КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇКонспект уроку для 5-го класу

 

Комп'ютерні презентації — один із широкопрактикованих засобів унаочнення інформації, який використовується в різних сферах життя — в навчанні, роботі тощо. Нині, коли інноваційні комп'ютерні технології активно впроваджуються в навчальний процес, презентації стали майже незамінним засобом підвищення ефективності результатів навчальної діяльності. Тому вже з середньої школи учні повинні вміти створювати презентації на високому рівні. Чому, власне, і присвячена ця розробка уроку.

 

Мета уроку:
- розвивати алгоритмічне й логічне мислення, вчити виділяти головне, робити висновки;
- розглянути поняття «комп'ютерна презентація», етапи підготовки створення презентацій; ознайомити з технологією створення комп'ютерної презентації, з програмою РowerPoint;
 виховувати наполегливість в досягненні мети; позитивне ставлення до навчання.
Тип уроку: комбінований урок.
Обладнання: комп'ютери, роздатковий матеріал, презентація до теми уроку.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний етап (3 хв)
1. Привітання.
2. Фіксація відсутніх учнів.
3. Перевірка готовності учнів до уроку.
4. Перевірка готовності до уроку кабінету.
5. Перевірка наявності обладнання до уроку.

 

кпку1

 

II. Актуалізація опорних знань (7 хв)
1. Фронтальне опитування
1. Із якими програмами МS Оffice ви вже знайомі?
2. Яке їх основне призначення?
2. Бліц-тест
(Зразок картки із завданням.)
1. Комп'ютерна графіка — це...
А розділ інформатики
Б малювання на комп'ютері
В розділ інформатики, що займається малюванням на комп'ютері
Г розділ інформатики, що займається створенням текстів на комп'ютері
2. Піксель — це...
А видима точка на екрані монітора
Б мінімальна видима точка на екрані монітора
В максимальна видима точка на екрані монітора
3. Для створення нового малюнка потрібно вибрати команду:
А Файл/Открыть
Б Рисунок/Отразить/Повернуть
В Файл/Сохранить
Г Файл/Создать
4. Як помістити інформацію в буфер обміну?
А Виділити фрагмент, Правка - Копировать
Б Виділити фрагмент, Правка - Копировать в файл
В Аlt + Рrint Screen
Г Виділити фрагмент, Правка - Вырезать
5. За допомогою якої команди графічного редактора можна змінити палітру?
А Верхнє меню — Файл
Б Верхнє меню — Палитра
В Верхнє меню — Правка
Г Верхнє меню — Рисунок
6. Примітивами у графічному редакторі є:
А лінія, коло, прямокутник
Б олівець, гумка
В виділення,копіювання, вставка
7. Скількома кольорами можна працювати в Раіnt одночасно?
А 3
Б 2
В 1
8. Копіювати об'єкти в Раіnt можна за допомогою клавіш:
А Shift
Б Сtrl
В Аlt + V

 

III. Вивчення та поетапне осмислення матеріалу (20 хв)
Розповідь з елементами бесіди
Учитель. Отже, ми розпочинаємо вивчати тему «Комп'ютерні презентації». Зверніть свою увагу на термін «презентації». Де ще вам траплялося це слово?
Презентація — суспільне представлення чогось нового, того що недавно виникло, було створено.
Презентація (спосіб представлення інформації) — інформаційний або рекламний інструмент, що дає змогу сповістити необхідну інформацію про об'єкт презентації у зручній для отримувача формі (слайд 1).
Мультимедійні технології дають змогу використовувати всі способи представлення інформації одночасно. Головною особливістю цих технологій є інтерактивність, можливість користувача брати участь у роботі апаратно-інформаційних пристроїв. Нині розроблено багато мультимедійних програм таких як довідники, енциклопедії, віртуальні тренажери, навчальні програми, комп'ютерні презентації.
Раніше під час виступу або лекції використовували плакати, малюнки, формули, посібники тощо. За допомогою діапроекторів і кодоскопів демонстрували графічні слайди на екран (слайд 2).
Завдяки розвитку комп'ютерної техніки та появі мультимедійного проектора в наш час стали можливими підготовка та показ ілюстрованого матеріалу у вигляді презентації (слайд 3).
Саме про комп'ютерні презентації ми і поговоримо на цьому уроці. Електронні документи, що спеціально створені для перегляду на екрані комп'ютера і містять матеріали інформаційного та рекламного наповнення, називаються комп'ютерними презентаціями.
Прикладні програми, призначені для розробки комп'ютерних презентацій, називаються системами опрацювання презентацій або редакторами презентацій.
У свою чергу комп'ютерні презентації поділяються на слайдові та потокові.
1. Слайдові презентації розробляються і демонструються як послідовність слайдів. Слайд презентації — це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та звукові об'єкти, гіперпосилання.
Презентації (або слайд-фільми) використовують для зацікавлення аудиторії ілюстраціями й ефектами під час доповіді, для рекламування послуг чи продукції тощо.
Програми, які опрацьовують презентації, належать Місrosoft Оffiсе РоwerРоіnt, ОреnОffiсе.огg Іmpress, Роwerbullet Рresenter, Рroqhow Рroducer, РРТ СREATE, Quick Slide Show, МySlideShow тощо (слайд 4).
2. Потокові презентації призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об'єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, наприклад, рекламного або навчального призначення. Програмами для опрацювання цього виду презентацій є Аdobe Flash, Місrosoft Моvie Маkеr, АnFХ Visual Desing, Virtual Тоur Вuilder тощо (слайд 5).
Для підготовки презентацій також викорис¬товують унірверсальну, просту у функціонуванні програму Роwer Роіnt (вона є складовою Місrosoft Оffiсе). Це потужний і водночас не¬складний інструмент, який може опанувати кожний учитель.
Презентації, створені завдяки програмі Роwer Роіnt, можуть містити фотознімки, діаграми, малюнки, комп'ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід (слайд 6).
У вікні програми відображаються такі елементи: Режим Структура, Режим Слайди, Строка меню, Панель инструментов, Область Структура, Область заметок, Область слайда та Область задач.

