Гіпотеза - (від грецьк. - основа, припущення) - науково обґрунтоване положення чи факті, які перебувають за межами безпосереднього спостереження: закономірний зв'язок явищ, який не можна встановити за допомогою наукового доведення; здогад, теорія, домисел.

Завдання - визначений, запланований для виконання обсяг роботи; замисел, мета.

Мета - передбачення у свідомості результату, на здобуття якого спрямована діяльність окремої людини, групи або всього суспільства; намічене завдання, намір, план.

Метод проектів - спосіб організації педагогічного процесу, основою якого є взаємодія педагога й вихованця між собою із навколишнім середовищем. Це така організація виховного процесу, коли навчання поєднуює з активною діяльністю, коли учень стає активним учасником навчання й виховання.

Навчальний проект - форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників щодо отримання освітньої продукції за певний проміжок часу - від одного уроку до кількох місяців.

Об'єкт - (від лат. - предмет, явище) - фрагмент дійсності, на який спрямовано пізнавальну діяльність суб'єкта; відтворюється в знанні на основі практично перетворювальної взаємодії з ним суб'єкта.

Педагогічне проектування - діяльність, що здійснюється в умовах освітнього процесу і спрямовується на забезпечення ефективного функціонування навчально-виховного процесу.

План - схематична сукупність стисло сформульованих думок; порядок розміщення частин якого-небудь викладу, композиція або спосіб розгляду певної проблеми. Предмет - це певна властивість, ознака, окрема частина, що досліджується з конкретною метою; логічне поняття, що становить зміст пізнання.

Проблема - (від гр. - задача, утруднення) - суперечлива ситуація, що виступає у вигляді протилежних позицій в поясненні будь-яких явищ, об'єктів, процесів і потребує адекватної теорії для її розв'язання.

Проект (від лат. - кинутий вперед) - це задум, план, прообраз певного об'єкта; сукупність документів і розрахунків, необхідних для його створення. «Проект» - це ключове (вихідне) поняття проектування.

Проект (пед.) - дослідницька робота школярів під керівництвом учителя, може виконуватись індивідуально чи групами учнів протягом заданого часу.

Проектна діяльність учнів - форма навчально-пізнавальної активності, зміст якої полягає в мотивованому досягненні свідомо поставленої мети для створення творчих проектів та в забезпеченні єдності і наступності різноманітних аспектів навчання.

Проектне навчання - цілісна дидактична система, яка ґрунтується на логіко-психологічних закономірностях творчого засвоєння знань у навчальній діяльності.

Проектування - це процес створення проекту-прототипу, прообразу передбачуваного або можливого об'єкта, стану. І |,е технологія створення та виконання певних проектів.