Тема: Побудова аксонометричних проекцій геометричних тіл: призми ,піраміди, об’ємних предметів
Мета: Навчальна – Сформувати в учнів знання про умови, що впливають на вибір виду аксонометричних проекцій для побудови наочних зображень предметів; навчити виконувати і читати креслення предметів в аксонометричних проекціях
.           Виховна – виховувати самостійність ,наполегливість, відповідальне ставлення до роботи.
Розвиваюча – розвивати уміння аналізувати, аксонометричні проекції предметів ,обмежених площинами та поверхнями тіл обертання; розвивати просторове мислення ,увагу, пам’ять
.
Методичне забезпечення уроку: креслярські інструменти, моделі призми , обємні предмети, піраміди  плакати ”аксонометричні проекції ” та ”Построение рисунков ”, підручник: Сидоренко В. К. Креслення: Підруч. Для учнів загально освіт. навч. – вихов. закл.- К.: Арка, 2002.
Тип уроку: комбінований.
Час: 45 хв.
План
1.    Організаційна частина……………………………………………………3 хв.
2.    Перевірка раніше вивченого матеріалу………………………………….5 хв.
3.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивації навчальної
діяльності…………………………………………………………………...2 хв.
4.    Викладення нового матеріалу…………………………………………….10 хв.
5.    Закріплення вивченого матеріалу………………………………………...5 хв.
6.    Розв’язування графічних завдань по вивченому матеріалу…………….15 хв.
7.    Завдання для виконання вдома……………………………………………3 хв.
8.    Закінчення уроку……………………………………………………………2 хв.

Хід уроку
1.    Організаційна частина.
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка готовності учнів до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери.

2.     Перевірка раніше вивченого матеріалу.
Методи: усне опитування, перевірка виконання практичної частини домашнього завдання.
      Форми організації навчальної діяльності: фронтальна, індивідуальна.
2.1.    Перевірка виконання домашнього завдання у робочих зошитах.
2.2.    Запитання для фронтального опитування:
       1. Що являє собою аксонометрична проекція?
       Як вона утворюються?
(Щоб одержати зображення, предмет повним чином розміщують відносно координатних осей х, у, z   і разом з ним проекціюють на довільну площину. Цю площину називають площиною аксонометричних проекцій, а  проекції координатних осей називають аксонометричними осями. Зображення предмета на площині аксонометричних проекцій –називають аксонометричними проекцією.  )
2.Які існують види аксонометричних проекцій? Як вони утворюються?
( Косокутне проекціювання та прямокутне . Косокутне проекціювання здійснюють паралельними променями під гострим кутом меншим за 90 градусів, до площини аксонометричних проекцій. Утворену косокутним проекціюванням аксонометричну проекцію називають-фронтальною диметричною проекцією. Прямокутне проекціювання здійснюється паралельними променями, спрямованими перпендикулярно до площини аксонометричних проекцій (ізометрична проекція)).
3.    Як розташовані осі у фронтальній диметричній  та ізометричній проекції?
4.    Чи змінюються положення паралельних ліній на аксонометричних проекціях? (Ні)
5.    У якому випадку на аксонометричній проекції коло проекціюється із спотворенням.а в якому без? (В ізометричній проекції коло спроекціюється в еліпс, а у фронтальній симетричній проекції без спотворень).
6.    Який коефіцієнт спотворення в аксонометричних проекціях? (В ізометричній проекції 1, а в фронтальній диметричній  0,5).
3. Повідомлення теми, мети, мотивація навчальної діяльності учнів.
       Тема уроку (записується на дошці):    Побудова аксонометричних проекцій геометричних тіл: призми ,піраміди, об’ємних предметів
        Мета уроку: навчитись виконувати та читати креслення  аксонометричних проекцій геометричних тіл та предметів.
         Ця тема одна з найважливіших в курсі креслення. Як ви думаєте , де де знадобляться вам ці знання ? навіщо потрібно вивчати цю тему? (Діти висловлюють свої думки ) . Ця тема вивчається для того, щоб ви краще сприймали, розуміли даний предмет та читали його, вміли аналізувати.
      4.Викладення нового матеріалу.
Методи: бесіда з елементами пояснення, спостереження, демонстрація, виконання графічних побудов.
    Існують два способи побудови аксонометричних проекцій об’ємного предмета.

Спосіб І:
                                              
        
              
  Наприклад є у нас є такий об’ємний предмет , вірніше його горизонтальна та фронтальна проекція. Яка з цих проекцій більше аналізує даний предмет? Звичайно фронтальна. Отже І спосіб заклечається в тому ,що ми спочатку проведемо аксонометричні осі, а потім будуємо зображення передньої грані предмета, відкидаючи  дійсні розміри; довжину – уздовж осі х, висоту z (зображення виконується на дошці ). З вершини побудованої фігури проводять ребра паралельно осі у. Уздовж них відкладають ширину предмета: для фронтальної диметричної  проекції- зменшивши в двічі, для ізометричної – дійсну. Через знайдені точки проводять відрізки прямих, паралельні ребрам передньої грані. Перевіряють правильність виконання побудов. Стирають зайві лінії. Обводять видимий контур товстою основною лінією.
  Спосіб ІІІ. Наприклад у нас є такий предмет (зображення виконується на дошці) рис. 2
     Проводять аксонометричні осі. Будують зображення передньої грані предмета, відкладаючи уздовж осі у- ширину (для фронтально диметричної проекції половину ширини  ). З вершин побудови фігури проводять вертикальні ребра паралельно осі z. Уздовж них відкладають висоту предмета в натуральну величину.

                                            
Через знайдені точки проводять відрізки прямих. Паралельні ребрам нижньої грані . Перевіряють правильність виконання побудов. Стирають зайві лінії. Обводять видимий контур товстою основною лінією.
    5. Закріплення вивченого матеріалу
Методи виконання графічних побудов з елементами бесіди.
Форма роботи: індивідуальна ,фронтальна
Завдання класу: відкрийте підручник на ст. 102 рис. 131(а) . Що зображено на цьому рисунку? На ньому показана фронтальна та профільна проекція предмета. А зараз два учні вийдуть до дошки і побудують ізометричну  проекцію та фронтальну  диметричну проекцію цього предмета ,а всі інші по черзі будуть говорити послідовність побудови креслень.(Викликаються учні ).
6.    Розв’язування графічних завдань по вивченому матеріалу.
Лабораторна робота №5
7.    Завдання додому:
Вивчити теоретичний матеріал на ст. 97-102 підручника. Виконати завдання яке записане в зошиті – задача 3 ,а також на сторінці 103 завдання 3, тільки креслення виконуєте за рисунком 131 б .
Відкрийте сторінку 103, уважно прочитайте умову завдання. Які запитання ? Що не зрозуміло? 
8.  3акінчення уроку.
Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Повідомлення оцінок за урок, їх аргументація. Приведення в порядок робочих місць.