Більшість питань математичної освіти повинні бути засвоєні в по-чаткових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань програми з математики для початкових класів опрацьовується з метою підготовки до ґрунтовного вивчення відпо¬відного матеріалу в наступних класах.
Математика в початкових класах має як практичне/ так і духовне значення. Насамперед, курс математики початкових класів забезпе¬чує подальше вивчення математики в середніх класах.

Математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні в повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початкові уявлен¬ня про ті принципи і закони, що лежать в основі математичних чин¬ників, що вивчаються. Це, насамперед, стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. Істотним на початково¬му етапі є оволодіння обчислювальними вміннями і навичками [10, с.21].
Духовне призначення вивчення математики проявляється у вне¬ску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розгляд математичних понять, розв'я¬зування задач включає в процес пізнання різні прийоми і методи людського мислення.
Важливим завданням математики в початкових класах є розви¬ток пізнавальних здібностей у дітей. Необхідно розвинути у них умін¬ня спостерігати й порівнювати, виділяти риси схожості та відмін¬ності у порівнювальних об'єктах, виконувати такі мислительні опе¬рації, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретиза¬ція.
Навчання математиці має формувати такі риси особистості як працьовитість, акуратність; сприяти розвитку волі, уваги, уяви учнів; стимулювати розвиток інтересу до математики; виробляти вміння вчи¬тися і навички самостійної роботи. Вивчення математики має спри¬яти реалізації завдань виховання патріотизму, гуманності, чесності. Характерною рисою вихованості має стати готовність школяра до¬лати труднощі, боротися зі злом.
У початкових класах розглядають як скалярні величини (довжина, площа, маса, місткість, час, вартість, ціна тощо) так і векторну (швидкість) [21, с.8].
Вивчення величин - це один із засобів зв'язку навчання математики з життям. Ознайомлення учнів з величинами та одиницями їх вимірювання і формування відповідних умінь і навичок проходить у тісному зв'язку з формуванням поняття натурального числа, з вивченням арифметичних дій над числами, з формуванням поняття геометричної фігури. Вивчення величин і одиниць їх вимірювання треба організувати так, щоб учні набули деяких практичних навичок вимірювання величин, конкретно уявляли одиниці їх вимірювання та співвідношення між ними. Хоча величин багато, але спільним для всіх величин є те, що кожна з них пов'язана з процесом вимірювання. Це дає можливість виробити єдиний арифметичний підхід до вивчення величин:
1. Формування конкретних уявлень про величини.
2. Мотивація необхідності вимірювання.
3. Актуалізація життєвого досвіду дитини.
4. Знайомство з одиницею вимірювання.
5. Формування вимірювальних умінь і навичок.
6. Додавання і віднімання однорідних величин.
7. Знайомство з іншими одиницями вимірювання, встановлення співвід-ношення між ними. Формування умінь переходити від одних одиниць до інших.
8. Додавання і віднімання однорідних величин виражених в одиницях двох найменувань.
9. Множення і ділення величини на число, ділення величини на величину [10, с.22].