І ТВОРЧІСТЬ, І ПРАЦЯ, І УСПІХГАЛЕРЕЯ ТВОРЧИХ ПОРТРЕТІВ

Справжній педагогічній творчості властиві
риси дослідження, творчого узагальнення своєї праці.

В. Сухомлинський

 Сучасна школа чекає нового вчителя, який має високу фахову кваліфікацію та професійну культуру, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища й факти, критично оцінювати й творчо сприймати педагогічну дійсність. Високі вимоги до сучасного педагога зумовлені об’єктивними потребами суспільства, новими завданнями, які ставить перед нами життя.

Процес оновлення неможливий без вдосконалення професійної компетентності учителя — усвідомлення себе як інноваційної особистості шляхом самоаналізу власного «Я», відходу від стереотипів, відкритості до нового досвіду і готовності до змін. Нинішній школі потрібен педагог-психолог, дослідник, науковець, актор, здатний креативно вирішувати професійні завдання, співпрацювати з іншими та вести за собою. Одним словом той, хто любить і розуміє дітей.

Чи є креативність невід'ємною складовою праці вчителя? Безумовно. Без неї неможливий педагогічний процес. Адже творчість педагога специфічна за своєю суттю. Наділений здатністю до креативності, вчитель вдихає в наукові факти, гіпотези та теорії нове життя, відкриває шлях своїм учням до розуму і серця. При цьому творчість — важлива умова у становленні самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічний талант учителя.

Розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу відбувається шляхом упровадження педагогічних інновацій у системі початкової школи.

? Як краще підготувати дітей до успішного і продуктивного життя в майбутньому?

? Як навчити розуміти свої прагнення, робити свій вибір і відповідати за його наслідки?

? Як скерувати молоду людину на досягнення гідної життєвої мети?

? Як створити умови для становлення особистості, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення?

? Яким чином залучити широке коло педагогічних працівників до дослідницької діяльності та накопичення досвіду щодо використання інноваційних технологій для розвитку творчого потенціалу учнів?

Вирішення зазначених проблем передбачає діяльність методичного об'єднання вчителів початкових класів школи.

Немає людей, більш допитливих,

невагомих, більш одержимих думками

про творчість, як учителі.

В. Сухомлинський

 

Саме такими і є учителі початкової ланки нашої школи. В колективі працюють 15 учителів. Про якісний склад методичного об'єднання (МО) свідчить діаграма:

24.10.2014-1-1

Крім того, двоє вчителів мають звання «Вчитель-методист» і 5 — звання «Старший учитель».

Аналіз якісного складу свідчить про наявність високопрофесійних педагогів, здатних упроваджувати в практику інноваційні технології і методики навчання, здійснювати навчально-виховний процес на високому науково-методичному рівні. Творча, доброзичлива атмосфера спілкування в колективі дає можливість успішно вирішувати всі проблеми, які виникають під час навчально-виховного процесу.

24.10.2014-1-2

Проблема, над якою працюють педагоги нашого методичного об'єднання, — «Роль особистості учителя в розвитку крєативності учнів» — є актуальною.

 

Пріоритетні завдання МО:

? сприяти активізації людського чинника — особистості, її творчої діяльності шляхом охоплення вчителів різними формами методичної роботи;

? стимулювати до вивчення педагогічних інновацій, творчого пошуку шляхів їх упровадження в педагогічний процес як передумови підвищення професійної активності.

Робота методичного об’єднання вчителів спрямована на те, щоб активізувати творчі сили вчителя, викликати в нього постійне прагнення до самоосвіти, вдосконалення; здійснюється на засадах:

? відкритості (до нових ідей);

? мобільності (готовності до постійних і неперервних змін змісту та форми роботи);

? толерантності (розуміння різноманітних поглядів, думок, оцінок поведінки всіх членів колективу);

? свободи (готовності дати вчителям волю у відстоюванні поглядів на форми, методи проведення уроків та позакласних заходів);

? інформаційності (можливості вільно отримувати й поширювати будь-яку науково-методичну інформацію;

? вільної орієнтації (визначення перспективи власного розвитку);

? плановості (орієнтації на планування і здійснення планів);

? сучасного педагогічного менеджменту (особливий вид управлінської діяльності, спрямований на людей — учасників керованого процесу. Мета менеджменту полягає в тому, щоб зробити людей здатними до ефективної співпраці).

 

Структура, зміст і форми роботи МО визначаються в школі на основі:

? діагностування рівня професійної майстерності вчителів;

? глибокого аналізу стану навчально-виховного процесу;

? урахування вимог сьогодення і специфіки кожного навчального року.

