Творчість дітей у позакласній роботі

Поза класна діяльність супроводжує всю освітньо-виховну роботу і спрямована на забезпечення потреб особистості у самостійній творчості за інтересами, це потужний стимул до самовдосконалення та задоволення потреб дітей у професійному самовиз­наченні відповідно до здібностей. Характерною особливістю такої роботи с те, що вона здійснюється за принципом добровільності.

Завдання позакласної та позашкільної роботи полягає в закріпленні, збагаченні та поглибленні знань, набутих у процесі навчання, застосуванні їх на практиці; розширенні загальноосвітнього круго­зору учнів, формуванні в них наукового світогляду, виробленні вмінь і навичок самоосвіти. У дітей фор­муються інтереси до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявляються і розвиваються індивідуальні творчі здібності та нахили. Дозвілля школярів спрямовуються на культурний відпочи­нок та організацію розумних розваг.

Гурткова робота з трудового навчання розвиває естетичні та художні смаки учнів, поглиблює знання, розвиває їхні творчі здібності, виховує почуття краси.

Активізуючи пізнавальну діяльність школярів, вона в той же час створює умови для практичного застосування одержаних знань, розвиває комуніка­тивну, творчу та соці о-культурну компетентності.

Гурткова робота базується на основі спільних принципів навчання і виховання школярів. Разом з тим, організовуючи різні види гурткової роботи, не­обхідно врахувати їх специфічні принципи, зокрема:

  • — виховний і розвивальний характер завдань, їх практичну спрямованість;
  • — добровільність у виборі учнями тих чи інших і форм і конкретного змісту гурткової роботи з ураху­ванням їхніх особистих інтересів;
  • — опора на самостійність, індивідуальність та ініціативу учнів у створенні різних гуртків;
  • — зв'язок тематики роботи гуртка, його форм і методів з різними сторонами пізнавальної діяль­ності учнів: інтелектуальною (активний пошук, здогадка), емоційною (радість пізнання, переживання емоцій здивування, очікування нового успіху і т. д.), вольовою (ініціативність і т.п.);
  • — творчий підхід до планування і реалізації задач, відсутність одноманітності і шаблонів у роботі.

Головна особливість позакласного педагогічного процесу полягає у співтворчості педагогів і школярів.

Не варто забувати і про те, що позакласна робо­та — це найоптимальніший майданчик для розвитку внутрішніх сил дитини, джерело її особистісного самовираження і самовдосконалення.

Так, у Запорізькій гімназії № 45 в початкових класах створено гурток "Віночок творчості". Тут зростає пізнавальна пошукова і творча активність учнів, вищим стає рівень їхнього психолого-педаго­гічного розвитку та вихованості. В гімназії регулярно проводяться виставки творчих робіт дітей, ярмарки з залученням батьків, учителів, адміністрації школи, району, міста.

Позакласний педагогічний процес залежить від складу його вихованців і характеру взаємин між ними. Цей процес творчий, оскільки будується на пізнанні внутрішнього світу дитини в умовах максимального емоційного комфорту, значних і систематичних творчих зусиль, розвитку компетентностей. Дитина у гуртку виявляє кращі риси свого характеру, свідомо керує власними почуттями й бажаннями, спрямо­вуючи їх відповідно до ситуації.

Джерело: Ольга Вінніченко , вчитель вищої категорії , Запорізька гімназія №45