За умов сьогодення, прагнучи знайти свій стиль, кожен навчальний заклад починає рухатися за власною траєкторією, створює найбільш сприятливі умови для задоволення запитів учнів, батьків і громади.

Тому серед основних завдань сучасної школи є зміцнення партнер­ських зв'язків з родинами учнів і громадськістю з метою забезпечен­ня ефективності навчально-виховного процесу. Школи, які ігнорують вказане партнерство, сьогодні опиняються на аутсайдерських позиці­ях. Гімназія обирає для себе стратегію партнерства. Гімназія, батьки, громадськість — рівноправні партнери і союзники. Об'єднання зусиль допомагає створити широкий розвивальний простір, сприятливий для повноцінного буття та розвитку дитини.

Організацію роботи з батьками у гімназії спрямовано на тісну співпрацю педагогічного колективу, учнів та їхніх батьків. Зміст ро­боти з батьками містить три основні блоки:

  • участь батьків в управлінні навчальним закладом;
  • підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків;
  • залучення батьків до навчально-виховного процесу.

Головним завданням педагогів є викликати довіру у батьків, своєю працею переконати у правильності педагогічного курсу закладу, яко­мога тісніше налагодити партнерство.

Щороку в закладі проходить загальногімназійна конференція. Часто доповідачами конференцій є батьки та представники міської грома­ди. Наприклад, на конференції «Профілактика деліквентної поведінки учнів та асоціальних ціннісних орієнтацій» з питанням «Запобігання правопорушень серед підлітків» виступила провідний спеціаліст у спра­вах дітей та молоді Ольга Миколаївна Мелещук. Лікар-терапевт Леся Володимирівна Манжаюк виступила з питання «Розвиток духовних Цінностей як спосіб профілактики насильства. Також на конференції «Здорові діти — наше майбутнє — майбутнє нації» з питань збере­ження здоров'я дітей виступали лікар-інфекціоніст Зоряна Кіранчук і сімейний лікар Олена Борисівна Заремба.

Зазначимо, що вищеназвані особи є батьками вже випускників, але із задоволенням відгукуються на наші прохання до співпраці.

Щороку на загальногімназійній конференції обираємо раду гімназії, до складу якої входять представники батьківської громадськості, учні та педагоги.

Формування педагогічної культури батьків здійснюємо через «Університет психолого-педагогічних знань для батьків», організований у гімназії. Педагогічну освіту батьків заплановано відповідно вікових особливостей дітей, цілей і завдань навчально-виховного процесу, конкретних проблем, які виникають у ході спільної діяльності вчителів і батьків. Педагогізація батьків відбувається і на батьківських зборах, де використовують професійний потен­ціал батьків, життєвий досвід і досвід вихован­ня. Також у закладі активно працює загально- гімназійний батьківський комітет, який обрано на загальногімназійних батьківських зборах се­ред представників батьківських комітетів класів.

Порушуємо питання з актуальних проблем сучасної сім'ї, проводимо заняття-тренінги для батьків із підвищення батьківської ефективності, роботу з групою батьків, які мають проблеми.

Серед форм роботи з батьками є зазвичай проведення родинних свят.

Цю форму роботи не втрачено, вона вихо­дить на новий рівень, адже педагоги шукають цікаві форми проведення такого дійства.

Двічі на семестр класні керівники проводять те­матичні години спілкування із залученням батьків, які ми називаємо батьківські години. Саме на них наші батьки висловлюються, надають слушні пора­ди для дітей, власний погляд з тієї чи іншої теми.

Вже понад 20 років у закладі проводимо тра­диційний благодійний концерт «Хай добро всіх людей єднає», який є своєрідним звітом перед батьками та громадою. Тематика різна, її затвер­джуємо обов'язково на раді гімназії. Приміром, під час проведення концерту за темою «Родина, родина, від батька до сина» у тісній співпраці з службою у справах дітей і батьків Сарненської райдержадміністрації віншували багатодітні роди­ни, а також родини, які усиновили дітей. Концерт, присвячений «Року спорту», проходив під девізом «Спорт — це здоров'я та успіх!». Для організації концерту проводили співпрацю з відділом у спра­вах молоді та спорту РДА, спортивними клубом «Олімп», фізкультурно-спортивним клубом «Повір у себе». Під час концерту були відзначені спортс­мени М. Сарни, які співпрацюють із закладом, батьки-спортсмени, які беруть участь у спортивних дійствах гімназії, та учні-слортсмени, які захищають честь навчального закладу на спортивних змаган­нях різного рівня. Зібрані кошти були спрямовані на придбання спортивної форми для гімназійних команд і спортивного інвентарю. У «Рік творчості дитини» концерт проходив під девізом «І творчості псяііт нас кличе за собою». Учасниками концерту були творчі випускники, представники громади міста, батьки і кожен презентував свої творчі здіб­ності та таланти. Минулого року концерт прой­шов під девізом «З любов'ю до України». Перед дійством проходив благодійний ярмарок «Україна в моєму серці», де здійснювався продаж виро­бів патріотичного характеру, виготовлених дітьми спільно з батьками. Під час концерту учні вшано­вували ветеранів Другої світової війни (співпраця зі Спілкою ветеранів), воїнів АТО міста, батьків і випускників, які були учасниками АТО. Зібрані кошти були спрямовані для сарненчанина — учас­ника АТО, який потребував медичного лікування.