 

Першою сходинкою до вдосконалення професійної майстерності вчителя є діагностування. Цей етап проводиться щорічно в березні — квітні. Учителям заздалегідь пропонується перелік основних питань щодо навчальної та виховної роботи, що випливають з проблемної теми.

Щоб правильно намітити шляхи індивідуальної

допомоги вчителю, потрібно глибоко вивчити

систему його роботи... та ознайомитись із тим,

як він працює над підвищенням теоретичного і

педагогічного рівня.

В. Сухомлинський

 

Після коригування анкет складається діагностична карта, яка дає можливість визначити форми роботи з удосконалення педагогічної майстерності кожного педагога. Крім того, проводиться діагностування вчителів щодо готовності до творчої педагогічної діяльності. Такі анкети-тести дають змогу визначити рівень творчого потенціалу вчителя, Пропонуються запитання на кшталт:

1. Чи вважаєте, що певні ваші ідеї значно поліпшують навчально-виховний процес?

А так

Б за сприятливих умов

В ні

Г деякою мірою

2. Якщо вас захоплює якась ідея, то ви думаєте про неї:

А незалежно від умов її втілення

Б домагаєтеся її втілення

3. Коли ви відстоюєте якусь ідею, то:

А можете відмовитися від неї

Б аргументи опонентів для вас переконливі

В залишаєтеся при своїй думці, які б аргументи не вислухали

Г зміните свою думку й прислухаєтесь до думки опонентів

4. Хто, на вашу думку, в колективі справді володіє творчими здібностями в педагогічній діяльності?

5. Як ви оцінюєте себе з позицій педагогічної творчості? (Рівні: високий, середній, низький.)

6. Які необхідні умови, на вашу думку, можна створити у нашій школі для творчої діяльності вчителя?

7. Скільки, на вашу думку, творчих учнів у класах, де ви працюєте?

8. Чи вірите ви у свої творчі здібності? Якщо так, то як ви плануєте їх реалізувати найближчим часом?

24.10.2014-1-3

З метою вдосконалення методичної роботи і посилення її впливу на зростання творчого потенціалу кожного вчителя традиційним стало щорічне проведення на початку року великої дискусії «Як розвивати педагогічну творчість?»

 

Під час дискусії обговорюються такі питання:

1. Що таке педагогічна творчість з позиції сьогодення?

2. Складові творчої лабораторії вчителя-майстра. Які вони?

3. Самоосвіта як головне джерело творчості.

4. Колективні форми методичної роботи в школі. Як посилити їх вплив на розвиток творчого потенціалу вчителя і педколективу?

5. Оптимальна структура внутрішньошкільної методичної роботи. Якою вона має бути в нашій школі?

Думки і пропозиції вчителів, висловлені у процесі дискусії, власні спостереження і роздуми, настанови і рекомендації, одержані на курсах, стають основою для моделювання системи роботи МО на новий навчальний рік.

Кожен рік, який ви працюєте в шкоді,

повинен збагачувати вашу технологічну

лабораторію педагогічної праці.

В. Сухомлинський

 

Особливістю роботи нашого МО стало поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи. Ефективно використовуються нетрадиційні форми науково-методичної роботи, що мають інноваційний характер. Вони спрямовані на активізацію практичної діяльності вчителів і роблять науково-методичну роботу динамічною та активно-творчою. До них належать: ділові педагогічні ігри, лекції-консультації, фокус-групи, тренінги, моделювання конкретних педагогічних ситуацій, олімпіади методичних інноваційних розробок уроків, виховних заходів, аукціон методичних розробок, розробки проектів.

Змістовно й цікаво в колективі проходять:

- педагогічні турніри: «Як підготувати сучасний урок?», «Сучасні методи творчості», «Співтворчість учителів і учнів», «Комунікативна компетентність учителя»;

- методичні фестивалі: «Практикуємо успішний урок», «Фестиваль педагогічної майстерності», «Творчий портрет учителя»;

- творчі дискусії: «Сучасний і ефективний урок: чи рівнозначні ці поняття?», «Про наявні традиційні та альтернативні засоби оцінки якості освіти», «Співпраця вчителя й учня на уроці та поза ним», «Інноваційні технології на сучасному уроці: за і проти», «Секрети керування учнівською дисципліною»;

- ділові ігри: «Дослідницька діяльність учнів на уроці», «Як розвинути обдарованість дитини?»;

