ТВОРЧІСТЬ, САМОРОЗВИТОК І ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ («Три кити» в діяльності освітян початкової школи Білої Церкви)ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ

Якісна освіта — це запорука нового, найкращого рівня життя, якого досягає людина, застосовуючи здобуті знання в різних сферах.

У період, коли освіта України кардинально змінюється, виникає необхідність в оновленні методів і прийомів навчання, у впровадженні інноваційних технологій у процес формування в учнів предметних і життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Освіта Білої Церкви є різноплановою, самодостатньою, відкритою системою, яка функціонує в режимі стабільного розвитку.

Від початкової освіти, яка закладає фундамент для успішного розвитку особистості та розкриття її потенціалу, значною мірою залежить ефективність функціонування основної та старшої школи, а також загальна результативність навчальних досягнень школярів.

Мета початкової школи: формувати людину, яка хоче й уміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, узагальнювати її. осмислювати, творити.

Свою діяльність учителі початкових класів освітніх закладів Білої Церкви спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів і засобів навчання та виховання дітей, а головне — на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем й учнем.

Зусилля всіх учителів початкових класів спрямовані на розвиток пізнавальної самостійності учнів, формування творчої особистості. Кожен педагог як творець та ініціатор уроку забезпечує навчально-виховний процес таким змістом, який максимально сприяє активізації всіх видів діяльності учнів.

Упоратися з цим завданням можна лише за умови добре організованої і спланованої роботи методичних об'єднань .так як у системі роботи методоб'єднання одним із основних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя.

Початкова ланка Білої Церкви налічує 281 класовода, які об'єднані в з міські методичні комісії (ММК): ММК учителів 1-х класів, 2-х класів і 3-4-х класів. Навчально-виховний процес у школі І ступеня здійснюється у 22 навчальних закладах різного типу, які надають освітні послуги 7709 молодшим школярам. Якісний склад учителів початкових класів становить 85 %.

Щороку методична робота ММК побудована на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні й аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогів.

Аналізуючи роботу ММК учителів початкових класів, необхідно відзначити її цілеспрямованість у вирішенні навчально-виховних завдань, визначених науково-методичною проблемою освітньої системи міста: «Розвиток професійних компетентностей, інноваційної та методичної культури педагогічних кадрів в умовах міського інформаційно-освітнього простору».

Основними напрямами діяльності ММК є:

- формування мотивації навчання молодших школярів в умовах запровадження нового Державного стандарту;

- вивчення особистості молодшого школяра як передумова успішної організації його навчальної діяльності;

- науково-методичне забезпечення творчого навчально-виховного процесу в початковій школі;

- використання дослідних методів на уроках як дієвий спосіб забезпечення творчого розвитку особистості;

- упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес школи І ступеня.

Методична комісія вчителів початкових класів працює і в напрямі креативного розвитку молодших школярів, мета якого полягає у створенні оптимальних умов для становлення творчої особистості як суб’єкта діяльності і суспільних відносин.

Складовою успіху забезпечення цікавої та результативної роботи когорти вчителів початкових класів міста є: використання сучасних форм проведення різноманітних методичних заходів за видами педагогічної діяльності: проблемний семінар; творча майстерня; педагогічні виставки, конкурси; ділова гра; робота творчої групи; майстер клас; школа передового педагогічного досвіду; організація роботи з обдарованими дітьми; методичний дискусійний клуб; педагогічні гостини; обмін досвідом роботи: школа молодого спеціаліста; рольова гра; психолого-педагогічний семінар; круглий стіл; методичні сесії та інші.

Учителі початкових класів освітніх закладів міста беруть активну участь у різноманітних моніторингових дослідженнях, анкетуваннях, обговореннях. Зміст узагальнених матеріалів участі у всеукраїнських моніторингових дослідженнях стану й розвитку освіти дітей старшого дошкільного віку, стану інклюзивної освіти допоможе авторам підручників, програм зробити зміни чи корективи в них з метою поліпшення якості початкової освіти.

