Крім систем виробничого навчання, придатних для всіх або багатьох груп робітничих професій, розроблено ряд нових систем виробничого навчання, що враховують специфічні особливості конкретної галузі промисловості. Застосування розглянутих вище систем виробничого на­вчання не може повністю розв'язати завдання підготовки кваліфікованих робітників в училищах певного профі­лю. Для підготовки робітників , зокрема, хімічного профілю в Болгарії, наприклад, використовуються інші системи виробничого навчання — процесуальна, технологічна і процесуально-технологічна.

Процесуальна система виробничого навчання вихо­дить з ідеї розчленування змісту праці апаратника хі­мічного виробництва на окремі технологічні процеси, їх групування і послідовне засвоєння.

Технологічна система виробничого навчання викорис­товується також при підготовці робітників вузького профілю для хімічної промисловості. ЇЇ зміст полягає у по­слідовному теоретичному і практичному вивченні технології

Постало питання про необхідність ретельнішого ви­бору і комбінування кількох систем виробничого навчан­ня. На базі такого підходу і виникла комбінована про­цесуально-технологічна система виробничого навчання, яка поєднує переваги процесуальної і технологічної си­стем. Спочатку зміст навчання розподіляється на окремі компоненти з типових технологічних процесів, які вивча­ються послідовно, а далі набуті знання, вміння, навички використовуються для вивчення технологічних процесів,, типових для окремих галузей виробництва або для ба­зового підприємства.

Застосування тієї чи іншої системи виробничого на­вчання визначається рівнем його організації, змістом і методикою.

Відповідаючи на питання чи можна зробити єдину для всіх більш досконалу систему навчання Д.О. Тхоржевський вважає, що виходячи з того, що на систему навчання залежно від його змісту впливають фактори виробничого і дидактичного характеру, які за своїми вимогами несумісні, систем може бути декілька. Але всі вони мають  відповідати єдиним вимогам:

  • навчання слід будувати з урахуванням завдань політехнічної освіти;
  • організація навчання має відповідати рівню розвитку та особливостям організації певного професійного виду праці;
  • навчання слід будувати на основі  продуктивної праці;
  • послідовність вивченні трудових операцій слід обґрунтовувати з дидактичної точки зору;
  • система навчання повинна відповідати психофізіологічним закономірностям формування в учнів трудових умінь і навичок;
  • у процесі навчання слід створювати умови, що спонукають учнів до участі в технічній творчості і сприяють розвитку відповідних здібностей;
  • у процесі навчання слід створювати умови для виховання учнів.