- проблемні столи: «В. О. Сухомлинський і актуальні проблеми розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу», «Основні принципи досягнення успіху», «Інноваційні технології: пошуки, проблеми, знахідки», «Упровадження педагогічних технологій — основа інноваційного розвитку початкової школи», «Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій», «Школа і родина»;

- тижні педагогічної майстерності: «Упровадження педагогічних технологій — основа інноваційного розвитку початкової школи», «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання», «Упровадження ІКТ в освітньому процесі початкових класів», «Особливості диференційованого підходу до організації сучасного уроку з метою підвищення якості освіти учнів початкової школи», «Розвиток інтересу дитини до навчання шляхом упровадження інтерактивних методів», «Використання здоров'язбережувальних технологій як умова збереження і зміцнення здоров'я дітей».

Використання такої форми методичної роботи дає можливість переконатися втому, що вчителі початкових класів працюють над створенням навчального середовища, в якому надається можливість реалізації індивідуальних запитів, інтересів, потреб дитини, її творчого потенціалу, розкриття і накопичення особистісного досвіду. Також відбувається підготовка дітей до життя відповідно до соціальних запитів суспільства, ведеться робота за методиками обдарованості та розвитку дітей, наповнюється конкретним змістом навчальний і виховний процеси; застосовуються інтерактивні методи навчання, під час яких учень стає суб'єктом навчання, відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку;

- методична декада «Твоя майстерність, молодий учителю»;

- методичні тижні: «Розвиток творчих можливостей особистості в умовах національної школи», «Через самоосвіту та курсову підготовку — до педмайстерності», «Педагогічна майстерність сучасного вчителя».

 

У рамках методичного тижня «Педагогічна майстерність сучасного вчителя»проходили такі заходи:

Понеділок

1. Відкриття тижня: випуск методичних листівок.

2. Організаційно-діяльнісна гра «Діалог» на тему «Творчість педагога — справа кожного».

3. Діагностування вчителів «Самооцінка професійної діяльності».

Вівторок

1. «Методична скринька» (виставка-огляд напрацювань досвідчених педагогів).

2. «У творчій лабораторії вчителя». Відкриті уроки найдосвідченіших учителів.

3. Психолого-педагогічний семінар «Складові педагогічної майстерності».

Середа

1. Фестиваль методичних розробок уроків «Мій найкращий урок».

2. «Мій творчий шлях у школі». Панорама уроків учителів, які атестуються.

3. Виставка новинок методичної та педагогічної літератури «Інноваційні технології як засіб удосконалення навчально-виховного процесу».

24.10.2014-1-4

Четвер

1. Відкриті уроки молодих учителів «Нова генерація».

2. Педагогічний турнір «Сучасні методи творчості».

П'ятниця

1. Презентація результатів роботи творчих осередків.

2. Круглий стіл «Педагогічна творчість: її стимули і можливості» (відкрите засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів з участю представників адміністрації школи, інших МО, батьків).

3. Підсумки методичного тижня початкових класів.

 

Отже, використання згаданих форм методичної роботи дає змогу визначити умови для розвитку творчого потенціалу вчителя, створити відчуття психологічної безпеки, гри, спонтанності, стимулювати самоаналіз, педагогічну рефлексію та мотивацію до творчої діяльності вчителів.

Для забезпечення якісного впровадження нового змісту початкової освіти на базі нового Державного стандарту початкової загальної освіти в школі здійснювалась системна робота щодо створення науково-методичного супроводу процесу переходу початкової школи до нового змісту освіти, роботи за новими програмами та навчально-методичним забезпеченням. План заходів щодо поетапного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти висвітлено у схемі:

24.10.2014-1-5

Перший етап роботи передбачав участь учителів майбутніх першокласників у підготовчих курсах для реалізації нових навчальних програм у 2012/13 н. р., створених навчально-методичним відділом управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Важливим етапом у вивченні нових документів став етап самоосвіти кожного вчителя. Крім того, працювала творча лабораторія, що досліджувала питання «Особливості організації навчально-виховного процесу з першокласниками в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти».

У результаті такої роботи з'явилася можливість продовжити вивчення цього питання на засіданнях МО у формі круглого столу «Професійна компетентність учителя початкової школи. Готовність до впровадження нового Держстандарту початкової загальної освіти», під час якого було проаналізовано основні положення та зміни в Державному стандарті загальної початкової освіти, типових навчальних планах початкової школи; семінарів-практикумів з питань «Особливості проведення адаптаційного періоду в першому класі», «Формування компетентностей першокласників», «Особливості змісту та методики викладання предметів за новими програмами в початковій школі»; експрес-консультацій з огляду новинок педагогічної преси щодо впровадження Державного стандарту.