 

Режим Структура

 

Цей режим схожий на звичайний, але область структури презентації збільшена, а ділянки слайда і приміток зменшені.

 

кпку2

 

Цей режим взагалі призначений для роботи над текстом. Він дає змогу сконцентруватися на словесному викладі ідей, розробити оптимальну послідовність подачі матеріалу.
У розташованій зліва ділянці структури є пронумеровані значки слайдів із заголовками, а також підзаголовки і пункти списків. Подібна область структури є і в звичайному режимі перегляду, який підтримує всі прийоми роботи зі структурою презентації. Однак при звичайному перегляді презентації розмір цієї області, як правило, невеликий.
Для розробки змісту презентації призначена спеціальна панель інструментів Структура,

 

кпку3

 

за допомогою якої користувач може переміщати слайди презентації, змінювати рівень структурних елементів, згортати і розгортати вкладені списки пунктів.

 

Режим слайда

 

У цьому режимі окремий слайд займає все вікно презентації. Це ніби збільшений варіант області слайда звичайного режиму перегляду. У режимі слайдів зручно редагувати окремі об'єкти, додавати малюнки й текстові коментарі.

 

Рядок меню

 

Файл — цей елемент призначений для створення, відкривання та збереження презентацій, які можна зберігати в різному вигляді (презентація, демонстрація, веб-сторінка).

 

кпку4


Правлення — цей елемент використовується для редагування презентації (Вирізати, Копіювати).
Вигляд — для налаштування робочого поля програми: панелей інструментів, різних режимів представлення слайдів.
Вставлення — для вставки у презентацію різних об'єктів (слайдів, малюнків, фільмів, звукових фрагментів, діаграм тощо).
Формат — для роботи зі шрифтами, тлом, розміткою та оформленням.
Сервіс — для налаштування програми РоwerРоіnt.
Показ слайдів—для настроювання анімації, зміни слайдів та показу.
Вікно — для редагування декількох презентацій.
Справка — містить довідковий матеріал.

 

Панель інструментів

 

Складається з картинок-кнопок, кожна з яких

 

кпку5

 

призначена для виконання відповідної команди. Зазвичай на панелі інструментів закріплюють піктограми найпотрібніших команд, щоб не витрачати часу на їх пошуки в меню. Для того, щоб знайти додаткові кнопки, потрібно клацнути на кнопці з подвійною стрілкою у правій частині панелі інструментів.

 

Область Структура/Слайди

 

Коли ви редагуєте слайди в області слайдів, працюєте з ескізами слайдів на вкладці «Слайди» або створюєте структуру презентації на вкладці «Структура», то робоча ділянка має бути якомога більшою. Отже, область, яка містить вкладки «Структура» та «Слайди», можна відобразити або приховати, а також розширити або звузити.
Наприклад, коли область із вкладками «Структура» та «Слайди» приховано або звужено, для її відображення або розширення виконують такі дії: щоб розширити цю ділянку, потрібно у звичайному режимі навести вказівник миші на лінію поділу між областями слайдів та областю вкладок «Структура» та «Слайди» і перетягнути цю лінію праворуч.
Примітка. Коли область із вкладками «Структура» та «Слайди» приховано, край лінії поділу видно на лівому боці вікна програми.

