Комп’ютерленд.У поточному навчальному році у школах України учні 2 і 5-х класів почали вивчати новий предмет – інформатику. У нашій школі вже з десяток років інформатика вивчалась із 2-го класу за моєю програмою та навчальними посібниками «Комп'ютерленд. 2–4 класи». За роки навчання відпрацьована методика, придбані й освоєні навчальні програми та тренажери, розроблені вправи, роздавальний матеріал, інтелектуальні ігри тощо.

Діти сприймають новий матеріал із захопленням, залюбки виконують разом з батьками творчі проекти, наприклад, макет ноутбука з кольорового картону. У постійній взаємодії з учнями «зерно до зернини» відпрацьовувався текст посібників і вправ, ураховувався позитивний досвід роботи. Відповідні публікації друкувались у фахових журналах і газетах, схвалені вчителями різних шкіл України та запозичені для використання.

Але директивами МОН всі навчальні засоби, що були створені до 2012 року було заборонено використовувати у школах. Так, мій комплект засобів навчання «Комп'ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2–4 класи» у складі програми та трьох навчальних посібників не згадано в «Переліку орієнтовного навчально-методичного забезпечення для 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів», рекомендованого МОН України до використання у 2013/14 навчальному році. Це здається дивним, адже комплект із 2008 року пройшов випробування в умовах реального навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах різних регіонів України, виправлений і доповнений згідно із зауваженнями та пропозиціями діючих учителів. Експертиза АПН України встановила його відповідність вимогам «Державного стандарту початкової освіти». Програма й навчальні посібники у 2011 році схвалені комісією з інформатики науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. У «Переліках навчальних програм, посібників і навчально-методичних посібників» за попередні роки комплект займав достойне місце, а тепер зник.

У школи завезли на розсуд анонімних чиновників нашвидкуруч написані з недбалою систематизацією навчального матеріалу й не відпрацьовані у реальному навчальному процесі підручники інформатики для 2 і 5-х класів. Маючи великий стаж викладання інформатики в початковій школі, можу з певністю сказати: з новими засобами й учителям, і дітям працювати буде важко, якщо не сказати неможливо. Так, дітям у 5-у класі пропонується з першого уроку освоїти терміни «інформація», «повідомлення», «інформаційні процеси», створювати презентації без навичок роботи з текстом, вивчати клавіатуру за допомогою сумнівного тренажера, наприклад, текст для набору російською мовою: «Если что не комильфо, то просим пардону» або «Ну чего глядите? Давно не получали?». Основи алгоритмізації в початковій школі до 2012 року вивчалися за доступними для дітей програмами, а тепер у 2-у класі пропонується вивчати середовище програмування, що не відповідає віковим особливостям, та й дизайн програми непривабливий для дітей.

До чого ми прагнемо? Навчити дітей інформатиці чи відбити їм охоту вивчати предмет?

Комплект засобів навчання «Комп'ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2–4 класи», орієнтований на вивчення у 2–4-х класах загальноосвітньої школи, розрахований на 102 години протягом трьох років по одній годині на тиждень.

У склад комплекту входить:

Програма «Комп'ютерленд. Інформатика. 2–4 класи».
Посібник і робочий зошит («два в одному») для 2, 3 і 4-х класів.
Навчальне програмне забезпечення за вибором навчального закладу.
Методичні поради вчителю з проведення уроків.

Програма «Комп'ютерленд. Інформатика. 2–4 класи»

Програма (детальніше див. http://aspekt-edu.kiev.ua) складена з дотриманням нормативних документів МОН України, Державного стандарту початкової загальної освіти, з урахуванням рекомендацій провідних спеціалістів і вчителів і має такі основні особливості:

виконуються в повному обсязі зміст і вимоги діючої програми МОН для молодшої школи;
системна й логічна взаємодія із програмами інших предметів, зокрема з новою програмою з математики;
зберігається та розвивається досвід, напрацьований за роки навчання інформатики в молодшій школі;
вимоги до знань і навичок адаптовано до вікових особливостей учнів 2–4-х класів;
з першого уроку учні залучаються до безпечної роботи на комп'ютері;
програмні засоби (операційна система, прикладні програми тощо) вибирає навчальний заклад;
вимоги до рівня навчальних досягнень учнів поділено на: «має уявлення», «знає», «уміє»;
мінімізований зв'язок із конкретним програмним забезпеченням.

Програма створювалась, уточнювалась і взаємно узгоджувалася з одночасною розробкою навчальних посібників і робочих зошитів.

Цілі й задачі курсу:

ознайомити учнів з початковими уявленнями про інформаційну картину світу, інформацію та інформаційні процеси, що сприятимуть засвоєнню основних теоретичних понять у базовому курсі інформатики та формуванню алгоритмічного й логічного мислення;
сформувати вміння та навички використовувати комп'ютерну техніку як практичний інструмент для роботи з інформацією в навчальній діяльності та повсякденному житті;
розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні та творчі здібності учнів;
виховувати самостійність та охайність при розв'язуванні завдань різного типу.

Курс передбачає такі напрями роботи учнів:

перший напрям – знайомство з комп'ютером і його можливостями, із властивостями інформації та інформаційних процесів, з об'єктами навколишнього світу;
другий напрям – розвивальний. Учням пропонуються задачі, для розв'язання яких треба нестандартно мислити, знаходити аналогії, виявляти закономірності, знаходити відповіді на цікаві запитання, складати алгоритми для виконавців;
третій напрям – практичний. У цьому напрямі учні повинні здобути навички роботи із клавіатурою, мишею, запуску потрібних програм, уміти набирати нескладні тексти, створювати малюнки, отримати початкові навички створення презентацій і роботі в мережі Інтернет тощо.