Узагальненням роботи стала розробка методичних рекомендацій з питань переходу початкової ланки до нового змісту навчання, підготовлені презентаційні матеріали, електронний кейс «На допомогу вчителю 1-го класу» та створення консалтингового центру для надання методичної допомоги вчителям, які викладатимуть предмети в початкових класах у контексті нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Робота центру покликана забезпечити конструктивну взаємодію вчителів кафедри початкової освіти, вчителів-предметників (іноземної мови, музичного мистецтва, фізичного виховання) та психологічної служби.

Логічним продовженням роботи в цьому напрямі стало проведення засідання педагогічної ради на тему «Готовність початкової школи до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти», на якому розглядалися питання:

? розгляд змісту нового Державного стандарту початкової освіти, порівняльний аналіз оновленої редакції Держстандарту з попереднім документом, виділення провідних ідей, розгляд структури основних і предметних компетентностей;

? розгляд структури і змісту освітніх галузей, який супроводжувався порівняльним аналізом зі змістом старої редакції Державного стандарту для визначення принципових відмінностей, а також для визначення основних теоретико-методичних й психолого-педагогічних питань, на які слід звернути особливу увагу вчителям як початкової ланки, так і середньої для роботи в майбутньому;

? презентація роботи консалтингового центру, мета якого — акцентувати увагу вчителів на перспективних напрямах розвитку початкової школи в процесі роботи з оновленою нормативною базою;

? досвід роботи творчого осередку «Школа обдарованих дітей „Умка‘‘»;

? про підготовчу роботу щодо впровадження науково-педагогічного проекту «Росток»;

? обговорення вищевказаних питань на круглому столі за участі вчителів усіх ланок та внесення конкретних пропозицій стосовно шляхів вирішення проблемних питань.

Усі матеріали засідання педагогічної ради доповнено мультимедійними презентаціями.

 

Таким чином, використання інтерактивних методів у роботі методичного об’єднання допомагає реалізовувати мудру пораду В. О. Сухомлинського: «пробудити в учителів інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи».

Школа відчуває потребу у вчителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має навички дослідницької, експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст, здійснювати аналіз результатів творчої діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівських колективів.

Оскільки науково-методична діяльність нашого МО ґрунтується на принципі відкритості до інноваційних технологій і впровадженні педагогічного досвіду, слід зазначити методичні проекти, які створено за окремими темами:

? «Формування мовленнєвої компетентності учнів початкової школи»;

? «Краєзнавча складова формування світогляду сталого розвитку учнів»;

? «Інтеграція розвивального навчання в освіту для сталого розвитку»;

? «Школа обдарованих дітей «Умка». Творчий осередок є самостійним підрозділом шкільного наукового товариства учнів «Алькор», робота якого передбачає використання інтерактивних, інформаційних технологій для розвитку творчого потенціалу учнів, підготовки їх до науково-дослідницької діяльності;

? «Упровадження розвивального навчання на основі використання ІКТ».

 

Робота методичних проектів відзначається:

? цілеспрямованістю;

? послідовним глибоким дослідженням обраних проблем;

? трансформуванням педагогічних ідей.

Проекти забезпечують:

? розвиток творчої активності вчителів;

? розвиток сучасного стилю педагогічного мислення;

? спонукають до самоаналізу, самовираження, самоствердження та саморозвитку власної професійної діяльності.

 

Про якість педагогічної діяльності вчителів початкових класів, зокрема про рівень їхнього професійного зростання та ступінь майстерності, розкажуть створені педагогами портфоліо.

Портфоліо, на нашу думку, є не лише найсучаснішою формою представлення професіоналізму педагога, а насамперед прикладом особистого плану реалізації професійного потенціалу.

 

У нашій школі кожен учитель створив власне портфоліо, в якому відстежує ефективність викладання свого предмета шляхом здійснення самооцінки своєї педагогічної діяльності. Увесь обсяг важливої інформації, який міститься в портфоліо, вчитель використовує для пошуку відповідей на власні питання. Спроба відповісти на ці питання дає змогу поглянути на свою діяльність з критичного погляду.