 

кпку6

 

Область нотаток

 

При створенні презентації можна виділити ключові слова в нотатках доповідача напівжирним, щоб зробити їх більш помітними. Крім того, якщо презентація містить велику кількість приміток, може виникнути потреба зменшити розмір шрифту.
Задати форматування для нотаток доповідача можна в області нотаток. У звичайному режимі область нотаток розташована безпосередньо під вікном подання слайда.

 

кпку7


Щоб переглянути зміни у форматуванні тексту, внесення в області нотаток, виконайте такі дії:
1. В області, де розміщені вкладки «Структура» та «Слайди», відкрийте вкладку «Структура».
2. Клацніть правою кнопкою миші у відкритому вікні «Структура» і виберіть із контекстного меню команду «Показати форматування тексту».

 

Область слайда

 

1. В області «Слайд» можна безпосередньо працювати з окремими слайдами.
2. Точкові кордони позначають заповнювачі, де можна ввести текст або вставити зображення, діаграми та інші об'єкти.
3. На вкладці «Слайди» відображається ескіз кожного ровно розмірного слайда, показаного в області «Слайд». Після додавання інших слайдів ескіз на вкладці «Слайди» можна активувати кліком мишки, щоб цей слайд відобразився в області «Слайд». Крім того, ескізи можна перетягувати для зміни порядку слайдів у презентації. Слайди на вкладці «Слайди» можна додавати і видаляти.
4. В області «Нотатки» вводять нотатки до по¬точного слайда. їх можна поширити серед слуха¬чів або переглядати в режимі доповідача під час демонстрації презентації.

 

Область завдань

 

Виклик розмітки слайда: Вид ? Область завдань або натисніть правою кнопкою миші по порожньому місці області слайда для виклику-контекстного меню і виберіть пункт «Розмітка слайда».
Для вибору теми слайда виконайте команду: Вид ? Область завдань ? Дизайн слайда (в РоwerРоіnt 2007 в групі теми вкладки «Дизайн»). Виберіть серед доступних для використання будь-яку тему.

 

Створення презентацій

 

Запуск програми: Пуск ? Всі програми ? Мicrosoft Оffiсе ? Мicrosoft Оffiсе РоwerРоіnt 2007.
Після запуску програми відкривається вікно, що містить набір меню, панелей інструментів, область завдань та інших елементів, характерних для всіх програм Мicrosoft Оffiсе.
А також низка компонентів, властивих тільки РоwerРоіnt.

 

Порожня презентація

Кнопки режимів перегляду.
Панель Структура і Слайди.
Характерний для цієї програми інтерфейс лінійки «Вигляд»:

 

кпку8

 

Створення та збереження презентацій

 

Існує кілька способів створення презентацій.
Нова презентація (створюється за замовчу¬ванням при запуску програми).
З шаблону оформлення: Файл ? Створити; в області завдань вибрати Із шаблона оформлення...
Фотоальбом: Файл ? Створити; в області завдань вибрати Фотоальбом.
Збереження презентації: Файл — Зберегти або Зберегти як. За замовчуванням збереження відбувається у форматі «ррt», однак можна зберегти презентацію як у вигляді демонстрації з розширенням «ррs», так і в шаблон презентації з розширенням «роt».

 

Режими роботи з презентацією

 

Існує три режими роботи з презентацією:
Звичайний — використовується для редагування вмісту окремих слайдів.
У звичайному режимі можна перемикатися між панелями Структура та Слайди.
Сторінки нотаток — в області нотаток розташовуються примітки до слайдів презентації, які можна роздрукувати і використовувати їх як для довідки при проведенні презентації, так і для роздачі їх слухачам, якщо замітки призначені для них, як доповнення до слайдів, що демонструються.
Сортувальник слайдів — дає змогу переглядати всі слайди одночасно.

 

Створення та оформлення слайдів

 

Вставити новий слайд можна одним із таких способів:
Вставлення ? Створити слайд.
• На панелі «Слайди» (ліворуч) виділити слайд, після якого ви хочете вставити новий і натиснути з клавіатури Еnter.
• Кнопка «Малюнок» на панелі «Форматування».