Цікаво і результативно останнім часом відбувається такий масовий педагогічний захід, як презентація роботи шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів.

З метою виявлення і підтримка обдарованих дітей серед випускників початкової школи, підвищення інтересу учнів до вивчення рідної мови, математики, формування читацьких інтересів, пізнання навколишнього світу, забезпечення розвитку індивідуальних здібностей і талантів випускників початкової школи та формування олімпіадного резерву школи II ступеня традиційно щороку в місті відбуваються олімпіади з основ науки серед учнів 4-х класів.

Упровадження в навчально-виховний процес інформаційних технологій суттєво змінює роль, і місце, педагога та учня в системі «Учитель - інформаційна система - учень». Інформаційні навчальні технології — це не просто зв'язна ланка між учителем і учнем, вони сприяють реалізації індивідуального підходу в навчанні. У такій моделі педагог перестає бути «ретранслятором» знань, а є співтворцем сучасних технологій навчання.

Для вирішення проблем обміну досвідом учителів з упровадження інформаційно-комунікаційних технологій і з метою розширення мережі за рахунок створення власної веб-спільноти на основі Вікі-технології науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради ініціював створення міського освітнього середовища БЦВікі.

БЦВікі функціонує як інформаційно-навчальне середовище, що працює на базі сучасної технології Веб-2.0 і дозволяв використовувати його можливості в педагогічній практиці за різними напрямами: як джерело навчального матеріалу; для плавання й організації проектної діяльності; для спільного написання творчих робіт, статей; як середовище для обговорення і рецензування матеріалів, статей; для організації консультацій, отримання додаткових знань; для ознайомлення мережевої спільноти з авторськими технологіями; для професійного зросту та формування професійної компетентності педагогів.

Середовище ВЦВікі розміщено на ВікіОсвіті за адресою: www/.eduwiki.uran.net.иа.

ВЦВікі — мережеве об’єднання учасників навчально-виховного процесу для спільного створення та оперативного поширення освітніх інформаційних ресурсів, опанування нових інформаційних технологій і нових організаційних форм навчальної діяльності.

У період розвитку й удосконалення галузі освіти сучасна школа вимагає від педагога нових підходів до навчання. Школу робить школою учитель. І в закладі треба створити такі умови роботи, за яких кожен педагогічний працівник має можливість найповніше розкрити свої здібності, талант, набути навичок дослідної та експериментальної роботи, використовувати інноваційні підходи в навчально-виховному процесі, розвивати ініціативу, працювати над самоосвітою та використовувати в повсякденній роботі досвід своїх колег і передовий педагогічний досвід. Цьому сприяє участь вчителів початкових класів закладів освіти міста в дослідно-експериментальній роботі та інноваційній діяльності: МПТ «Піснезнайка», проект «Росток», «Інтелект України», «Крок за кроком», « 1 учень — 1 комп’ютер», розвивальне навчання, інклюзивна освіта, освіта для сталого розвитку, школа сприяння здоров'ю, проведення апробації навчальної літератури.

Глибинний зміст назви «початкова школа»; «школа І ступеня» зумовлює виняткову роль цієї сфери освіти й особливу відповідальність педагогів за якість її результатів. Початкова школа; зберігаючи доступність із дошкільним періодом дитинства, протягом чотирьох років в умовах цілеспрямованого навчання й виховання забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, морально-етичний, мовленнєвий, соціальний, емоційно-вольовий розвиток.

Щороку освітня система Білої Церкви стає лідером обласного рейтингу. А педагоги міста своєю самовідданою працею вносять вагомий вклад в її оновлення і розвиток. Саме тому освіта Білої Церкви є сформованою відкритою для оперативних змін та обґрунтованих інновацій сферою освітніх послуг, серед яких дитина може обрати індивідуальну освітню траєкторію відповідно до своїх інтересів і здібностей.

Владислав ВИСТОРОНСЬКИЙ,
методист науково-методичного центру управління
освіти і науки Білоцерківської міської ради
Перша всеукраїнська газета для першого вчителя
«Початкова освіта» № 9 (729), травень 2014