 

Учителі мають нагоду презентувати свій досвід та здобутки на різноманітних конкурсах на рівні школи, міста, країни. Так, учитель Іванова С. В. стала учасником Всеукраїнського конкурсу «Здорова планета — здоровий ти», на якому представила розробку уроку з основ здоров’я з використанням інноваційних здоров'язбережувальних технологій. Крім цього, вона стала переможцем II міського етапу обласного конкурсу на найкращу програму з виховної роботи та лауреатом конкурсу «Портфоліо школи» в номінації «Портфоліо вчителя». Вчитель Горобінська Л. Д. взяла участь у проекті «Маленький українець», запропонувавши розробку родинного свята в номінації «Позакласна робота». Серед наших учителів є такі, що презентували свій досвід роботи на конкурсах «Вчитель року», на тижнях педагогічної майстерності на рівні міста, на відкритих заходах у рамках міжнародної співпраці (уроки для сталого розвитку). Традиційною стала участь наших педагогів у шкільному конкурсі «Мій найкращий конспект». Крім того, з досвідом роботи наших учителів можна ознайомитися на сторінках журналів «Відкритий урок», «Початкова освіта», а також у міському освітньому інформаційному середовищі «БІД Вікі» та на сайті «Методичний портал».

Зміст і форми методичної роботи нашого об'єднання перебувають у постійному розвитку, пошуку шляхів для вдосконалення професійної майстерності вчителів, спрямованого на вирішення завдань національної освіти.

Час летить стрімко і невпинно. Кожна мить приносить нові ідеї, ставить перед нами творчі завдання, тому учителі початкових класів, педагоги-творці, новатори — це люди, які плекають дві думки там, де раніше росла одна. Ми віримо, що завтрашній день та новий навчальний рік обов'язково увінчаються неперевершеністю знайденого скарбу.

Усередині нас криються

потенційні творчі можливості,

і ми повинні працювати щосили,

щоб розкрити цей потенціал.

Мартін Лютер Кінг

 

Пропонуємо розробку методичного диспуту-тренінгу на тему «Творчість вчителя — це необхідність чи данина моді?»

Мета: розширити знання педагогів щодо професійної майстерності сучасного педагога; розвинути творчу уяву та комунікативні можливості; викликати бажання дискутувати; спонукати до творчості під час практичної роботи з дітьми.

Методичні прийоми: ігрові вправи, мінідиспути, робота в мікрогрупах, метод узагальнення ідей.

Матеріал: чисті аркуші паперу для кожного учня, маркери, дошка, вислови відомих педагогів.

 

План

І. Вступ

ІІ. Правила тренінгу

ІІІ. Дискусія

IV. Підсумок

 

І. Вступ

Нині освітні процеси в Україні відзначаються неординарністю, пошуком нових підходів до навчання і виховання дітей. Технологічна майстерність педагога та наявний професійний рівень є основними чинниками в сучасних умовах.

Вирішальними чинниками успіху стають:

? інтелектуальний компонент — це поінформованість про технології здійснення певного виду діяльності, розуміння їх особливостей;

? дієво-практичний компонент — це володіння набором дидактичних методів, прийомів та організаційних форм, вироблення власної педагогічної техніки;

? емоційно-особистісний компонент — способи пристосування своїх професійних можливостей до вихованців, урахування їхніх індивідуальних запитів.

Важливе значення має самореалізація педагога як людини, творця, громадянина.

Тренер. Сьогодні я пропоную подискутувати з приводу питання: «Творчість педагога — це необхідність чи данина моді?»

Без педагога з неординарним мисленням сучасний навчальний заклад не може існувати. Адже лише такі педагоги здатні виховати творчу особистість.

Високого рівня у своїй роботі педагог досягає завдяки творчості та сумлінності, працелюбству, готовності долати труднощі.

В. Сухомлинський наголошував, що «робота педагога — це творчість, а не буденне наштовхування в дітей знань». Він підкреслював, «що справжній вчитель-майстер не може жити без творчості, повторюючи одне й те саме все своє життя. Тільки творчий педагог може розвинути творчі можливості, творчі здібності дітей».

(Ігрова вправа «Як ти себе зараз почуваєш?»)

 

ІІ. Правила тренінгу

? Активність учасників;

? говорити по черзі, а не водночас;

? критикувати ідею, а не особу, що її висловила;

? не перебивати того, хто говорить;

? пропонувати власні варіанти.

 

ІІІ. Дискусія

Вправа «Мікрофон»

Тренер. Істина народжується в суперечці. Я висловлюю думку, а ви спробуйте її обґрунтувати, використовуючи метод «Мікрофон».

1. Діяльність творчого педагога — це власна ініціатива чи дія за наказом? Як ви вважаєте?