Курс розрахований на підтримку знань, умінь i навичок з основних шкільних предметів шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та розвивальними програмами. Після вивчення курсу учень повинен отримати сукупність навичок, понять та уявлень, необхідних для формування логічного й алгоритмічного мислення.

Вивчення курсу передбачає оволодіння основними навичками роботи з комп'ютером, розвиток мислення, уваги. Логічні вправи формують уміння виявляти закономірності, класифікувати об'єкти за ознаками, працювати із множинами. Першу половину уроку учні працюють без комп'ютера, знайомляться із загальними положеннями курсу інформатики, виконують вправи на розвиток уяви, уваги, логічного мислення, творчих здібностей тощо.

За комп'ютером передбачається робота учнів до 15-ти хвилин. Для практичної роботи можна вибирати програми з наявного у школі навчального програмного забезпечення. Учні знайомляться із програмами роботи з текстами та малюнками, працюють з розвивальними та навчальними програмами.

Програма передбачає резерв часу, що можна використати для проведення інтелектуальних конкурсів і творчих змагань у кінці кожного семестру або навчального року. Контроль знань здійснюється за допомогою так званих зупинок, де у вигляді запитань, тестів і малюнків пропонується перевірка навчальних досягнень учня з вивченої теми.

Програма «Комп'ютерленд. Інформатика. 2–4 класи» надрукована в журналі «Інформатика у школі» № 8 (32) за 2011 рік, видавництво «Основа», та в журналі «Школа № 8 (20) за 2012 рік, видавництво «Шкільний світ», отримала схвальні відгуки вчителів інформатики та вчителів молодших класів.

Посібник і робочий зошит («два в одному») для 2, 3 і 4-х класів

Навчальні посібники рекомендуються для 2–4х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів, поєднують у собі теоретичний матеріал з основними поняттями інформатики та робочі зошити з великою кількістю завдань на розвиток пам'яті, просторової уяви, логічного мислення тощо.

У цікавій формі подані завдання для роботи без комп'ютера, що спрямовані на оволодіння основами інформатики, на формування в учнів уміння шукати нестандартні підходи для розв'язування задач. При нетривалій роботі з комп'ютером учні здійснюють практичну діяльність для підтримки основних предметів, що вивчаються у 2–4-х класах.

Для роботи без комп'ютера в посібниках є багато завдань з логічним навантаженням, серед них є вправи на увагу, кмітливість, уміння об'єднувати об'єкти за певними ознаками, робити логічні висновки. Велика кількість завдань з логічним навантаженням дає учням змогу розвиватись інтелектуально.

Навчальний матеріал у посібниках розподілений за принципом «Один параграф – один урок». Наявність такого посібника дає вчителю можливість ознайомити учнів з теоретичним матеріалом, виконати безпосередньо в посібнику вправи на розвиток логічного мислення, запропонувати варіант практичної роботи та задати домашнє завдання. Домашні завдання на розвиток логічного мислення не передбачають наявність домашнього комп'ютера.

Наявність посібника в кожного учня дає можливість повторити матеріал, а батькам перевірити вправи та разом з дітьми попрацювати над складними завданнями, які учень виконував у класі або вдома. В якості домашніх завдань пропонуються міні-проекти та завдання творчого характеру.

У кінці семестру та навчального року є можливість провести уроки-турніри для допитливих. Вправи таких уроків можна використовувати й у позаурочний час, що сприяє підвищенню ефективності уроків інформатики в початковій школі.

Кожний параграф навчального посібника має у своєму складі навчальний матеріал, що відповідає темі уроку, блок завдань на розвиток мислення та логіки, варіант практичної роботи з комп'ютером з розрахунку 15?20 хвилин. Після вивчення теми пропонується зупинка – контроль знань.

Навчальне програмне забезпечення

Навчальні програми вибирає вчитель з наявного у школі або у вільному продажі програмного забезпечення відповідно до віку школярів. Наприклад, «Аліса вивчає українську мову», «Дитячий тренажер грамотності», «Логіка», «Незнайкіна грамота», «Пригоди Петрика», «Сходинки до інформатики», серія «Пізнайко» й інші.

Методичні поради вчителю про проведення уроків

Методичні поради вчителю про проведення уроків викладені в посібнику «Усі уроки інформатики у 2 класі» видавництва «Основа» (2013 рік). Поради викладені у вигляді планів-конспектів уроків, що дає змогу викладати курс вчителям-початківцям і вчителям інформатики, які вперше починають працювати з молодшими школярами. Кожний урок містить тему, мету (сформувати, пояснити, розглянути, навчити), перераховуються нові поняття та терміни даного уроку, детально розписана структура уроку за хвилинами. У посібнику є багато додаткової інформації, котру вчитель може використати при потребі та за власним бажанням.

У цивілізованих країнах вимагають і контролюють знання учнів, а навчати можеш засобами за вибором вчителя. Для виконання обов'язкових програм школи самі на власний розсуд купляють підручники за гроші, надані державою, вибираючи якісні та дешеві. У нас же головне – примусове використання рекомендованих МОН підручників, нехай вони в більшості своїй зовсім не найкращі. Практика така, що «методисти» від освіти перевіряють не якість зведеного будинку (знання учнів), а щоб не дай Боже не користувалися «чужими» інструментами (підручниками). Чи не тут собака зарита? Уже багато років нам не можуть пояснити, чому вчитель не має права використовувати підручники та посібники, що є кращими, ніж рекомендовані? А може, усе до огидного просто – чиновники МОН зі своїми авторами-видавцями ділять між собою державні гроші, а зміст та якість підручників – другорядна справа. Аби тільки вони мали більший обсяг і вартість! З таким поясненням стає зрозумілим існування конкурсів, грифів і переліків дозволеної навчальної літератури.

Джерело:http://osvita.ua/school/manage/general/37301/