 

кпку9


Для створення дизайну слайда ви можете використовувати меню Формат, змінити можна фон, шаблон оформлення, колірну схему.
Кожен слайд може містити такі елементи: напис; графіку (малюнки, об'єкти WordArt, Автофігури); діаграми (звичайні та схематичні); відео- фільми та звук; таблиці. Всі об'єкти вставляються в рамках.
Будь-який із цих елементів можна вставити за допомогою команд меню Вставлення.
Також змінюється розмітка будь-якого слайда: Формат ? Розмітка слайду (Область завдань ? Розмітка слайда).
В області завдань є можливість вибрати будь-який макет для розміщення об'єктів на слайді.
Зміна слайдів настроюється в меню Показ слайдів ? Зміна слайдів.
Щоб акцентувати увагу на окремих об'єктах слайда застосовують анімацію (команда меню Показ слайдів ? Налаштування анімації).
Всі налаштування виконуються через область завдань. Можна застосувати цікаві ефекти, на¬лаштувати презентацію так, щоб слайди зміню¬валися автоматично за часом.

 

Перегляд презентацій

 

Переглянути презентацію в режимі показу можна виконавши одну з дій:
1. У меню Показ слайдів вибрати команду— Почати показ.
2. Натиснути кнопку Показ слайдів у лівому нижньому кутку вікна Мicrosoft РоwerРоіnt (демонстрація поточного слайда).
3. Натиснути клавішу F5.
4. У вікні провідника вибрати файл презентації, який потрібно відкрити в режимі перегляду. Клацнути по імені файлу правою кнопкою миті і вибрати команду Демонстрація.
У режимі перегляду для переходу між слайдами використовується один із таких способів:
клацання лівою клавішею миші в будь-якому місці слайда;
натискання клавіші «Пропуск»;
натискання клавіш РаgeUp i PageDown.

 

IV. Проектування презентації (12 хв)

 

Коли проводиться демонстрація слайдів, головне — їх зміст. Використовувані засоби, такі як побудови і переходи, повинні допомагати акцентувати ті чи інші пункти, але не відволікати увагу аудиторії на спеціальні ефекти.
Якщо ваші слухачі загалом читають зліва направо, сконструюйте свої слайди таким чином, щоб повідомлення з'являлися зліва. Якщо необхідно підкреслити значення якого-небудь повідомлення, зробіть так, щоб воно з'являлося справа. Це приверне увагу слухачів і додасть цьому пункту вагомість.

 

кпку10


Того ж принципу слід дотримуватися і щодо звуку. Якщо під час переходу або побудови слайда раптово пролунає музика чи буде відтворений звуковий ефект, це, швидше за все, приверне увагу аудиторії. З іншого боку, надмірне використання звукових ефектів відволікатиме слухачів від основних пунктів.

 

Правила оформлення презентацій
Учитель. При створенні та оформленні презентацій слід дотримуватися відповідних правил.

 

Правила набору тексту

1. На слайдах прийнято тезовий виклад текстового матеріалу.
2. Неприпустимо ставити крапку в кінці заголовка!
3. Переходити на новий рядок клавішею «Введення» можна тільки при переході на новий абзац.
4. Перед розділовими знаками пробіл не ставиться, після розділових знаків пробіл ставиться обов'язково. Винятки: тире виділяється пробілами з двох сторін, дефіс пробілами не виділяється, лапки і дужки від вмісту пробілами не відокремлюються.
5. Центрування тексту здійснюється відповідними клавішами, а не пробілами.
6. Пам'ятайте, що ваша презентація може проглядатися не тільки на тому комп'ютері, де ви її створювали, а набір шрифтів там може суттєво відрізнятися від тих, якими ви оформляли свою презентацію.

 

Правила комп'ютерного дизайну

1. Для всіх слайдів використовується єдиний стиль (фон, заголовки, кнопки, шрифти, зміна слайдів).
2. Дизайн першого слайда може відрізнятися від дизайну решти слайдів.
3. Застосовувати анімації до текстового об'єкту небажано. Рекомендується застосовувати анімацію тільки до графічних об'єктів.
4. Використовуються не більше трьох різних шрифтів і трьох різних кольорів на одному слайді.
5. Використовується принцип контрастності тексту і фону слайда. Текст має легко читатися на фоні.
Поєднання тексту з тлом у порядку погіршення зорового сприйняття:
• синій на білому;
• чорний на жовтому;
• зелений на білому;
• чорний на білому;
• зелений на червоному;
• червоний на жовтому;
• червоний на білому;
• помаранчевий на чорному.
(Бажано використовувати перші чотири варіанти кольорових поєднань.)

 

Практична частина

 

(Створення презентації.)
Завдання. Створити презентацію на тему «Моя доповідь про РоwerРоіnt».

