міністерством освіти Української PCP 26 березня 1977 р. Цей день вважається днем народження факультету.

У процесі організації нового факультету було вивче­но й враховано досвід роботи факультетів інституту, а також інших педвузів: Тульського, Бердянського, Ми­колаївського, Слов’янського.

1 вересня 1977 р. на новий факультет вступило 60 студентів — дві академічні групи. У 1978 р. — 100 осіб. Така кількість студентів на стаціонар набирається і те­пер.

Ректорат інституту, декани інших факультетів вели­ку увагу приділяли розвиткові нового факультету, зок­рема,комплектації педагогічними кадрами. На посаду декана запросили доцента О.О.Прилепського, який мав досвід роботи вчителя, директора школи, керівника ра­йонного, міського відділів народної освіти і працював 10 років зав. кафедрою педагогіки і психології н Туль­ському педінституті. Викладачами на педфак було ре­комендовано кращих спеціалістів з інших факультетів і суспільних кафедр. Усі вони мали високу наукову і ме­тодичну кваліфікацію, але не мали досвіду роботи в по­чаткових класах. Отож їм довелось оволодівати новою для них справою.

Найкращих фахівців початкових класів запрошува­ли зі шкіл м. Херсона .

У 1978 р. на факультеті створили кафедру педаго­гіки і методики початкового навчання, яку спочатку за сумісництвом очолював декан О.О. Прилепський , потім — доцент В.Д.Горяний, який мав досвід роботи керів­ника школи і науково-педагогічної вузівської праці. Після створення кафедри філологічних дисциплін до­цент В.Д. Горяний очолив її.

Нелегко вирішувалася проблема створення навчаль­но-матеріальної бази. Перші приміщення для навчаль­них занять новому факультету надав, незважаючи на власні труднощі в цій справі, природничий факультет, очолюваний проректором, професором Ю.В. Бондарчуком. Він допоміг також у забезпеченні книжками, на­очними посібниками і в організації навчально-вихов­ного процесу.

З першого дня роботи факультету активну участь в усіх справах брали самі студенти. Були створені органи студентського самоврядування, удосконалювались ху­дожня самодіяльність, фізкультурно-спортивна, гро­мадсько-корисна трудова діяльність. Студенти педфаку з самого початку роботи факультету налагоджували ділові дружні зв'язки з іншими факультетами, брали участь у благодійних заходах. З перших років заснуван­ня факультету почала розвиватися наукова робота вик­ладачів і студентів. Започатковувались, розширювались і зміцнювались зв'язки зі школами і органами народної освіти. Зараз факультет повністю сформувався і разом з іншими факультетами вирішує проблеми розбудови освіти в Україні.

Випускники педагогічного факультету працюють у багатьох регіонах України: Київській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій областях. Уже багато років випускники Ялтинського педучилища підвищу­ють свою кваліфікацію на заочному відділенні факуль­тету. Більшість вихованців факультету працюють у по­чаткових класах і забезпечують високий рівень навчально-виховного процесу.

Нині факультет готує вчителів для загальноосвітніх шюл різних типів із чотирьох спеціальностей: початко­ве навчання, початкове навчання та українська мова і література, початкове навчання та образотворче мис­тецтво, початкове навчання та англійська мова.

За двадцять років свого існування факультет випус­тив багато висококваліфікованих спеціалістів. Серед них учитель вищої категорії, завуч з навчальної роботи школи №56 м.Херсона С.В.Микитюк, учитель-мето- дист, завуч початкових класів школи №49 м.Херсона В.М.Жмурченко, вчитель-методист гімназії №3 Л.М.Шматенко, методист науково-методичного центру міського управління освіти Л.Б Лиганова . Кадровий корпус факультету поповнюється його випускниками. Заступником декана факультету працює Н.О.Резнік , з натхненням викладає психологію викладач О.В.Казаникова, захистила дисертацію і творчо працює випуск­ниця Г.М. Полякова.

Навчально-виховний процес забезпечується двома факультетськими кафедрами — кафедрою педагогіки та методики початкового навчання (завідувач — доктор пед. наук, професор Б.М.Андрієвський), кафедрою філологічних дисциплін (завідувачем впродовж бага­тьох років був доцент В.Д.Горяний).

