Принцип наочності навчання вимагає залучення до сприймання всіх органів чуття учня.

Принцип використо­вується з стародавніх часів.

У сучасній дидактиці наочність розуміють ширше, ніж безпосередні зорові сприймання. Вона включає також сприймання через моторні, тактильні чуття. Тому до наочних засобів належать і лабораторне обладнання, і статичні та динамічні навчальні посібники.

Наочні засоби поділяються на натуральні, зображальні, схематичні; аудіовізуальні (звуконаглядні) і словесно-образні (художні образи).

Використовувати наочність слід розумно. Переоцінка ролі наочності в навчанні може стримувати розвиток абстрактного мислення.

Деякі правила, що розкривають застосування наочності:

  1. Золоте правило навчаючих: усе, що лише можна, пред­ставляти для сприймання чуттями, а саме: видиме — сприй­манню зором, почуте — слухом, запахи — нюхом, що підля­гає смаку, — смаком, доступне відчуванню — шляхом доти­ку. (Я.А.Коменський).
  2. Науково обґрунтовано застосовуйте сучасні засоби наоч­ності:  навчальне телебачення, відеозапис,  кодослайди,  полі-екранну проекцію та ін.; досконало володійте технічними засобами навчання, методикою їх використання.
  3. Слід використовувати наочність не лише для ілюстрації, а й у ролі самостійного джерела знань.
  4. Застосовуючи наочні засоби, виховуйте учнівську увагу, спостережливість, культуру мислення, конструктивну творчість, інтерес до учіння.