 

Хід роботи

 

1. Запустіть програму РоwerРоіnt.
2. Створіть загальну (нову, порожню) презентацію.
3. Виберіть авторозмітку (вигляд) першого слайда із запропонованого меню: титульний слайд. Для цього виберіть перший елемент у меню.
4. Уведіть заголовок першого слайда. Клацніть у полі заголовка і введіть: «1. Що я знаю про РоwerРоіnt».
5. Уведіть текст у перший слайд: «Це програма для підготовки презентацій з метою:
- ілюстрації доповіді,
- створення ефективної реклами,
- виготовлення мультимедійних альбомів,
- розробки навчальних програм тощо».
6. Застосуйте оформлення (стиль) до слайда з меню. Формат ? Застосувати оформлення ? Виберіть стиль на свій смак ? Застосувати.
7. Створіть (вставте) другий слайд. Вставити ? Створити слайд ? Виберіть другий елемент: маркований список ? ОК.
8. Уведіть заголовок другого слайда: «2. У РоwerРоіnt Ви дізнаєтеся», а нижче введіть у текстовий кадр такий список з трьох пунктів:
«1) як запустити програму;
2) як створити слайд;
3) як оформити слайд».
9. Створіть третій слайд із заголовком: «3. РоwerРоіnt. Вивчаємо кнопки».
Введіть список кнопок у слайд і з призначень кнопок створіть список. Можна скористатися кнопками для: створення тіні, збільшення/зменшення інтервалів між абзацами, збільшення/зменшення шрифту, підвищення/пониження рівня тексту.
10. Понизьте рівень уведеного тексту з назвами нових кнопок.
11. Створіть четвертий слайд із заголовком «4. РоwerРоіnt. Панелі інструментів» та з таким списком пунктів:
«Панель команд;
Панель ефекти анімації;
Панель рисування (увімніть її примусово)».
12. Задайте ефект в'їзду для заголовка четвертого слайда й ефект вкидання для його тексту. Для цього виберіть кадр із заголовком чи розмістіть курсор у заголовку, клацніть на відповідній кнопці на панелі ефектів анімації чи виконайте відповідні команди з меню.
13. Перейдіть в режимі слайдів у режим структури. Для цього натисніть на другу ліворуч кнопку внизу екрана.
14. Отримайте п'ятий слайд методом копіювання четвертого. Для цього виберіть четвертий слайд, скопіюйте його в буфер обміну і вставте.
15. Відредагуйте п'ятий слайд так:
заголовок: «5. РоwerРоіnt. Режими роботи програми».
Текст у слайді:
«Режим слайдів;
Режим структури;
Режим впорядкування;
Режим приміток;
Режим перегляду».
16. Активізуйте перший слайд і виконайте демонстрацію слайдів. Для цього натисніть па кнопку режиму перегляду.
17. Вставте в титульний слайд картинку голуба з СlірАrt.
Вставити в Рисунок «Картинки» ? «Звірі» — виберіть голуба ? Вставити.
18. Розташуйте картинку у верхньому правому чи лівому куті і задайте голубу ефект анімації: в'їзду чи польоту. Для цього виберіть об'єкт і клацніть на відповідній кнопці анімації. Налаштуйте анімацію.
19. Продемонструйте презентацію, закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі у власній папці.

 

V. Підбиття підсумків (2 хв)

 

Учитель. Місrosoft Оffiсе РоwerРоіnt 2007 призначений для створення ілюстрованих презентацій. Термін «презентація» при дослівному перекладі з англійської мови означає «уявлення». Предметом презентацій можуть бути наукові доповіді, бізнес-презентації, колекції фотознімків тощо. У кожному випадку РоwerРоіnt допоможе будь-якому користувачеві проілюструвати будь-яку наявну у нього інформацію для певного кола публіки. Презентація РоwerРоіnt представляє набір текстів, графічні ілюстрації та дає змогу змінювати порядок слайдів, додавати, видаляти, редагувати зміст слайдів.

 

кпку11

 

Кожна створена презентація зберігається в окремому файлі спеціального формату і має розширення «ррtх».

 

VI. Домашнє завдання (1 хв)
1. Складіть доповідь на основі реферату з теми проекту.
2. Розробіть план розміщення тексту та ілюстрацій на слайдах презентації.
3. Створіть презентацію для доповіді по темі проекту.

 

ІНФОРМАТИКА
Всеукраїнська газета для учителів інформатики
Ольга ЧАПІНА, учитель інформатики Митницького НВК,
Васильківський р-н, Київська обл.