У складі викладачів кафедр факультету працюють один професор, 12 кандидатів наук, доцентів. Тради­цією факультету стало щорічне проведення тижнів ка­федр. Викладачі організовують зустрічі студентів із кра­щими вчителями початкових класів, проводять відкриті заняття, нетрадиційні заходи, виставки наукових та ху­дожніх робіт.

Факультет має свій читальний зал, бібліографічний фонд якого дає змогу студентам та викладачам озна­йомлюватися з новими інформаційними та науковими розробками і формувати пріоритетний напрямок впли­ву книги на розвиток особистості вчителя. Регулярно випускається факультетська стіннівка «Джерело».

Одним із перспективних заходів підготовки спе­ціалістів є освітній проект «Пілотні школи», розпочатий у 1990 р. У ньому зроблено спробу реалізувати уявлен­ня про те, що комп'ютеризація освіти заснована на формуванні в учнів умінь і навичок використання но­вих інформаційних технологій у предметній діяльності. Було розроблено програму «Елементи нових інформа­ційних технологій та їх використання у навчальному процесі початкової ланки освіти* для студентів педагогічного факультету. Програма реалізується на базі регіо­нального центру «Пілотні школи» з 1 вересня 1994 р.

Колектив факультету працює над удосконаленням навчально-виховного процесу за такими напрямками: ефективне здійснення між предметних зв'язків, розши­рення форм і методів контролю за самостійною робо­тою, удосконалення навичок володіння українською мовою, розвиток творчої активності, інноваційні проце­си навчання. Останнім часом кафедри ввели спецкурси: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховно­го процесу початкової школи», «Етнопедагогіка», «Ети­кет», які сприяють формуванню пізнавальної активності студентів.

Члени кафедри філологічних дисциплін працюють над темою «Шляхи удосконалення викладання лінгвістичних дисциплін в умовах півдня України». Плідно працюють у науці професор Б.М.Андрієвський, доценти В.Д.Горяний, Т.Ф.Олійник, Т.В.Коршун, Н.В.Місяк, Г.М.Сємашкіна. Серед опублікованих праць особливе значення мають «Українська мова»(9—10 кл.) доцента В.Д.Горяного, монографія доктора філологічних наук Л.М.Руденко «Обставинна детермінація в структурі тексту», «Навчальний тематико-ситуативний словник мінімум української мови» доцента Т.В.Коршун.

Виявити творчі здібності студентів, створити найсп­риятливіші умови розвитку, залучити до активної твор­чої діяльності — завдання викладачів факультету. Як ре­зультат — факультет неодноразово займає призові місця в оглядах художньої самодіяльності. Серед найкращих колективів факультету — академічний хор і вокальний фольклорний ансамбль, струнний та духовий оркестри, ансамбль ксилофоністів і тріо бандуристів, ансамбль на­родної музики «Троїсті музики», студентський театр та колективи народного, сучасного і спортивного танцю.

Шанувальників прикладного мистецтва завжди привертають увагу цікаві та різноманітні виставки творчих робіт, вишивка, живопис, графіка, вироби з природного матеріалу, зразки різних технік плетіння, різьба тощо.

Урочисто, по-святковому відзначає факультет свої традиційні свята: Посвяту в студенти. Останній дзво­ник, День учителя(з виставкою осінніх букетів та свят­кових газет), День студента.

Факультет має і свої спортивні традиції. Доцент В.Ф.Петриченко — незмінний організатор і керівник спортивно-масової роботи. Студенти, вихованці фа­культету, неодноразово посідали призові місця у зма­ганнях зі спортивного орієнтування, легкої атлетики та ін. Серед них — кандидати та майстри спорту, члени збірних команд України з волейболу, гандболу, греблі. Спортивна гордість факультету — Катерина Юрченко, яка представляла Україну на Олімпійських іграх 1996 р. в Атланті.

День відкриття педагогічного факультету — особли­ве свято і для колективу, і для Херсонського педагогіч­ного інституту. Цій даті будуть присвячені різноманітні заходи, серед яких: проведення Всеукраїнської науко­во-практичної конференції з проблем початкової лан­ки освіти, дні кафедр, виставки наукових та творчих робіт викладачів і студентів, концерти, зустрічі з випус­книками. Будемо раді бачити своїх колег із вузів Ук­раїни, випускників факультету різних років на нашому святі.

Джерело:журнал «Початкова школа» , Любов Петухова,  кандидат педагогічних наук , доцент ,декан факультету педагогіки та методики початкового навчання Херсонського державного педінституту.