Під час дійств використовуємо і творчий потен­ціал батьків. Поряд зі своїми дітьми батьки співають і танцюють на сцені, проводять майстер-класи тощо.

Разом із дітьми активними туристами стали і наші батьки. Поїздки здійснюємо в межах об­ласті, України та за кордон. Неодноразово бать­ки супроводжували туристичні групи у статусі медичних працівників.

Батьки спільно з дітьми активно залучають­ся до участі й у міських заходах.

Батьки є спонсорами та нашими головними меценатами. Завдяки їм зміцнюється матеріаль­на база, поповнюється навчальний матеріал, тех­нічні засоби навчання. Дбають батьки про ком­форт і здоров'я вчителів (придбано холодильник, зручні стільці в учительську, ноутбуки, музич­ну апаратуру та масажне крісло для вчителів).

«Родинне дерево» є ініціативою та яскравим по­дарунком батьків на 20-річчя навчального закладу.

Слід відзначити і небайдужість батьків до проблем навчального закладу. У дні минуло­річних Великодніх свят Сарнами пронісся ура­ган, який вирвав майже 50-річні ялинки, які бу­ли посаджені першими випускниками СШ № 5. На конкурс проектів на кращий ландшафтний дизайн, оголошений лідерами учнівського вряду- вання, відгукнулись батьки (у лісництві підібра­ли дерева, запросили ландшафтного дизайнера та спільно з учнями було озеленено територію).

Зручним способом поглибити свої знання, зна­йти відповіді на запитання стосовно налагодження контактів із власними дітьми чи за необхідності знайти вихід зі складних життєвих ситуацій бать­ки завжди можуть, зайшовши на сторінку сайту гімназії, яка містить поради різного спрямування.

Отримати певну інформацію батьки мають мож­ливість і через батьківську сторінку, що є невід'єм­ною частиною гімназійної газети «Манускрипт».

Не можемо залишити батьків без подяки. На­приклад, на Останньому дзвонику батькам вруча­ємо подяки від директора та педагогів за належне виховання дитини та грамоти учнівської вдячності.

Серед нових форм віншування батьків-активістів стали святкові зустрічі.

Цьогорічна зустріч проходила під час Різд­вяних свят. На ній зібралися педагоги, голови батьківських комітетів і батьки-активісти.

Батьки та вчителі пліч-о-пліч брали участь у конкурсах, разом співали колядки.

Завітали на зустріч і гімназисти. Учні спі­вали, танцювали, колядували, ставили новорічні вистави й отримали, звісно, солодкі подарунки.

Хоча зустріч мала неофіційний формат про­ведення, але все ж було висловлено ряд побажань, пропозицій, які можна вирішити лише спільно.

Таким чином, співпраця педагогічного ко­лективу гімназії з батьками, побудована на вза­ємній довірі, повазі та доброзичливості дає змогу розглянути і розв'язати комплекс актуаль­них проблем, пов'язаних із навчанням, вихован­ням, зміцненням і збереженням здоров'я дітей.

Суспільні зміни вимагають від освітніх за­кладів глибокої інтеграції в громадське середо­вище міста, України.

Співпраця гімназії з громадськістю — це ефективний спосіб виховати наших учнів со­ціально адаптованими особистостями. У цьому плані ключовими партнерами нашого навчально­го закладу є органи місцевого врядування, гро­мадські об'єднання й організації міста та району.

Взаємодію гімназії і громади обидві сторони сприймають як спільний проект, у якому кож­на сторона робить свій внесок і має можливість впливати на його реалізацію на будь-якому ета­пі співпраці. При цьому кожна сторона праг­не максимально використати всі наявні ресурси та спрямувати їх на реалізацію спільної мети.

Тільки планомірна і послідовна діяльність закладу сприятиме налагодженню тісної спів­праці з органами місцевого самоврядування, під­триманню гімназії з боку громади міста та бать­ківської громадськості.

Джерело: журнал  «Управління школою» №19-21. Автор: О. М. Щебликіна, заступник директора з виховної роботи Сарненської гімназії Сарненської районної ради.