2. Педагог-творець-ерудит, він бачить не лише сьогоднішній, а й завтрашній день. Так це чи ні?

3. Я стверджую, що показником результативності педагога є заняття. Як ви вважаєте?

4. Відкрите заняття — це творчість чи вистава? Ваша думка.

5. Я вважаю, що творчість педагога є необхідністю і покликанням сьогодення, тому що нові погляди на навчання та нові програми планування спонукають нас працювати творчо. А щоб працювати творчо, треба читати новинки та цікавитись літературою.

Завдяки читанню людина розвивається,

бесіді — стає винахідливою, а звичці

занотовувати — піклувальною.

Ф.Бекон

 

Будь-яка справжня освіта здобувається

лише шляхом самоосвіти.

М. Рубакін

Підбиття підсумків

Тренер. Отже, творчий педагог — це:

1. Педагог —творець-ерудит.

2. Працює за власним бажанням.

3. Вміє працювати творчо.

4. Досягає поставленої мети.

Вправа «У світі казки»

Колектив ділиться на 3 команди за допомогою переклички: прислів'я, загадки, приказки.

Завдання: використовуючи героїв казок «Айболить», «Снігуронька», «Попелюшка», «Карлсон», об'єднати їх новим сюжетом і перенести в казку «Троє поросят».

Критерії оцінювання:

? наявність художньої обробки;

? аргументація всіх видів висловлювань і задіяння всіх героїв.

Час на виконання — 3 хв. Переможець поїде на відпочинок на Гаваї.

Вправа «Сильна ланка»

Тренер. Шановні колеги! Усі ми дуже різні, але нас поєднує спільна справа — ми педагоги. Навчатися важко, проте вчити ще важче: щоб дати дитині іскру знань, педагогу треба увібрати в себе багато світла.

Пропоную виконати вправу «Сильна ланка» (поділ учасників на дві ланки: зима та весна).

Завдання: назвати автора слів.

? «Щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати їм своє серце» (В. Сухомлинський).

? «Дітям подобаються вихователі-оптимісти, цей оптимізм — саме той камертон, те невловиме, що не вкладається в жодні плани і конспекти, проте сприяє встановленню душевних зв'язків у стосунках вихователь — діти». (Р. Буре, Я. Островська)

 

Бліц-турнір

Продовжить фразу:

І. Кредо справжнього педагога — не сковувати дитину, а.... (дати можливість).

ІІ. Розуміння дитини — запорука... (у вихованні).

ІІІ. Навчаючи інших, ми... (вчимося самі).

IV. Людині властиво... (помилятися).

 

IV. Підсумок тренінгу

Анкета «Я — творча особистість»

(Відповіді оцінюються таким чином: «так» — 1бал, «ні» — 0 балів.)

1. Вважаю, що успіх у житті залежить від особистих зусиль, а не від випадку.

2. Чи наполегливі ви при досягненні своє мети?

3. У своїй педагогічній діяльності я постійно намагаюсь вдосконалюватись, використовуючи інтерактивні форми і методи роботи.

4. Я не копіюю колег, а вдосконалюю себе сам.

5. Можу працювати годинами над створенням нової програми.

6. Заради досягнення мети хочу й буду впроваджувати нестандартні форми проведення роботи з дітьми.

Підрахунок балів

5—6 балів — у вас високе прагнення до творчої діяльності.

1—4 бали — ви маєте творчі здібності, проте не проявляєте їх сповна у своїй роботі.

Тренер. Я бажаю вам успіхів у творчій діяльності. Дякую за активність і щирість у роботі.

 

Використані джерела

1. Галіцина Л. Серйозні ігри для серйозних людей Шкільний світ. — 2007. — № Б.

2. Кічук Н. Творча особистість учителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Педагогіка. — 2002. — № 5.

3. Медведик О. Педагогічний імідж сучасного вчителя початкових класів // Початкова освіта. — 2006, —№ 15.

4. Остапчук О. Шляхи підвищення інноваційного потенціалу методичної роботи // Шлях освіти. — 2002. — № 2.

5. Смичук Г. Традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи // Директор школи (Перше вересня). — 2001. — № 39.

6. Темченко О. Впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогів // Завуч (Шкільний світ). —2005. — № 13.

 

Ірина НЕЧИПОРЕНКО,
учитель, керівник методичного
об'єднання вчителів початкових класів
Білоцерківської ЗОШ І—III ст. № 18, Київська обл.
Всеукраїнська газета для вчителів початкових
класів «Початкова освіта» № 1 (721), січень 2014